ΠΟΕ – ΔΟΥ: Επιστολή προς ΑΑΔΕ για αλλαγές και προτάσεις στα σχέδια κανονιστικών κινητικότητας

ΠΟΕ - ΔΟΥ: Επιστολή προς ΑΑΔΕ για αλλαγές και προτάσεις στα σχέδια κανονιστικών κινητικότητας

Αθήνα 12.5.2022

Αρ. Πρωτ: 2243 

                 ΠΡΟΣ : Τον Διοικητή της ΑΑΔΕ  κ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

                 ΚΟΙΝ:  Γεν. Δ/ντη Ανθρώπινου Δυναμικού κ. ΣΑΪΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟ

Δ/ντη Ανθρώπινου Δυναμικού κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις μας σχετικά με την διαβούλευση των κανονιστικών τις κινητικότητας και των Θ.Ε.Ε.Β.

Α. Διαβούλευση για την Κανονιστική Απόφαση:

«Καθορισμός Συστήματος Κινητικότητας των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»

 1. Στο άρθρο 1 παρ. 10 να απαλειφθεί η β΄ περίπτωση.
 2. Ο αριθμός υπηρεσιών προτίμησης από 3 θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον μέχρι 6, για την παροχής ευρύτερης επιλογής των συναδέλφων.
 3. Η χαμηλή στελέχωση της υπηρεσίας προέλευσης (κάτω από 65%) δεν θα μπορεί να αποτελεί λόγο απόρριψης αίτησης μετάθεσης παρά μόνο για ένα κύκλο μετακινήσεων, εφόσον με βάση την μοριοδότηση ο συνάδελφος δικαιούται την μετάθεση. Η φορολογική διοίκηση οφείλει να μεριμνά με πρόγραμμα και σχεδιασμό για την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών μέσω προσλήψεων. Στην επόμενη πρόσκληση κινητικότητας, θα πρέπει να προηγείται η αίτηση που απορρίφθηκε λόγω χαμηλής στελέχωσης της Υπηρεσίας προέλευσης.
 4. Οι πίνακες των μορίων κινητικότητας όλων των υπαλλήλων θα πρέπει να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά σε όλους τους συναδέλφους, μαζί με πίνακες των κενών οργανικών θέσεων ανά υπηρεσία, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση όλοι οι συνάδελφοι για λόγους διαφάνειας και εκ παραδρομής λαθών.
 5. Για τις έκτακτες ανάγκες και στα άρθρα 7, 8 και 11 της κανονιστικής, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η διατύπωση του αρ. 68 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα στο οποίο ορίζεται ότι

Η απόσπαση, θα πρέπει  να γίνεται μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα.  Σε καμία περίπτωση η μόνιμη υποστελέχωση των υπηρεσιών μας δεν αποτελεί επείγουσα και προσωρινή ανάγκη. Εξάλλου 2 κύκλοι κινητικότητας συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση και κάλυψη των οργανικών θέσεων. Επιπλέον, όταν παραστεί επείγουσα ανάγκη προσωρινού χαρακτήρα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση και το γεωγραφικό κριτήριο, καθώς και να καλύπτονται τα έξοδα λόγω της υποχρεωτικής απόστασης. Τέλος, να διενεργείται άπαξ  στον εργασιακό βίο του συναδέλφου.

 1. Αύξηση των οικογενειακών κριτηρίων προς ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και των τέκνων, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μετακινούνται κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων σύμφωνα με την κανονιστική. Προτείνεται:
Β. Κοινωνικά κριτήρια Αριθμός μορίων
1. Οικογενειακά κριτήρια
1.1 Έγγαμος/η – σύμφωνο συμβίωσης, χωρίς προστατευόμενα τέκνα 40
1.2. Υπάλληλος με ένα προστατευόμενο τέκνο 60
1.3. Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα προστατευόμενο τέκνο 80
1.4. Αριθμός προστατευόμενων τέκνων (πλέον του ενός) 20 επιπλέον,

ανά τέκνο,

για τις περιπτώσεις

Β.1.2 και Β.1.3

 

 1.   Στο άρθρο 15 παρ. 2 μετά την έκφραση εντός τριάντα (30) ημερών από  την έκδοσή τους να προστεθεί η φράση «και τουλάχιστον 5 πέντε ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας .

 

Β. Διαβούλευση για την Κανονιστική Απόφαση:

«Καθορισμός της διαδικασίας κινητικότητας και κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1045945 ΕΞ 2021 (Β΄2316, Β΄2385) και του άρθρου 28 του Ν.4389/2016 (Α΄94)»

Το εν λόγω σχέδιο της κανονιστικής απόφασης δεν διασφαλίζει την ίση συμμετοχή και τις ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συναδέλφους, και την αντικειμενικότητα στον τρόπο επιλογής.

Συγκεκριμένα απαιτούνται οι παρακάτω αλλαγές:

 1. Σε αντιδιαστολή με την πολυδιάσπαση του τρόπου επιλογής που προκρίνεται για τις ειδικές θέσεις βαρύτητας από το σχέδιο της κανονιστικής (γραπτός διαγωνισμός, συνέντευξη, ειδική διαδικασία αρ. 13), απαιτείται ένας ενιαίος και αντικειμενικός τρόπος επιλογής για όλες τις θέσεις εργασίας ειδικής βαρύτητας (ελεγκτές βεβαίωσης και είσπραξης, εμπειρογνώμονες, κ.α.) που δεν αφήνει σκιές για τον τρόπο επιλογής. Συγκεκριμένα, ένας αντικειμενικός, διαφανής, αποτελεσματικός και ισορροπημένος τρόπος επιλογής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια (εμπειρία), καθώς και μια διαγωνιστική διαδικασία ως ακολούθως:
Α. ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΣΥΝΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Β. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΑΔΕ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΦΟΤΑ
Δ.ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 
 • Στην γραπτή εξέταση να μειωθεί η βάση του 50 προκειμένου κάποιος να είναι επιτυχών.
 1. Οι παραπάνω πίνακες κατάταξης όλων των υποψηφίων θα πρέπει να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά σε όλους τους συναδέλφους προκειμένου να λαμβάνουν γνώση όλοι οι συνάδελφοι για λόγους διαφάνειας και εκ παραδρομής λαθών.
 2. Όλες οι θέσεις ειδικής βαρύτητας θα πρέπει να έχουν το ίδιο βαθμό, χωρίς διακρίσεις μεταξύ τους, και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνούν το βαθμό του ελεγκτή.
 1. Η χαμηλή στελέχωση της υπηρεσίας προέλευσης (κάτω από 65%) δεν θα μπορεί να αποτελεί λόγο μη μετακίνησης σε θέση ειδικής βαρύτητας. Η φορολογική διοίκηση οφείλει να μεριμνά με πρόγραμμα και σχεδιασμό για την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών μέσω προσλήψεων.
 1. Μείωση σε ένα έτος της θητείας του Βοηθού Ελεγκτή Βεβαίωσης και Είσπραξης, δεδομένου ότι:

α) η ίδια η διοίκηση με την μη τήρηση του περιγράμματος καταστρατηγεί στην πράξη το περίγραμμα του Βοηθού, αφού έχει ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες με τον έμπειρο ελεγκτή

β) για να γίνει Βοηθός έχει περάσει μια αξιολογική και διαγωνιστική διαδικασία

γ) έχει περάσει επιτυχώς από πρόγραμμα εκπαίδευσης της ΦΟΤΑ.

 1. Στα άρθρα 11 παρ. 2 και 13 παρ. 3 η λέξη δύναται να αντικατασταθεί με τη λέξη κατατάσσεται – κατατάσσονται.
 2. Οι σχέσεις συνάφειας δημιουργούν στεγανά μεταξύ των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Δεχόμαστε μόνο τον διαχωρισμό μεταξύ των κλάδων μας δηλαδή εφοριακοί, τελωνειακοί, χημικοί, πληροφορική και λοιπό προσωπικό. Δεν υπήρχαν ποτέ στο παρελθόν και δεν πρέπει να υπάρξουν και τώρα στεγανά. Η προτεινόμενη διαδικασία επιλογής αποτελεί εχέγγυο ότι θα επιλέγονται πάντα οι κατάλληλοι που θα μπορούν να υπηρετούσαν αποτελεσματικά σε όλες τις θέσεις ειδικής βαρύτητας. Επομένως, η ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των θέσεων ειδικής βαρύτητας επιβάλλεται, διότι αποτελεί εγγύηση αποτελεσματικότητας και ευελιξίας.
 1. Αναλογική εφαρμογή για τους συναδέλφους εκπροσώπους που έχουν πλήρη απαλλαγή και κατέχουν θέσεις ειδικής βαρύτητας με τους αποσπασμένους συναδέλφους σε γραφεία βουλευτών ή πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι εξακολουθούν να λαμβάνουν το βαθμό της θέσης ειδικής βαρύτητας, καθώς και των συναδέλφων με μακροχρόνιες άδειες με αποδοχές, χωρίς να απαιτείται κανένας χρονικός περιορισμός, προκειμένου να πληρείται η συνταγματική αρχής της ισότητας και της συνδικαλιστικής ελευθερίας.

ΠΟΕ – ΔΟΥ ΑΛΛΑΓΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ