Το πρόγραμμα ελέγχου των απλογραφικών βιβλίων

Το πρόγραμμα ελέγχου των απλογραφικών βιβλίων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3085/31.7.2019 η Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ A.1293/2019, με θέμα το Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητή, επισημαίνονται τα εξής:

 • Το Πρόγραμμα Ελέγχου αποσκοπεί στον καθορισμό των ενδεδειγμένων ελεγκτικών βημάτων και επαληθεύσεων που πρέπει να διενεργούνται κατά περίπτωση, στο φορολογικό έλεγχο των προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
 • Ο ελεγκτής, ύστερα από την έκδοση εντολής ελέγχου, συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, για αξιοποίησή τους.
 • Πέραν του φορολογικού έτους που αφορά η εντολή ελέγχου, ελέγχεται υποχρεωτικά η εκπλήρωση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων των παρακρατούμενων και λοιπών φόρων.
 • Επαληθεύονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα, γίνεται έλεγχος ορθής τήρησης των φορολογικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), έλεγχος ορθής μεταφορά των δεδομένων των βιβλίων στις φορολογικές δηλώσεις, έλεγχος κλειστής αποθήκης σε τουλάχιστον δύο είδη, έλεγχος ορθής αποτίμησης της απογραφής και γενικά αξιοποιείται κάθε πληροφορία που διαθέτει η φορολογική αρχή.
 • Γίνονται επαληθεύσεις επί των εσόδων και των αγορών (ορθή καταχώρηση παραστατικών).
 • Αναλύονται αριθμοδείκτες της επιχείρησης (Συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους).
 • Γίνεται έρευνα και έλεγχος διαδικτυακών συναλλαγών και ειδικά αν υφίσταται καταχώρηση του ελεγχόμενου προσώπου στο Γ.Ε.Μ.Η., αναφορικά με την δραστηριοποίησή του σε ηλεκτρονικό ή εξ αποστάσεως εμπόριο ή παροχή υπηρεσιών, όπως ορίζεται υποχρεωτικά από τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Στην περίπτωση που προκύψει δραστηριοποίηση του ελεγχόμενου προσώπου στην αλλοδαπή, ερευνάται η ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης με βάση την εθνική νομοθεσία και τις συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας.
 • Γίνεται έλεγχος συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4172/2013.
 • Εξετάζεται η ύπαρξη τυχόν διευθετήσεων για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4174/2013. (Φοροαποφυγή).
 • Γίνεται έλεγχος για τυχών ύπαρξη πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων.
 • Πραγματοποιείται έλεγχος φορολογίας εισοδήματος και ειδικά εξετάζονται τα θέματα των μη εκπιπτόμενων δαπανών, των πραγματοποιθέντων αποσβέσεων, των αποθεματικών κλπ.
 • Πραγματοποιείται έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί Φ.Π.Α. και απόδοσης του φόρου.
 • Γίνεται έλεγχος επί των λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών της επιχείρησης.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Απόφασης στην εδώ