Προαιρετικά η απογευματινή βάρδια σε ορισμένες ΔΟΥ (Δείτε την απόφαση)

Ψηφίστηκε το νέο μισθολόγιο για την ΑΑΔΕ: Πώς θα καθορίζεται ο μισθός.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΔΔΑΔ Α 1136232 ΕΞ 2020 με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση  ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων.

Η απόφαση προβλέπει:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β’5102) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προσθέτοντας νέα περίπτωση ΙΙΙ στην παρ. 1 ως εξής:

«ΙΙΙ. Ειδικά, στις Δ.Ο.Υ. Α’ – Β’ και Β’ τάξης, στις οποίες οι πραγματικά υπηρετούντες υπάλληλοι είναι έως και τριάντα (30), δύναται να εφαρμόζεται προαιρετικά η απογευματινή βάρδια. Σε περίπτωση μη εφαρμογής της απογευματινής βάρδιας, το 50% του συνόλου των υπαλλήλων που προσέρχεται παρέχει αυτοπρόσωπη εργασία και οι ώρες εισόδου του κοινού διαμορφώνονται από 08:00 έως 15:00».

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.