Πρόσκληση για ενίσχυση ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ για Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο

Πρόσκληση για ενίσχυση ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ για Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του έτους 2019, η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε την εντατικοποίηση της διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων, τόσο για τον έλεγχο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, όσο και για την καταγραφή πληροφοριών για τη συμπεριφορά των φορολογουμένων, οι οποίες καταχωρούνται και αξιοποιούνται για τη διενέργεια περαιτέρω ενεργειών της Φορολογικής Διοίκησης, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης για
φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Οι ως άνω έλεγχοι θα διενεργούνται σε ημερήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, κατά τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες.

Για την υλοποίηση των ως άνω ελέγχων πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό του κλάδου
Εφοριακών οι Υπηρεσίες Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ως κάτωθι:

1. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής
2. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής –Υποδιεύθυνση Δ΄ Προληπτικών Ελέγχων με έδρα την Λαμία
3. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης
4. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης – Υποδιεύθυνση Δ΄ Προληπτικών Ελέγχων με έδρα την Κομοτηνή
5. Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας
6. Δ.Ο.Υ. Σύρου
7. Δ.Ο.Υ. Θήρας
8. Δ.Ο.Υ. Πάρου
9. Δ.Ο.Υ. Νάξου
10. Δ.Ο.Υ. Μυκόνου
11. Δ.Ο.Υ. Κώ
12. Δ.Ο.Υ. Ρόδου
13. Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου
14. Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών
15. Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας,

για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ειδικά για τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής και Θεσσαλονίκης οι έλεγχοι θα διενεργούνται α) εντός της χωρικής αρμοδιότητας των ως άνω υπηρεσιών β) εκτός έδρας έως δύο τριήμερα μηνιαίως.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενισχυθούν οι ως άνω υπηρεσίες, καλούνται οι Εφοριακοί υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα διατυπώνουν την προτίμησή τους (βλ. συνημμένο υπόδειγμα αίτησης δήλωσης προτίμησης) μέχρι 28/05/2019, δηλώνοντας τουλάχιστον δύο (2) εκ των προαναφερομένων Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Δ.Ο.Υ. στο e-mail: i.katsoura @ aade.gr

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική δήλωση προτίμησης των υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενη από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους. Στο διαβιβαστικό θα πρέπει να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ 2015/08.04.2015 έγγραφο.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αποσπάσεις θα καλυφθούν από δαπάνες του Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 27 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94/Α/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», λόγω της υποχρεωτικότητάς τους για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες και η αριθμητική δύναμη του προσωπικού των υπηρεσιών προέλευσης των υποψηφίων. Τονίζεται ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία. Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όλοι οι υπάλληλοι.

Κατεβάστε και εκτυπώστε το έγγραφο ΔΔΑΔ Β 1071126 ΕΞ 2019
Κατεβάστε και εκτυπώστε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος