“Το βιβλιαράκι”: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2019

"Το βιβλιαράκι": Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2019

Το παρόν φυλλάδιο έχει σκοπό να σας βοηθήσει στην ορθή υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019.

Μια σημαντική αλλαγή της φετινής χρονιάς είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των εισοδημάτων από μισθούς του ιδιωτικού τομέα θα προσυμπληρώνεται στις φορολογικές δηλώσεις, με βάση τα στοιχεία, που η Φορολογική Διοίκηση έχει στη διάθεσή της από τις μηνιαίες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), που υποβάλλονται σύμφωνα με την Α. 1099/2019 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Έτσι, μειώνεται από φέτος ένας μεγάλος όγκος εργασίας, που προέρχεται από την αποστολή ετησίων αρχείων εισοδημάτων.

Η Φορολογική Διοίκηση επιδιώκει την αξιοποίηση όλων των πληροφοριών που διαθέτει από τρίτους (οργανισμούς, φορείς κ.λπ.), προκειμένου να επιτευχθεί η διασταύρωση των εισοδημάτων, πραγματικών και τεκμαρτών. Ταυτόχρονα, με τις πληροφορίες αυτές, εμπλουτίζει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο τα στοιχεία, που αναρτώνται στη δήλωση των φορολογούμενων, με στόχο να διευκολύνεται η συμπλήρωσή της.

Περαιτέρω, οι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ζητείται η συμπλήρωση νέων πεδίων, τα οποία απαιτούνται για τις διασταυρώσεις που διενεργούνται με βάση τις πληροφορίες εισοδημάτων, που λαμβάνονται από τις Αρμόδιες Αρχές Κρατών Μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Από την Α.Α.Δ.Ε. γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και επιδιώκεται να οδηγούνται κάθε χρόνο όσο το δυνατόν λιγότεροι φορολογούμενοι στις Δ.Ο.Υ..

Τέλος, από φέτος, δεν απαιτείται η αναγραφή από τους φορολογουμένους του αριθμού IBAN για την επιστροφή φόρου σε κάθε δήλωση, που υποβάλλουν, καθώς η γνωστοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (του αριθμού ΙΒΑΝ) στη Φορολογική Διοίκηση θα διενεργείται
μέσω ηλεκτρονικής Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr στο περιβάλλον TAXISnet, σύμφωνα με την Α. 1019/2020 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., και θα χρησιμοποιείται/συνδέεται από όλες τις φορολογίες.

Διαβάστε και κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2019 εδώ