ΠΟΕ-ΔΟΥ: Δήλωση επιφύλαξης από την προτεραιοποίηση υποθέσεων

ΠΟΕ-ΔΟΥ: Δήλωση επιφύλαξης από την προτεραιοποίηση

Αθήνα 8.5.2019

                   Αρ. Πρωτ.: 1453

Προς: τα μέλη μας, συλλόγους εργαζομένων όλης της χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι/σσες

Υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 18/04/2019, σας αποστέλλουμε συνημμένη τη Δήλωση Επιφύλαξης από την παραλαβή ή τη γνωστοποίηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων έτους 2019.

Σύμφωνα με την ήδη προκηρυχθείσα από 24/4/2019 απεργία/αποχή, ο κλάδος μας σύσσωμος απέχει από κάθε ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία της  «αξιολόγησης», όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε1191816 ΕΞ 2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Το συνημμένο έγγραφο απευθύνεται στους συναδέλφους που υπηρετούν στα τμήματα ελέγχου των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ, ΥΕΔΔΕ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ κλπ) αφού οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις είναι η βάση για την αξιολόγηση του έτους 2019.

Με ευθύνη των συλλόγων να συλλεχθούν υπογραφές από το σύνολο των ελεγκτών και να λάβουν κοινό αριθμό πρωτοκόλλου ανά Υπηρεσία.

Συνάδελφοι,

Η αντίδρασή μας στις διαδικασίες της «αξιολόγησης», πρέπει να είναι κοινή και ομόφωνη, τόσο από τους υπαλλήλους, όσο και από τους προϊσταμένους.

Ας μην νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία θα επιφέρει μόνο δεινά τόσο στις εργασιακές μας σχέσεις, όσο και στις οικονομικές μας απολαβές.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ                                    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Κατεβάστε και εκτυπώστε τη δήλωση επιφύλαξης εδώ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

            Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ………………………………………………………………, που υπηρετώ ως ελεγκτής/τρια στην υπηρεσία ………………………………………………………, με την παρούσα δηλώνω ότι εκτελώντας τις υποθέσεις που μου ανατέθηκαν ως προτεραιοποιημένες για το έτος 2019, δεν αποδέχομαι να συνδεθεί η απόδοσή μου επ’ αυτών με τη διαδικασία της «Αξιολόγησης», όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση με την με αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε1191816 ΕΞ 2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τους πιο κάτω λόγους:

  1. Επειδή συμμετέχω στην απεργία – αποχή, την οποία έχει προκηρύξει η ΠΟΕ – ΔΟΥ, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία «Αξιολόγησης», όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε1191816 ΕΞ 2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4369/2016. Η εν λόγω διαδικασία, αντιβαίνει στις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας, οι οποίες διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και κατατείνει καταφανώς στη νομιμοποίηση μιας διαδικασίας που θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις σε βάρος των ήδη στοχοποιημένων δημοσίων υπαλλήλων,
  2. Επειδή η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση, αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου,
  3. Επειδή οι στόχοι που τίθενται είναι πρακτικά ανεφάρμοστοι και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα καθήκοντά μου (συμμετοχή σε συνεργεία προληπτικού ελέγχου, ταξίδια εκτός έδρας, υποθέσεις που μου ανατίθενται εκτός προτεραιοποίησης) είναι αδύνατο να επιτευχθούν,
  4. Επειδή ο αριθμός των υποθέσεων που μου ανατίθενται, η βαρύτητά τους, οι ιδιαιτερότητες κάθε μίας και γενικά το πλάνο εργασίας μου μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει της συναίνεσής μου, δεν έχουν συζητηθεί με μένα ώστε να εκφράσω τη γνώμη μου και τις τυχόν αντιρρήσεις μου,

Για όλους τους παραπάνω λόγους,

Σας δηλώνω ότι παραλαμβάνω την προτεραιοποίηση του έτους 2019 με την επιφύλαξη των παραπάνω λόγων και κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

………………….., ……./……./2019

Ο/Η   δηλών/δηλούσα