ΠΟΕ – ΔΟΥ: Δήλωση επιφύλαξης για τις εντολές ελέγχου

ΠΟΕ - ΔΟΥ: Δήλωση επιφύλαξης για τις εντολές ελέγχου

ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Αθήνα 19.9.2022

Αρ. Πρωτ.: 2126

Συνάδελφοι/σσες

Σας αποστέλλουμε συνημμένη τη Δήλωση Επιφύλαξης για την παραλαβή ή τη γνωστοποίηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων έτους 2022.

Το συνημμένο έγγραφο απευθύνεται στους συναδέλφους που υπηρετούν στα τμήματα ελέγχου των ΕΛΚΕ αφού οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις είναι η βάση για την αξιολόγηση του έτους 2022.

Οι υπογραφές να συλλεχθούν από το σύνολο των ελεγκτών με συγκεντρωτική κατάσταση επισυναπτόμενα τις ατομικές δηλώσεις επιφύλαξης (όπως το υπόδειγμα) και να λάβουν κοινό αριθμό πρωτοκόλλου ανά Υπηρεσία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ                          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Κατεβάστε και εκτυπώστε τη δήλωση επιφύλαξης: ΠΟΕ – ΔΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ………………………………………………………………, που υπηρετώ ως ελεγκτής/τρια στην υπηρεσία ………………………………………………………, με την παρούσα δηλώνω ότι εκτελώντας τις υποθέσεις που μου αναθέτονται  για το έτος 2022, δεν αποδέχομαι να συνδεθεί η απόδοσή μου επ’ αυτών με τη διαδικασία της «Αξιολόγησης», όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση με την με αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε1191816 ΕΞ 2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τους πιο κάτω λόγους:

  1. Επειδή οι στόχοι που τίθενται είναι πρακτικά ανεφάρμοστοι και σε συνδυασμό με υποθέσεις που μου ανατίθενται εκτός προτεραιοποίησης  είναι αδύνατο να επιτευχθούν,
  2. Επειδή με την λειτουργία των ΕΛΚΕ από 29/7/22 υπάρχουν αλλαγές στις πραγματικές συνθήκες, νέα κατανομή των υποθέσεων στις αντίστοιχες Υποδιευθύνσεις ανάλογα με το είδος του ελέγχου, νέες χρεώσεις υποθέσεων, καθυστερήσεις στο πρωτόκολλο και στην διεκπεραίωση-αποστολή εγγράφων
  3. Επειδή οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ήρθαν στις υπηρεσίες μας και φέτος με καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος για τον έλεγχο αυτών,

Για όλους τους παραπάνω λόγους,

Σας δηλώνω ότι παραλαμβάνω τις εντολές ελέγχου που μου χρεώνονται   έτους 2022 από την λειτουργία των ΕΛΚΕ μέχρι και σήμερα με την επιφύλαξη των παραπάνω λόγων και κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

………………….., ……./……./2022

Ο/Η   δηλών/δηλούσα