Ρύθμιση 120 δόσεων: Αναλυτικές Οδηγίες από την Φορολογική Διοίκηση για τις τροποποιήσεις

Ρύθμιση 120 δόσεων: Αναλυτικές Οδηγίες από την Φορολογική Διοίκηση για τις τροποποιήσεις

Δημοσιεύτηκε η Ε. 2166/10.9.2019 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα την «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α΄) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β΄ και ΦΕΚ 3404 Β΄ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)». Ειδικότερα, ορίζεται ότι:

 • Παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 98 του N.4611/2019 έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και εκατό, είκοσι δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης.
 • Εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ, υφίσταται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, κλιμακούμενου του ποσοστού, ανάλογα του αριθμού των δόσεων.
 • Στο ανώτατο όριο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, ως κριτήριο για την ένταξη των οφειλετών στην ανωτέρω υποπερίπτωση, περιλαμβάνεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών.
 • Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του N.4621/2019 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του N.4611/2019 αναφορικά με το ελάχιστο ποσό δόσης της ρύθμισης το οποίο μειώθηκε από τριάντα (30) σε είκοσι (20) ευρώ.
 • Παρέχεται στον οφειλέτη η δυνατότητα εξόφλησης μέρους της οφειλής του με προκαταβολή με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
 • Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής.
 • Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του N.4611/2019 και μειώνεται ο τόκος με τον οποίο επιβαρύνονται οι υπαχθείσες στη ρύθμιση των ανωτέρω διατάξεων οφειλές σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως υπολογισμένος από πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%) που ίσχυε.
 • Βασικές συνολικές οφειλές ανά Υπηρεσία μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
 • Δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης εντός του 2018 και χρόνο φορολογίας έως και 31-12-2018, υπάγονται στη ρύθμιση.
 • Προβλέπεται πέραν της αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων και συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και ο περιορισμός των συνεπειών των κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν ήδη επιβληθεί στα χέρια τρίτων, με τη θεσμοθέτηση της αποδέσμευσης των μελλοντικών απαιτήσεων.
 • Σε κάθε περίπτωση ποσά απαιτήσεων που έχουν αποδοθεί ή αποδίδονται στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται και πιστώνονται έναντι της δόσης ή των δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
 • Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις.

Δείτε το σύνολο της Ε.2166/10.9.2019 εγκυκλίου της Α.Α.Δ.Ε. στην εδώ