Πρόσκληση για Διευθυντές/Υποδιευθυντές Δ.Ο.Υ. Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου

Πρόσκληση για Διευθυντές/Υποδιευθυντές Δ.Ο.Υ. Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου

ΔΔΑΔ Γ 1058874 ΕΞ 2021 /08-07-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α΄ και Α΄- Β΄ Τάξης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση o.rapti@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις  13.07.2021 και λήγει στις 26.07.2021.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1. Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑΤΡΩΝ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
3. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
4. Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ (Α΄- Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
5. Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α΄- Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
6. Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Α΄- Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
7. Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
8. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
9. Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
10. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
11. Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
12. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
13. Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
14. Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
15. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ