ΠΟΕ-ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ 1% ΓΙΑ ΤΟ ΤΠΔΥ

ΠΟΕ-ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ 1% ΓΙΑ ΤΟ ΤΠΔΥ

Αθήνα 23.4.2024

    Αρ. Πρωτ.: 2379

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ 1% ΓΙΑ ΤΟ Τ.Π.Δ.Υ. ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ .

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Με αφορμή τα «σενάρια» που διακινούνται σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση της κράτησης 1% που γινόταν από το 2011 μέχρι το 2022 για το Τ.Π.Δ.Υ. σας ενημερώνουμε ότι υποβάλλαμε σχετικό ερώτημα στον νομικό μας σύμβουλο κ. Καρούζο ο οποίος μας απάντησε ως ακολούθως :

Ακαδημίας 35 Κολωνάκι, 10672 Αθήνα,

τηλ. +302103838412, fax +302103634617

e-mail: karouzos@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Επί του ερωτήματος που θέσατε στο Δικηγορικό μας Γραφείο, σχετικά με την δυνατότητα της εκ μέρους σας δικαστικής επιδίωξης της επιστροφής, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, του συνολικού ποσού της εισφοράς του άρθρου 38 Ν. 3869/2011 (1% επί του συνόλου των αποδοχών σας) που έχετε καταβάλει στον οικείο ασφαλιστικό σας φορέα, από την θέσπιση της ως άνω εισφοράς έως και σήμερα, σας απαντούμε ως κάτωθι:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 2β’ Ν. 3869/2011,

«Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. Για όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του ΟΑΕΔ «, ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων. […]»

Με την ως άνω διάταξη, εισήχθη η υποχρέωση των πάσης φύσης δημοσίων υπαλλήλων, των ασφαλισμένων, αφενός μεν στο ΤΠΔΥ, αφετέρου δε στον ΟΑΕΔ, όπως καταβάλλουν στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα (ΤΠΔΥ και ΟΑΕΔ αντίστοιχα), ειδική εισφορά ύψους 1% επί του συνόλου των πάσης φύσης αποδοχών τους.

Η ως άνω ειδική εισφορά, θεσμοθετήθηκε προκειμένου να ενισχυθούν τα ως άνω δημόσια ταμεία και με γνώμονα την αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως ενόψει της κρίσης δημοσιονομικού χρέους της προηγούμενης δεκαετίας και της άμεσης ανάγκης ανταπόκρισης της Χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές της.

Εν συνεχεία, με την διάταξη του άρθρου 84 παρ. 1α’ Ν. 4997/2022 η παραπάνω εισφορά καταργήθηκε.

Κατόπιν των ανωτέρω, υμείς απευθύνατε στο Δικηγορικό μας Γραφείο, το ερώτημα, κατά πόσον είναι δικαστικά επιδιώξιμη η επιστροφή, από τους ως άνω ασφαλιστικούς φορείς, στους ασφαλισμένους σε αυτά δημοσίους υπαλλήλου, του συνόλου της ως άνω εισφοράς, που καταβλήθηκε από αυτούς, από την εισαγωγή της ως άνω ρύθμισης, έως και την κατά τα ανωτέρω κατάργησή της, στο οποίο (ερώτημα) και απαντούμε ως κάτωθι:

Όπως παγίως κρίνεται από τα Δικαστήρια, οι φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν στο σύνολο ή σε μέρος του πληθυσμού, στο πλαίσιο και κατ΄ εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων της Χώρας, που ανελήφθησαν κατά την προηγούμενη δεκαετία για την αντιμετώπιση της κρίσης δημοσιονομικού χρέους και την εξυπηρέτηση του υπέρογκου εξωτερικού δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, και καταβλήθηκαν από τους υπόχρεους στο δημόσιο ταμείο, δεν αναζητούνται προς επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, καθότι συνταγματικώς και νομίμως επιβλήθηκαν και εισπράχθηκαν, προς αντιμετώπιση υπέρμετρων και πιεστικών άμεσων οικονομικών αναγκών της χώρας και προς αποφυγή του δημοσιονομικού εκτροχιασμού των δημόσιων οικονομικών.

Ως εκ τούτου, φρονούμε ότι μία ενδεχόμενη δικαστική επιδίωξη επιστροφής της εν θέματι εισφοράς του άρθρου 38 παρ. 2β’ Ν. 3869/2011, καθόλο το χρονικό διάστημα ισχύος του νόμου, από την θέσπισή του μέχρι και την κατάργησή του, με το άρθρο 84 παρ. 1α’ Ν. 4997/2022, δεν αναμένεται να ευδοκιμήσει.

Ωστόσο, εάν και εφόσον επιθυμείτε, παρά ταύτα, το γραφείο μας να προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες προς επιδίωξη της υπέρ υμών επιδίκασης της επιστροφής ως αχρεώστητης, της ως άνω εισφοράς, σας ενημερώνουμε, ότι σε κάθε περίπτωση, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο για τις εισφορές που καταβλήθηκαν εντός των δύο (2) προηγούμενων ετών, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις των πάσης φύσης υπαλλήλων του Δημοσίου κατ’ αυτού, παραγράφονται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 140 Ν.4270/2014, μετά διετία από τη γέννησή τους.

ΠΟΕ – ΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ 1% ΓΙΑ ΤΟ ΤΠΔΥ