Πρόσκληση για Δ/ντες Άμεσης, Έμμεσης και Φορολογίας Κεφαλαίου

Πρόσκληση για Δ/ντες Άμεσης, Έμμεσης και Φορολογίας Κεφαλαίου

ΔΔΑΔ Γ 1049538 ΕΞ 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας και Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση v.anastopoulou@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr.

Η  προθεσμία   υποβολής  των   αιτήσεων  υποψηφιότητας  αρχίζει  στις  03 Απριλίου 2019 και  λήγει στις  16 Απριλίου 2019.