Παράταση κατά ένα έτος προθεσμιών παραγραφής “ανοιχτών” υποθέσεων που λήγουν 31.12.2015

paratash paragrafhs

20/10/2015

paratash paragrafhs

Παρατείνεται κατά ένα έτος η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4337/2015 στο οποίο ορίζεται ότι:

Άρθρο 22
Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2015 παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί (κατά τη δημοσίευση του παρόντος) ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2015 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.”
 

Διαβάστε το Νόμο 4337 (ΦΕΚ Α΄129/17-10-2015) “Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων” εδώ