Πρόσκληση για ενίσχυση Δ/νσης Διαχείρισης Υλικού

Πρόσκληση για ενίσχυση Δ/νσης Διαχείρισης Υλικού

Με στόχο την ενίσχυση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Κεντρική Υπηρεσία και
Αποθήκες Μαγουλέζας), λόγω της έλλειψης προσωπικού και των αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών που παρουσιάζει, καλούνται υπάλληλοι όλων των κλάδων της Α.Α.Δ.Ε., κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ, που ενδιαφέρονται να μετατεθούν ή να αποσπαστούν, να υποβάλλουν αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την Τετάρτη, 17/04/2019, για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:
1. Τεχνικός Διαχειριστής (Κεντρική Υπηρεσία Δ.Δ.Δ.Υ.)
2. Υπάλληλος Πωλήσεων (Κεντρική Υπηρεσία Δ.Δ.Δ.Υ.)
3. Υπάλληλος Γραφείου Αποθήκης (Αποθήκες Μαγουλέζας)