ΠΟΕ – ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Π.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΟΕ - ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Π.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα 20.9.2023

Αρ. Πρωτ.: 2295

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ/ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ Π.Θ.Ε. ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της ΑΑΔΕ, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 69/2023 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, αναφορικά με το συνυπολογισμό ή μη του χρονικού διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων με μακροχρόνιες άδειες (άδειας μητρότητας, άδειας διευκόλυνσης για την ανατροφή τέκνων ή μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας) στον χρόνο της σχετικής εμπειρίας που απαιτείται για την κατάταξή τους σε θέση εργασίας ανώτερου βαθμού, έχει στείλει οδηγίες στις Διευθύνσεις για την έκδοση τροποποίησης των πράξεων κατάταξης και σε ορισμένες περιπτώσεις του καταλογισμού ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ θεωρεί ότι η σχετική γνωμοδότηση θίγει κατοχυρωμένα δικαιώματα των συναδέλφων, ενώ παράλληλα χρεώνει την αδυναμία της Διοίκησης στους συναδέλφους στερώντας τους την μισθολογική τους εξέλιξη.    

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021 «Διαδικασία Ενστάσεων κατά πράξεων κατάταξης σε συγκεκριμένη Θέση Εργασίας» απόφασης της ΑΑΔΕ:

«1. Οι αποφάσεις περί κατάταξης ή μη κατάταξης σε συγκεκριμένη Θέση Εργασίας που εκδίδονται από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία συστήνεται με την παρούσα απόφαση.

………..

  1. Η ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον υπάλληλο, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.»

Κατόπιν των παραπάνω, προκειμένου να διεκδικήσουμε μέσα από τα συλλογικά μας όργανα, αλλά και διάμεσου της διοικητικής διαδικασίας την αποκατάσταση των θιγόμενων συναδέλφων από την αναδρομική και άδικη μεταβολή των Π.Θ.Ε., σας καλούμε να υποβάλλετε εμπρόθεσμα στην άνω ειδική επιτροπή ενστάσεις ανά ατομική περίπτωση. 

Παράλληλα, η ΠΟΕ -ΔΟΥ θα διεκδικήσει σε συναντήσεις με την αρμόδια Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και την Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Γ.Ι.Α.Δ.) και με άλλους φορείς, την νομοθετική διόρθωση της αδικίας.

Θεωρούμε ότι σε  κάθε περίπτωση, η διοίκηση της ΑΑΔΕ, δεν θα πρέπει να εφαρμόσει αναδρομικά την σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

ΠΟΕ – ΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Π.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ