Το σχέδιο νόμου για το Νέο Μισθολόγιο. Καθιερώνεται η σύνδεση του μισθολογίου με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

meiwseis misthwn

14/12/2015

meiwseis misthwn

Επανακαθορίζεται το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν.π.δ.δ.) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.), καθώς και του προσωπικού των οριζόμενων ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του ν.3429/2005, στα εξής κατά βάση σημεία:

1. Αποσύνδεση βαθμού – μισθού με τη θέσπιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων (διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων), για κατάταξη των υπαλλήλων. Το νέο σύστημα αμοιβών προβλέπει τη μισθολογική επανακατάταξη των υπαλλήλων σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, προβλέπονται 13 ΜΚ για τους υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας και 19 ΜΚ γι’ αυτούς των ΤΕ και ΠΕ. Η κατάταξη είναι ανάλογη των ετών υπηρεσίας και των τυπικών προσόντων.

2. Προβλέπεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης του υπαλλήλου. Ειδικότερα, προβλέπεται τριετής από διετή που είναι σήμερα η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, ενώ παραμένει η διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Η εν λόγω μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) θα εφαρμοστεί από το έτος 2018 και εφεξής.

3. Καθιερώνεται ο θεσμός της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης συνδεδεμένης με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

4. Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 Ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 Ευρώ για τον Διευθυντή, 350 Ευρώ για τον Υποδιευθυντή και 290 Ευρώ για τον Τμηματάρχη, από 900 Ευρώ, 400 Ευρώ, 300 Ευρώ και 250 Ευρώ αντίστοιχα, που ισχύει σήμερα.

5. Προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

6. Περιορίζονται οι περιοχές στις οποίες η υπηρέτηση υπαλλήλου δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου.

7. Καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση τα χρηματοδοτούμενα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

8. Διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου σε περίπτωση μείωσής τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προ της έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος. Η εν λόγω προσωπική διαφορά απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας.

9. Εξαιρείται το ναυτικό προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), από τις ρυθμίσεις του προς ψήφιση μισθολογίου αμειβόμενο εφεξής, με τρόπο ανάλογο του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

10. Εντάσσονται ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων (ειδικό επιστημονικό προσωπικό των ΑΔΑ, δικηγόρων με έμμισθη εντολή, μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων και συνεργατών Υπουργών κ.λπ.) στις διατάξεις του προς ψήφιση μισθολογίου. (άρθρα 7 – 35)

Διαβάστε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για το Νέο Μισθολόγιο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» εδώ και την αιτιολογημένη έκθεση εδώ.