Πρόσκληση για αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων στη Γ. Γ. Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιούσιας του Υπ. Οικ.

Απανθρωπιά κι αχαριστία από ΥΠ.ΟΙΚ. και Α.Α.Δ.Ε. απέναντι σε εφοριακούς και λογιστές

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ογδόντα (80)
υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιούσιας».

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4714/2020
(Α΄148) και προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές της ανάγκες σε
προσωπικό, προτίθεται να ενισχύσει: (α) τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής και Θεσσαλονίκης, (β) τις Υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών ανά την επικράτεια, (γ) τις
Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής (Αθήνα) καθώς και (δ) το Αυτοτελές
Γραφείο Ελληνικού (Αθήνα), με αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων διαφόρων
ειδικοτήτων, ως εξής:

  • Ογδόντα (80) θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων: Διοικητικού
    Οικονομικού, Μηχανικών, Πληροφορικής, Εφοριακών και Τελωνειακών
    καθώς και κατηγορίας ΔΕ των κλάδων: Διοικητικού Οικονομικού, Εφοριακών
    και Τελωνειακών.

Αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με αναγραφή των θέσεων που τους
ενδιαφέρουν, που θα υποβληθεί αποκλειστικά κατά το διάστημα από την 10η Σεπτεμβρίου
2020 και ώρα 12.00 έως την 25η Σεπτεμβρίου 2020 και μέχρι ώρα 24.00. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: d4@glk.gr ή ταχυδρομικώς, επί
αποδείξει: Υπουργείο Οικονομικών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης, Τμήμα Β΄, Χαριλάου Τρικούπη 6-10 , Τ.Κ. 106 79 Αθήνα

Κατεβάστε και εκτυπώστε την πρόσκληση εδώ