ΠΟΕ-ΔΟΥ: Συμπλήρωση και δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση

ΠΟΕ-ΔΟΥ: Δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση

Aθήνα 7.5.2019

Αρ. Πρωτ. : 1451

 

ΠΡΟΣ:

1. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

2. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

3. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕ – ΔΟΥ

 

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση και υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην απεργία-αποχή της ΠΟΕ-ΔΟΥ.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ, που συνεδρίασε στις 13.12.2018 στην Αθήνα αποφάσισε να προκηρύξει απεργία-αποχή από την αξιολόγηση στην ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 6225/31.12.2018).

Για το θέμα αυτό σας έχουμε ενημερώσει με σχετική ανακοίνωση μας στις 28.3.2019. Η απεργία προκηρύχθηκε την 24.4.2019 και στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω απόφασης σας στέλνουμε τη «δήλωση συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή».

Οι δηλώσεις αυτές (υπαλλήλων, προϊσταμένων, κλπ) πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν στους Συλλόγους μας, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τις καταθέσουν (ομαδικά) στη γραμματεία της κάθε Υπηρεσίας ώστε να λάβουν πρωτόκολλο.

Σας στέλνουμε :

1) Την δήλωση συμμετοχής

2) Συγκεντρωτική κατάσταση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ                                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

Κατεβάστε και εκτυπώστε τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία εδώ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

            Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……………………………………………………, που υπηρετώ ως ………………………………………. στην υπηρεσία …………………………… δηλώνω ότι, συμμετέχω στην απεργία – αποχή, την οποία έχει προκηρύξει η ΠΟΕ – ΔΟΥ, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία «Αξιολόγησης», όπως αυτή ορίστηκε με την  υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε1191816 ΕΞ 2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4369/2016. Η εν λόγω διαδικασία, αντιβαίνει στις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας, οι οποίες διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα κατατείνει καταφανώς στη νομιμοποίηση μιας διαδικασίας που θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις σε βάρος των ήδη στοχοποιημένων δημοσίων υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, δε δύναμαι να υποβάλω οποιαδήποτε έκθεση αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, ούτε να συμμετέχω σε οποιαδήποτε επιτροπή ή ομάδα εργασίας που σχετίζεται με τη διαδικασία της αξιολόγησης ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά άμεσα ή έμμεσα την εφαρμογή της διαδικασίας της αξιολόγησης.

Σημειωτέον ότι, η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση, αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου.

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

………………….., …./…./2019

Ο/Η   δηλών/δηλούσα

 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ………………………………………………………………………………

ΚΟΙΝ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ………………………………………………………………………

Οι παρακάτω υπογράφοντες στηρίζουμε την από 13/12/2018 απόφαση του Γ.Σ. της ΠΟΕ-ΔΟΥ για απεργία-αποχή από την «αξιολόγηση» στην ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 6225/31.12.2018) και συμμετέχουμε στην από 24/4/2019 προκηρυχθείσα απεργία απέχοντας από κάθε σχετική διαδικασία. Ως εκ τούτου, δε δυνάμεθα να υποβάλουμε καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητές ή αξιολογούμενοι. Η συμμετοχή μας στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας και συνεπεία αυτού δε μπορεί να επιφέρει εις βάρος καμία έμμεση ή άμεση συνέπεια, διοικητικής ή άλλης μορφής.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ