Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4325/2015

13/05/2015 

Διαβάστε την εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47 ) εδώ