Διαπιστωτική πράξη επανακατάταξης σε προωθούμενα Μ.Κ. των διοριστέων ΑΣΕΠ 1Κ/2013 και 2Κ/2015

Διαπιστωτική πράξη επανακατάταξης σε προωθούμενα Μ.Κ. των διοριστέων ΑΣΕΠ 1Κ/2013 και 2Κ/2015.

Διαπιστωτική πράξη επανακατάταξης σε προωθούμενα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) από την
ημερομηνία διορισμού, των διοριστέων υπαλλήλων ΠΕ Εφοριακών των πινάκων του ΑΣΕΠ «με εμπειρία», κατόχων συναφούς μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλο σπουδών δυνάμει των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1Κ/2013 και 2Κ/2015.»

Δείτε και εκτυπώστε την διαπιστωτική πράξη εδώ