Πρόσκληση εκδήλωσης για Δ/ντες & Υπ/ντες των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δ/ντες & Υπ/ντες των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων της Διεύθυνσης του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και των Υποδιευθύνσεων των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση m.papapostolou2@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 04 Ιουλίου 2023 και λήγει στις 17 Ιουλίου 2023.
ΚΕΝΤΡΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)
Α/Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ –

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

1. Διεύθυνση Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής Διεύθυνση
2. Υποδιεύθυνση Α` – Εσόδων του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής Υποδιεύθυνση
3. Υποδιεύθυνση Β΄- Διαχείρισης Οφειλών Νομικών Προσώπων του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής Υποδιεύθυνση
4. Υποδιεύθυνση Γ΄- Διαχείρισης Οφειλών Φυσικών Προσώπων του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής Υποδιεύθυνση
5. Υποδιεύθυνση Δ΄- Διαχείρισης Οφειλών Ειδικών Οφειλετών του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής Υποδιεύθυνση
6. Υποδιεύθυνση Α` – Εσόδων του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης Υποδιεύθυνση
7. Υποδιεύθυνση Β΄- Διαχείρισης Οφειλών του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης  

Υποδιεύθυνση

8. Υποδιεύθυνση Γ΄- Διαχείρισης Οφειλών του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης  

Υποδιεύθυνση