ΠΟΕ-ΔΟΥ: “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ κα ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

Αθήνα 22.6.2021

Αρ. Πρωτ.: 1866

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της με αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021 κανονιστικής απόφασης της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (ΒΘΕ), έχετε δικαίωμα εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης, για την υποβολή ένστασης κατά της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης σε ΒΘΕ η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί σε κάθε υπάλληλο.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 της κανονιστικής προβλέπεται ότι:

«Η ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον υπάλληλο, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων. Η ένσταση κατατίθεται στην Οργανική Μονάδα που υπηρετεί ο υπάλληλος. Ο Προϊστάμενος που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση κατάταξης ή μη κατάταξης υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της ένστασης να συντάξει ειδικό σημείωμα, στο οποίο να διατυπώνει τις απόψεις του επί των ισχυρισμών του υπαλλήλου και να το αποστείλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, συνοδευόμενο από την υποβληθείσα ένσταση και τυχόν άλλα σχετικά έγγραφα που 13 συνοδεύουν την ένσταση ή το ειδικό σημείωμα. Τα τελευταία διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων.»

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

       Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ