Ο νέος ΚΦΔ – Νόμος 4987/2022. Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Ο νέος ΚΦΔ - Νόμος 4987/2022. Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  ο ν. 4987/2022 με τίτλο “Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας”.

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΚΦΔ) ΦΕΚ_206_04_11_2022

Οι αλλαγές στον ΚΦΔ ανά άρθρο:

Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο προτεινόμενος Κώδικας νομοθεσίας, που αφορά τη Φορολογική Διαδικασία.

Στο Τμήμα Ι, με τίτλο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 1 έως και 9 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)

1. Με το άρθρο 1 κωδικοποιείται το άρθρο 1 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4223/2013, με την επισήμανση ότι στην υφιστάμενη έννοια του προσδιορισμού των εσόδων προστίθεται και ο όρος «βεβαίωση», για λόγους διατύπωσης ενιαίας ορολογίας, καθώς στον Κώδικα και στη φορολογική νομοθεσία που ρυθμίζει τα έσοδα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, άλλοτε απαντάται ο προσδιορισμός του φόρου και άλλοτε η βεβαίωση (ενδεικτικά άρθρο 2 και άρθρο 30 των κωδικοποιούμενων διατάξεων). Επίσης, από τις αναγραφόμενες διοικητικές κυρώσεις, απαλείφεται ο όρος «διοικητικές», δεδομένου ότι ο Κώδικας περιλαμβάνει, πλέον, και ποινικές κυρώσεις.

2. Με το άρθρο 2 κωδικοποιείται το άρθρο 2 του ν. 4174/2013, το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4223/2013, με τις επισημάνσεις ότι α) η λέξη «Προικών» απαλείφεται από την περ. δ’ της παρ. 1 του κωδικοποιητικού άρθρου, καθώς με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4646/2019, καταργούνται τα άρθρα 46 έως και 57 και η παρ. 2 του άρθρου 86 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, [Προικών] και Κερδών από Τυχερά Παίγνια για τη φορολογία περιουσίας που αποκτάται αιτία προίκας και διαγράφεται ο όρος «προίκα» στον τίτλο και σε όλες τις επιμέρους διατάξεις του εν λόγω Κώδικα και β) αναγράφεται πλέον η αναφερόμενη στο κωδικοποιούμενο άρθρο έναρξη ισχύος του ν. 4174/2013, δηλαδή, η 1η.1.2014.

3. Με το άρθρο 3 κωδικοποιείται το άρθρο 3 του ν. 4174/2013, το οποίο τροποποιήθηκε με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 39 του ν. 4223/2013, με την επισήμανση ότι γίνεται προσαρμογή των εννοιών της Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στο νέο οργανωτικό μοντέλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Φορολογική Διοίκηση» ή «Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι υπηρεσίες αυτής» ή «Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ή Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» νοούνται πλέον η Αρχή και οι υπηρεσίες αυτής και ο Διοικητής της Αρχής, κατά λόγον αρμοδιότητας.

4. Με το άρθρο 4 κωδικοποιείται το άρθρο 4 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 39 του ν. 4223/2013, την περ. 1 και την περ. 2α της υποπαρ. Δ2 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016, με την επισήμανση ότι, πέρα από κάποιες νομοτεχνικές διορθώσεις, γίνεται προσαρμογή στην οργανωτική δομή της ΑΑΔΕ, βάσει του ν. 4389/2016.

5. Με το άρθρο 5 κωδικοποιείται το άρθρο 5 του ν. 4174/2013, το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 39 του ν. 4223/2013, με την επισήμανση ότι, στην επικεφαλίδα και το περιεχόμενο του άρθρου που αφορά στην κοινοποίηση πράξεων, προστίθενται και τα λοιπά έγγραφα.
Η προσαρμογή αυτή γίνεται για λόγους συμβατότητας του περιεχομένου του εν λόγω άρθρου με το περιεχόμενο συναφών άρθρων του Κώδικα, στα οποία ρυθμίζεται ήδη η κοινοποίηση και άλλων εγγράφων, όπως τα άρθρα 28, 47 και 51, που αφορούν στην κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων, του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και της έκθεσης ελέγχου, της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας και των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Τέλος, αντικαθίσταται από νέα, η υφιστάμενη παραπομπή των κωδικοποιούμενων διατάξεων στα άρθρα 1 έως και 37 του ν. 3979/2011, καθώς αυτά έχουν καταργηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020.

6. Με το άρθρο 6 κωδικοποιείται το άρθρο 6 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4223/2013, με μεταβολή της αναφοράς της επικεφαλίδας του εν λόγω άρθρου από έντυπα σε έγγραφα.

7. Με το άρθρο 7 κωδικοποιείται το άρθρο 7 του ν. 4174/2013, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4818/2021.

8. Με το άρθρο 8 κωδικοποιείται το άρθρο 8 του ν. 4174/2013.

9. Με το άρθρο 9 κωδικοποιείται το άρθρο 9 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4474/2017.

Στο Τμήμα ΙΙ, που φέρει τον τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013

10. Με το άρθρο 10 κωδικοποιείται το άρθρο 10 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 355 του ν. 4512/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 112 του ν. 4549/2018, με την επισήμανση ότι, πέραν από λεκτικές προσαρμογές:
α) το τρίτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 του κωδικοποιούμενου άρθρου 10, που αφορά στην απόδοση από τη Φορολογική Διοίκηση Α.Φ.Μ. σε κάθε φορολογούμενο, εντάσσεται ως δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 του κωδικοποιητικού άρθρου 10 για λόγους συνοχής των ρυθμίσεων,
β) η αναφορά στην υποπερ. ii της περ. δ της παρ. 1 του κωδικοποιούμενου άρθρου 10 σε παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών, αντικαθίσταται από αντίστοιχη αναφορά στο κωδικοποιητικό άρθρο σε παρακρατούμενους φόρους από μισθωτή εργασία και συντάξεις, σε εναρμόνιση της σχετικής ορολογίας του Κώδικα προς την αντίστοιχη ορολογία της ουσιαστικής φορολογικής νομοθεσίας (άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013).

11. Με το άρθρο 11 κωδικοποιείται το άρθρο 11 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 355 του ν. 4512/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4549/2018 και με την παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020, σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία Α.1212/2021 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 4243), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως τα δύο πρώτα έχουν αντικατασταθεί με τα άρθρα 9 και 10 και το τρίτο έχει προστεθεί με το άρθρο 11 του ν. 4818/2021. Επισημαίνεται η συμπλήρωση της περ. ii της παρ. 3 του κωδικοποιούμενου άρθρου, η οποία κωδικοποιείται με την περ. β της παρ. 3 του κωδικοποιητικού άρθρου, που ρυθμίζει την απόδοση Α.Φ.Μ. χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μη εγκαταστημένους υποκείμενους στον Φ.Π.Α. και, επιπλέον, η προσθήκη του συστήματος O.S.S./I.O.S.S.. Πρόκειται για το σύστημα που μετά τις 30.6.2021 διαδέχτηκε το σύστημα M.O.S.S., ως σύστημα εγγραφής και απόδοσης του φόρου από μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον Φ.Π.Α. που πραγματοποιούν συναλλαγές σε περισσότερα κράτη μέλη. Η αναφορά της κωδικοποιούμενης διάταξης στη διαχείριση του συστήματος M.O.S.S. παραμένει στην κωδικοποιητική διάταξη, καθώς το σύστημα διαχείρισης εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για μεταβατική περίοδο για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζει η αρχική, υπό στοιχεία ΠΟΛ 1077/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, και, συγκεκριμένα, το άρθρο 2. Τέλος στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 απαλείφεται από το περιεχόμενο της εξουσιοδοτικής απόφασης η αναφορά σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 11, καθώς η αναφορά αυτή καλύπτεται από την ομοίου περιεχομένου εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 10.

Στο Τμήμα ΙΙI, που φέρει τον τίτλο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ», υπάγονται οι διατάξεις του κωδικοποιούμενου άρθρου 12 του ν. 4174/2013

12. Με το άρθρο 12 κωδικοποιείται το άρθρο 12 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4223/2013, και 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4583/2018.

Στο Τμήμα IV, που φέρει τον τίτλο «ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 13 έως 17Α του ν. 4174/2013

13. Με το άρθρο 13 κωδικοποιείται το άρθρο 13 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013 και την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, με τις εξής επισημάνσεις:
α) η αναφορά στον τίτλο και στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου άρθρου στα βιβλία και στοιχεία συμπληρώνεται από την αναφορά στα λογιστικά αρχεία, σε εναρμόνιση του συγκεκριμένου άρθρου προς ανάλογη διατύπωση του άρθρου 5 του ν. 4308/2014, ο οποίος ρυθμίζει τα λογιστικά πρότυπα και τις σχετικές υποχρεώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της φορολογικής νομοθεσίας μετά την κατάργηση του Κ.Β.Σ. και του Κ.Φ.Α.Σ., αλλά και του ιδίου του άρθρου 13,
β) στην παρ. 1 γίνονται λεκτικές αναδιατυπώσεις της υφιστάμενης παραγράφου, και
γ) στην περ. γ της παρ. 2 διευκρινίζεται ότι η σχετικώς αναφερόμενη τελεσιδικία συνδέεται με την υπόθεση στην οποία αφορά η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης και όχι με την ίδια την απαίτηση.

14. Με το άρθρο 14 κωδικοποιείται το άρθρο 14 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013, και την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4474/2017, με τις εξής επισημάνσεις:
α) συμπληρώνεται η αναφορά στα βιβλία και στοιχεία από την αναφορά στα λογιστικά αρχεία, κατά τα ήδη αναφερόμενα στο άρθρο 13,
β) αντικαθίσταται η παραπομπή της παρ. 3 σε αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), από την αναφορά σε αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών του Κώδικα Φ.Π.Α., η οποία αποδίδει παγίως την προηγούμενη παραπομπή,
γ) αντικαθίσταται η αναφορά σε καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, από την αναφορά σε παραστατικά πωλήσεων (φορολογικών στοιχείων) προμηθευτών και πελατών, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, κατ’ εναρμόνιση αφενός σε σχέση με τα φορολογικά στοιχεία προς την ορολογία του ν. 4308/2014 και, αφετέρου, με τη νέα οργανωτική δομή της ΑΑΔΕ. Τέλος, η γενόμενη στην παρ. 2 της κωδικοποιούμενης διάταξης αναφορά σε έγγραφο αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης, συμπληρώνεται με την αναφορά σε «πρόσκληση», προς εναρμόνιση της σχετικής ορολογίας με την αντίστοιχη ορολογία περί πρόσκλησης που υιοθετείται σε άλλα άρθρα του Κώδικα (ενδεικτικά, τα άρθρα 18, 19, 23, 54Ε).

15. Με το άρθρο 15 κωδικοποιείται το άρθρο 15 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013, με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4646/2019 και το άρθρο 18 του ν. 4488/2017, με την επισήμανση ότι γίνεται προσαρμογή της προηγούμενης ονομασίας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και της αντίστοιχης παραπομπής στο άρθρο 40 του ν. 3691/2008, στη νέα ονομασία της Αρχής (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) και στις αντίστοιχες διατάξεις του διάδοχου ν. 4557/2018.

15A. Με το άρθρο 15Α κωδικοποιείται το άρθρο 15Α του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4646/2019.

16. Με το άρθρο 16 κωδικοποιείται το άρθρο 16 του ν. 4174/2013.

17. Με το άρθρο 17 κωδικοποιείται το άρθρο 17 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013, την περ. 3 της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, την περ. β της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4258/2014, το άρθρο 1 του ν. 4346/2015, το άρθρο 68 του ν. 4403/2016, την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016, το άρθρο 60 του ν. 4415/2016, την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4474/2017, την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4501/2017, το άρθρο 99 του ν. 4547/2018, το άρθρο 52 του ν. 4569/2018, το άρθρο 108 του ν. 4623/2019, το άρθρο 48 του ν. 4172/2020 και το άρθρο 64 του ν. 4796/2021, με την επισήμανση ότι πέρα από σχετικές λεκτικές αναδιατυπώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων και στην απαλοιφή της αναφοράς περί των ενσωματωμένων στην εθνική νομοθεσία Οδηγιών:
α) αντικαθίσταται η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε εναρμόνιση με την υφιστάμενη ονομασία της συγκεκριμένης οργανωτικής δομής (π.δ. 134/2017, 81/2019, 84/2019), β) αντικαθίστανται ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τα Σώματα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4622/2019, γ) αντικαθίσταται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εναρμόνιση με την υφιστάμενη ονομασία της συγκεκριμένης οργανωτικής δομής (π.δ. 18/2018, 81/2019),
δ) αντικαθίσταται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε εναρμόνιση με την υφιστάμενη ονομασία της συγκεκριμένης οργανωτικής δομής. Περαιτέρω, αντικαθίστανται οι φορείς του δημόσιου τομέα αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011, από τους φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, λόγω της κατάργησης του ν. 3979/2011 και της εισαγωγής ως διάδοχου νόμου του ν. 4727/2020. Τέλος, προσαρμόζονται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 και η παρ. 4 της κωδικοποιούμενης διάταξης, σχετικά με την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και χρήσης αποκλειστικά για τους σκοπούς χορήγησής τους από όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις απόρρητες πληροφορίες και τα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 17.

17A. Με το άρθρο 17Α κωδικοποιείται το άρθρο 17Α του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016.

Στο Τμήμα V, που φέρει τον τίτλο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 18 έως 20 του ν. 4174/2013

18. Με το άρθρο 18 κωδικοποιείται το άρθρο 18 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9, τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 43 του ν. 4223/2013, την παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4276/2014 και την παρ. 1 του άρθρου 397 του ν. 4512/2018, με τις εξής επισημάνσεις:
α) στην περ. β της παρ. 1 η αναφορά της κωδικοποιούμενης διάταξης σε παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης αντικαθίσταται με την αναφορά στην παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου, καθώς στον Κώδικα δεν ρυθμίζεται παραγραφή του δικαιώματος ελέγχου της αρχικής δήλωσης, αλλά η παραγραφή αφορά στο δικαίωμα προς έκδοση πράξης διοικητικού, διορθωτικού και εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου (άρθρο 36) και
β) στην περ. ε της παρ. 1, η αναφορά της κωδικοποιούμενης διάταξης περί παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, αντικαθίσταται με αντίστοιχη σε παρακρατούμενους φόρους από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

19 Με το άρθρο 19 κωδικοποιείται το άρθρο 19 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 397 του ν. 4512/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 171 του ν. 4972/2022, με τις επισημάνσεις ότι:
α) η αναφορά στην περ. α της παρ. 3 στην παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης αντικαθίσταται από την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στο προηγούμενο άρθρο, και
β) η παραπομπή στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19, η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 171 του ν. 4972/2022, διορθώθηκε με παραπομπή στις προηγούμενες παραγράφους, για λόγους αποφυγής ταυτολογίας.

20 Με το άρθρο 20 κωδικοποιείται το άρθρο 20 του ν. 4174/2013, το οποίο τροποποιήθηκε με τις παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του ν. 4223/2013.

Στο Τμήμα VI, που φέρει τον τίτλο «ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 21 έως 22 του ν. 4174/2013

21 Με το άρθρο 21 κωδικοποιείται το άρθρο 21 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 44 του ν. 4223/2013, την περ. 4 της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, την περ. α της παρ. 6 και την παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016, με μικρές λεκτικές αναδιατυπώσεις.

22 Με το άρθρο 22 κωδικοποιείται το άρθρο 22 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 44 του ν. 4223/2013, την παρ. 8 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016 και την περ. α της παρ. 1, τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 17 του ν. 4714/2020, με την επισήμανση ότι, εκτός από κάποιες λεκτικές αναδιατυπώσεις, στην υποπερ. βα της περ. β της κωδικοποιούμενης διάταξης η φράση «να μην έχει παραγραφεί η εξουσία του φορολογικού ελέγχου» αντικαθίσταται από τη φράση «να μην έχει παραγραφεί το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου» για τους λόγους που έχουν αναφερθεί στο άρθρο 18.

Στο Τμήμα VΙΙ, που φέρει τον τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 23 έως 29 του ν. 4174/2013

23 Με το άρθρο 23 κωδικοποιείται το άρθρο 23 του ν. 4174/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 45 του ν. 4223/2013 και την παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016. Ειδικότερα, με την παρ. 1 κωδικοποιείται η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013, με αντικατάσταση της φράσης «λογιστικά στοιχεία» με τη φράση «λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία)», ώστε να αποδίδεται το ακριβές περιεχόμενο της ρύθμισης και να υπάρχει εναρμόνιση με την ορολογία του ν. 4308/2014. Με την παρ. 2 κωδικοποιείται η παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013, με τις εξής επισημάνσεις:
α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων», αντικαθίσταται από τη φράση «ο έλεγχος που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με την παρ. 1», για λόγους συμβατότητας της συγκεκριμένης διάταξης με την παρ. 1, σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος δεν αφορά μόνο στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά και στην ακρίβεια των δηλώσεων και την επιβεβαίωση του υπολογισμού του φόρου,
β) στην περ. α του πρώτου εδαφίου, για λόγους ορθότερης αποτύπωσης του νοήματος, η φράση «χρηματοοικονομικές καταστάσεις» τίθεται μετά τη φράση «και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος» και οι λέξεις «βιβλία και» απαλείφονται, για λόγους εναρμόνισης με την ορολογία του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με όσα ήδη έχουν αναφερθεί για την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Επιπλέον, για λόγους αποσαφήνισης και νοηματικής διασύνδεσης της περ. α της παρ. 2 με όσα ορίζονται στο άρθρο 14, η φράση «σχετικού εγγράφου της Φορολογικής Διοίκησης» αντικαθίσταται από τη φράση «σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της Φορολογικής Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 14», γ) στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, μετά τη λέξη «απόφαση» προστίθεται εντός παρενθέσεως η λέξη «(εντολή)» για λόγους εσωτερικής συνοχής και συμβατότητας της συγκεκριμένης διάταξης με την παρ. 1 του άρθρου 25, το οποίο αναφέρεται σε εντολή και όχι σε απόφαση και με το δεδομένο ότι της εντολής δεν προηγείται κάποια άλλη διοικητική πράξη για την έναρξη του φορολογικού ελέγχου. Τέλος, η φράση «η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου πρέπει….» αναδιατυπώνεται για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας και συστηματικότητας και αντικαθίσταται από τη φράση «η εντολή της Φορολογικής Διοίκησης για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 25, πρέπει, στην περίπτωση πλήρους επιτόπιου ελέγχου … ».

24 Με το άρθρο 24 κωδικοποιείται το άρθρο 24 του ν. 4174/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4223/2013 και με την παρ. 10 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016, με την επισήμανση ότι, εκτός από λεκτικές προσαρμογές, τροποποιείται ο τίτλος του συγκεκριμένου άρθρου 24 του ν. 4174/2013, προκειμένου η χρησιμοποιούμενη ορολογία να είναι συμβατή με αυτή του ν. 4308/2014. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, μετά τη φράση «να λαμβάνει αντίγραφα των» προστίθεται η φράση «λογιστικών αρχείων» και οι λέξεις «βιβλίων και στοιχείων» τίθενται εντός παρενθέσεως, για λόγους εναρμόνισης με την ορολογία του ν. 4308/2014. Τέλος, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστίθεται, μετά τη φράση «ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση υπάλληλος», η φράση «για τη διενέργεια του ελέγχου» για ορθότερη απόδοση του περιεχομένου της ρύθμισης.

25 Με το άρθρο 25 κωδικοποιείται το άρθρο 25 του ν. 4174/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 4223/2013 και τροποποιήθηκε με τις περ. 5 και 6 της υποπαρ. Δ.2 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και την παρ. 11 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016, με τις ακόλουθες επισημάνσεις: α) τίθεται τίτλος στο εν λόγω άρθρο, ο οποίος, αν και είχε αρχικώς τεθεί, παραλείφθηκε κατά την αντικατάσταση του εν λόγω άρθρου με την παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 4223/2013, β) στην παρ. 2, μετά τις λέξεις «Ο οριζόμενος», προστίθενται οι λέξεις «ή οι οριζόμενοι», μετά τη λέξη «υπάλληλος», οι λέξεις «ή υπάλληλοι» και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 προστίθενται μετά τις λέξεις «του οριζόμενου» οι λέξεις «ή των οριζόμενων» και μετά τη λέξη «υπαλλήλου», οι λέξεις «ή υπαλλήλων», προς εναρμόνιση με την παρ. 1 που ρυθμίζει την περίπτωση της ανάθεσης της διενέργειας του ελέγχου σε περισσότερους υπαλλήλους, γ) στην παρ. 8, η λέξη «αρμόδιος» αντικαθίσταται από τη λέξη «οριζόμενος», ώστε η ορολογία να είναι συμβατή με αυτή των προηγουμένων παραγράφων, αλλά και του άρθρου 24, καθόσον ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο είναι εκείνος ή εκείνοι που ορίζονται με την εντολή ελέγχου.

26 Με το άρθρο 26 κωδικοποιείται το άρθρο 26 του ν. 4174/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4342/2015, εκ νέου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4346/2015 και, τελικώς, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4472/2017, με τις επισημάνσεις ότι στην κωδικοποιούμενη παρ. 2:
α) διορθώνεται εσφαλμένη παραπομπή στην περ. α, από «σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση», σε «σύμφωνα με την παρ. 1»,
β) δεν κωδικοποιούνται το τελευταίο εδάφιο της περ. α και η φράση «για ελέγχους που διενεργούνται από 1.1.2018» του πρώτου εδαφίου της περ. β της κωδικοποιούμενης παρ. 2, καθ’ όσον έχει εξαντληθεί το σχετικό ρυθμιστικό τους περιεχόμενο και γ) στην περ. β οι λέξεις «σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σε ελέγχους των τελευταίων τριών (3) ετών για τα οποία», για λόγους ορθότητας της διατύπωσης.

27 Με το άρθρο 27 κωδικοποιείται το άρθρο 27 του ν. 4174/2013.

28 Με το άρθρο 28 κωδικοποιείται το άρθρο 28 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 45 του ν. 4223/2013 και την παρ. 12 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016, με την επισήμανση ότι στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 η φράση «την εκπνοή» αντικαθίσταται από τη φράση «από την εκπνοή», ώστε να αποδίδεται με σαφήνεια ο χρόνος που αφορά στην έκδοση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

28Α Με το άρθρο 28Α κωδικοποιείται το άρθρο 28Α του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 390 του ν. 4512/2018, με τις εξής επισημάνσεις:
α) τίθεται τίτλος στο εν λόγω άρθρο που αποδίδει το περιεχόμενό του που αφορά στον έλεγχο των υποθέσεων που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος,
β) στην παρ. 2 γίνονται λεκτικές αναδιατυπώσεις για λόγους καλύτερης απόδοσης του περιεχομένου και εναρμόνισής του με την ορολογία της παρ. 1,
γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 οι λέξεις «στην εκπνοή» αντικαθίσταται με τις λέξεις «μετά την εκπνοή», προκειμένου να προκύπτει με σαφήνεια ο χρόνος έκδοσης της πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και
δ) τέλος, στην ίδια παράγραφο η φράση «στο προηγούμενο εδάφιο» αντικαθίσταται από τη φράση «στην παρ. 2», προς διόρθωση της εσφαλμένης παραπομπής της κωδικοποιούμενης διάταξης.

29 Με το άρθρο 29 κωδικοποιείται το άρθρο 29 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4493/2017 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4569/2018.

Στο Τμήμα VIII, που φέρει τον τίτλο «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 30 έως 39 του ν. 4174/2013

30 Με το άρθρο 30 κωδικοποιείται το άρθρο 30 του ν. 4174/2013, το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4223/2013.

31 Με το άρθρο 31 κωδικοποιείται το άρθρο 31 του ν. 4174/2013, με την επισήμανση ότι στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 διαγράφεται η φράση «έως την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου». Η διαγραφή γίνεται για λόγους εναρμόνισης του περιεχομένου του συγκεκριμένου άρθρου προς το περιεχόμενο της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει μετά τη μεταγενέστερη τροποποίησή της με την παρ. 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018, σύμφωνα με την οποία η τροποποιητική δήλωση μπορεί να υποβάλλεται οποτεδήποτε, και μετά την έκδοση της εντολής ελέγχου, μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή.

32 Με το άρθρο 32 κωδικοποιείται το άρθρο 32 του ν. 4174/2013, το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4223/2013.

33 Με το άρθρο 33 κωδικοποιείται το άρθρο 33 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4223/2013, με την επισήμανση ότι τίθεται τίτλος στο συγκεκριμένο άρθρο που αφορά στον εκτιμώμενο προσδιορισμό του φόρου, ο οποίος τίτλος, ενώ είχε τεθεί αρχικώς, παραλείφθη κε κατά την αντικατάσταση όλου του άρθρου με τον ν. 4223/2013.

34 Με το άρθρο 34 κωδικοποιείται το άρθρο 34 του ν. 4174/2013, το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4223/2013, με τη διαφορά ότι το κωδικοποιητικό άρθρο δομείται σε τρεις παραγράφους. Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 κωδικοποιούνται τα δύο πρώτα εδάφια του κωδικοποιούμενου άρθρου, με την παρ. 2 κωδικοποιούνται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο του κωδικοποιούμενου άρθρου και με την παρ. 3 το πέμπτο εδάφιο του κωδικοποιούμενου άρθρου.

35 Με το άρθρο 35 κωδικοποιείται το άρθρο 35 του ν. 4174/2013.

36 Με το άρθρο 36 κωδικοποιείται το άρθρο 36 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4223/2013, την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4281/2014, τα άρθρα 31 και 32 του ν. 4646/2019 και την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4701/2020.

37 Με το άρθρο 37 κωδικοποιείται το άρθρο 37 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 8 έως και 11 του άρθρου 46 του ν. 4223/2013 και την υποπερ. α της περ. 7 της υποπαρ. Δ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, με τις εξής επισημάνσεις: α) αναδιατυπώνεται η περ. δ για λόγους σαφήνειας και συστηματικότητας,
β) αναριθμείται η περ. κ, επί το ορθό, σε περ. ι, και γ) στο πέμπτο εδάφιο, αφενός αναδιατυπώνεται η φράση «της οικείας έκθεσης» με την αναφορά σε «έκθεση ελέγχου», καθώς έκθεση συναντάται μόνον στην πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, η οποία ορίζεται ως έκθεση ελέγχου στο τέταρτο εδάφιο, και όχι στις υπόλοιπες πράξεις προσδιορισμού φόρου, και αφετέρου τροποποιείται η παραπομπή στο άρθρο 34 του Κώδικα, λόγω δόμησης του άρθρου αυτού σε παραγράφους, κατά τα αναφερόμενα προηγουμένως στο άρθρο αυτό.

38 Με το άρθρο 38 κωδικοποιείται το άρθρο 38 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4607/2019.

39 Με το άρθρο 39 κωδικοποιείται το άρθρο 39 του ν. 4174/2013.

Στο Τμήμα ΙΧ, που φέρει τον τίτλο «ΕΙΣΠΡΑΞΗ», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 40 έως 52 του ν. 4174/2013

40 Με το άρθρο 40 κωδικοποιείται το άρθρο 40 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013, την περ. 7 β της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και το άρθρο 52 του ν. 4583/2018.

41 Με το άρθρο 41 κωδικοποιείται το άρθρο 41 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013 και την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4438/2016, με την επισήμανση ότι τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου, ώστε αυτό να αποδίδει ορθότερα το περιεχόμενό του και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 η λέξη «ίσες» αντικαθίσταται από τη λέξη «ισόποσες» για καλύτερη απόδοση του νοήματός του.

42 Με το άρθρο 42 κωδικοποιείται το άρθρο 42 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013, την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4281/2014 και την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4701/2020, με την επισήμανση ότι γίνεται λεκτική αναδιατύπωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4, ώστε να αποδίδεται ορθότερα το περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης. Συγκεκριμένα, η φράση «εφόσον η πράξη, η οποία ακυρώνεται ή τροποποιείται, εκδίδεται εντός του τελευταίου έτους της προθεσμίας παραγραφής…» αντικαθίσταται από τη φράση «εφόσον η πράξη ακύρωσης ή τροποποίησης, εκδίδεται εντός του τελευταίου έτους της προθεσμίας παραγραφής », ώστε το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εδαφίου να είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο της παραγράφου και με το άρθρο 36 του Κώδικα και να αποδίδει νόημα.

43 Το άρθρο 43 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4223/2013 και την παρ. 13 της υποπαρ. Δ.1 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, δεν κωδικοποιείται, διότι έχει ήδη καταργηθεί από την 1η.4.2020 με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4646/2019.

44 Με το άρθρο 44 κωδικοποιείται το άρθρο 44 του ν. 4174/2013. Ειδικότερα, στην περ. β της παρ. 2, η λέξη «καταβολή» αντικαθίσταται από τη λέξη «είσπραξη», καθώς το άρθρο 48, στο οποίο παραπέμπει η διάταξη, αναφέρεται σε περιπτώσεις αναγκαστικής είσπραξης.

45 Με το άρθρο 45 κωδικοποιείται το άρθρο 45 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013, την παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4438/2016 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4701/2020, με την επισήμανση ότι στην περ. η της παρ. 2 ο όρος «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης» αντικαθίσταται από τον όρο «Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών», λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη στον κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4389/2016 Οργανισμό της ΑΑΔΕ, δυνάμει του άρθρου 10 της υπό στοιχεία ΔΟΡΓ 1125859/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 4738), η ανωτέρω υπηρεσία αναφέρεται ως «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών».

46 Με το άρθρο 46 κωδικοποιείται το άρθρο 46 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4646/2019, με τις εξής επισημάνσεις:
α) τίθεται ο αρχικός τίτλος στο άρθρο, ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί κατά την αντικατάσταση του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, με την παρ. 9 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013,
β) επικαιροποιείται η παραπομπή στον Κ.Πολ.Δ. και αντί του άρθρου 691 αναφέρεται το άρθρο 691Α, συνεπεία επιγενόμενης τροποποίησής του Κ.Πολ.Δ.,
γ) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 6, προκειμένου αυτό να αναφέρεται πλέον στην άσκηση προσφυγής και όχι ενδικοφανούς προσφυγής και να είναι συμβατό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του κωδικοποιούμενου άρθρου 63 του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4446/2016, κατά το οποίο η υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει στις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Στη δε περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 ανήκει στον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, ο οποίος αποφαίνεται ανεκκλήτως. Σημειώνεται ότι σχετικά με την προσφυγή που αφορά στα διασφαλιστικά μέτρα, νομολογιακά γίνεται παγίως δεκτό, σε εφαρμογή του άρθρου 69 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ότι η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή τους (ενδεικτικά, Αποφ. Δ.Πρ.Αθ. 48, 49, 50, 51/2022, 24/2021, 19/2021, 584/2019).

47 Με το άρθρο 47 κωδικοποιείται το άρθρο 47 του ν. 4174/2013, το οποίο τροποποιήθηκε με τις παρ. 10 έως και 14 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013 με τις εξής επισημάνσεις:
α) η παρ. 1 συσχετίζεται με το άρθρο 45 και αποσαφηνίζεται ότι η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί στον φορολογούμενο ατομική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών του στις περιπτώσεις μη καταβολής ποσών που αναφέρονται σε όλους τους εκτελεστούς τίτλους του άρθρου 45,
β) στην περ. β της παρ. 3 ο όρος «εκδοθεί» αντικαθίσταται από τον όρο «αποδοθεί», για λόγους εναρμόνισης με την ορολογία που υιοθετείται στα ρυθμιστικά του εν λόγω ζητήματος άρθρα 10 και 11, γ) στην περ. δ της παρ. 3 προστίθενται στην εξαίρεση από την κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης και, κατ’ επέκταση, από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, και τα χρέη για τα οποία ισχύει διοικητική αναστολή – πλην της νόμιμης και δικαστικής αναστολής – πληρωμής, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 63 και δ) στην περ. η της παρ. 3 απαλείφεται η φράση «σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα» καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το άρθρο 43 του ν. 4174/2013 έχει καταργηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4646/2019.

48 Με το άρθρο 48 κωδικοποιείται το άρθρο 48 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013, την περ. 12α της υποπαρ. Δ.1. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και το άρθρο 44 του ν. 4646/2019. Στο συγκεκριμένο άρθρο, ειδικότερα, δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση η παρ. 3, λόγω της αυτοτελούς αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών και της προσαρμογής του Κ.Ε.Δ.Ε., μετά από αντίστοιχη κωδικοποίησή του, με το άρθρο πρώτο του ν. 4978/2022. Μετά την εν λόγω απαλοιφή αναριθμούνται οι παρ. 4, 5, 6 και 7 του κωδικοποιούμενου άρθρου 48 σε παρ. 3, 4, 5 και 6 στο κωδικοποιητικό άρθρο. Επιπλέον, στην περ. α της παρ. 6 του κωδικοποιητικού άρθρου περιλαμβάνονται και οι νομικές οντότητες, που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, απαντούν ως φορείς φορολογικών υποχρεώσεων στον Κώδικα και τη λοιπή φορολογική νομοθεσία.
Τέλος, στην ίδια παράγραφο, που αναφέρεται σε οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της συγκεκριμένης εισαγωγικής της ρύθμισης διάταξης, προσδιορίζεται ο σχετικός χρόνος, δηλαδή η 26η.11.2019.

49 Με το άρθρο 49 κωδικοποιείται το άρθρο 49 του ν. 4174/2013, το οποίο τροποποιήθηκε με τις παρ. 17 και 18 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013, με την επισήμανση ότι στην παρ. 1 διασυνδέεται η οριζόμενη τριακονθήμερη προθεσμία με το άρθρο 47 του Κώδικα, το οποίο διαλαμβάνει περί αυτής.

50 Με το άρθρο 50 κωδικοποιείται το άρθρο 50 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 και τις παρ. 19, 20, 21, 22 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013, την παρ. 13 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016, την παρ. 1 του άρθρου 34 και την παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4646/2019, με την επισήμανση ότι στην περ. α της παρ. 1 αναφέρονται και οι νομικές οντότητες, σε συμφωνία τόσο με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, όσο και με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου.

51 Με το άρθρο 51 κωδικοποιείται το άρθρο 51 του ν. 4174/2013, το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013, με την επισήμανση ότι στην παρ. 1 αποσαφηνίζεται ότι ο αναφερόμενος σχετικά στην κωδικοποιούμενη διάταξη νόμιμος τίτλος εκτέλεσης είναι ο εκτελεστός τίτλος του άρθρου 45.

52 Με το άρθρο 52 κωδικοποιείται το άρθρο 52 του ν. 4174/2013, με την επισήμανση ότι απαλείφεται από το κείμενο της διάταξης η αναφορά περί ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της σχετικής Οδηγίας, λόγω ήδη γενόμενης αναφοράς στις διατάξεις ενσωμάτωσης.
Στο Τμήμα X, που φέρει τον τίτλο «ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 53 έως 62 του ν. 4174/2013

53 Με το άρθρο 53 κωδικοποιείται το άρθρο 53 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 48 του ν. 4223/2013 και την παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4224/2013, με την επισήμανση ότι στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 οι λέξεις «εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής» και «εκπρόθεσμη ή τροποποιητική» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εκπρόθεσμης, αρχικής ή τροποποιητικής,» και «εκπρόθεσμη, αρχική ή τροποποιητική,» αντίστοιχα, για λόγους συμβατότητας του περιεχομένου του άρθρου αυτού με το πρώτο εδάφιο σε συνδυασμό και με το άρθρο 19 του Κώδικα, καθώς τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής δεν επιβάλλονται ούτε σε περίπτωση εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

54 Με το άρθρο 54 κωδικοποιείται το άρθρο 54 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4223/2013, τις περ. 9α, δ, ε, στ, η, θ και ζ της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, την περ. α της παρ. 14 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016, τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 73 του ν. 4446/2016, την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4474/2017, το άρθρο 54 του ν. 4583/2018, την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019, τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 και την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4916/2022. Ειδικότερα, στις περ. β, γ και δ της παρ. 2 γίνονται μικρές φραστικές αναδιατυπώσεις, προκειμένου η διατύπωση και η ορολογία να είναι ενιαία εντός του άρθρου και με τις λοιπές ρυθμίσεις του Κώδικα, καθώς και συμβατή με την ορολογία του ν. 4308/2014, ενώ δεν κωδικοποιούνται:
α) η περ. θ της παρ. 1, που προστέθηκε με την περ. 9 β της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και καταργήθηκε με την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015,
β) η περ. ι της παρ. 1, που προστέθηκε με την περ. α της παρ. 14 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016 και καταργήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 και
γ) η περ. ζ της παρ. 2 που προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016 και καταργήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020.

54Α Με το άρθρο 54Α κωδικοποιείται το άρθρο 54Α του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4223/2013 και τροποποιήθηκε με τις περ. 2 και 3 της παρ. Γ του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014, τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4330/2015, τις παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του ν. 4474/2017, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 145 του ν. 4537/2018, το άρθρο 37 του ν. 4569/2018, την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4646/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020. Δεν κωδικοποιούνται, λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού περιεχομένου τους, το έβδομο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 3 των κωδικοποιούμενων διατάξεων του άρθρου αυτού, που αφορούν στο πιστοποιητικό Ε.Ν.Φ.Ι.Α. των ετών 2011 έως 2014 και το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, ενώ, για τον ίδιο λόγο, παραλείπεται και η αναφορά στον «Φ.Α.Π.» στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 και στην παρ. 5. Λόγω της μη κωδικοποίησης της παρ. 3 του κωδικοποιούμενου άρθρου, οι παρ. 4, 5, 6 και 7 του κωδικοποιούμενου άρθρου αναριθμούνται σε παρ. 3, 4, 5, 6, αντίστοιχα, στο κωδικοποιητικό άρθρο. Τέλος, στην από αναρίθμηση προερχόμενη παρ. 3 του κωδικοποιητικού άρθρου αντικαθίστανται οι όροι «πρόσθετος φόρος και προσαυξήσεις» από τον όρο «τόκοι», καθ’ όσον πλέον οι οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα και αφορούν, μεταξύ άλλων, και στον Ε.Ν.Φ.Ι.Α., αντί των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, επιβαρύνονται ήδη με τόκους (άρθρο 53 του Κώδικα).

54Β Με το άρθρο 54Β κωδικοποιείται το άρθρο 54Β του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4276/2014 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016.

54Γ Με το άρθρο 54Γ κωδικοποιείται το άρθρο 54Γ του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 4493/2017.

54Δ Με το άρθρο 54Δ κωδικοποιείται το άρθρο 54Δ του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4646/2019, με την επισήμανση ότι στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 η φράση «από τη λήψη αυτής» αντικαθίστανται από τη φράση «από τη λήψη της επιστολής» για σαφέστερη απόδοση του νοήματος.

54Ε Με το άρθρο 54Ε κωδικοποιείται το άρθρο 54Ε του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 90 του ν. 4864/2021, με την επισήμανση ότι στην παρ. 1 των κωδικοποιούμενων διατάξεων γίνονται αναδιατυπώσεις εναρμόνισης της χρησιμοποιούμενης ορολογίας του Κώδικα. Αντί της αναφοράς σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία γίνεται αναφορά σε απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, ώστε αυτή να είναι ενιαία και συμβατή με την ορολογία του ν. 4308/2014.

54ΣΤ Με το άρθρο 54ΣΤ κωδικοποιείται το άρθρο 54ΣΤ του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4864/2021.

54Ζ Με το άρθρο 54Ζ κωδικοποιείται το άρθρο 54Ζ του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 189 του ν. 4764/2020, με την επισήμανση ότι στην επικεφαλίδα και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, αντί του όρου «κυρώσεις», χρησιμοποιείται ο όρος «πρόστιμα», ο οποίος ακολουθείται στο λοιπό περιεχόμενο του άρθρου, αλλά και στα αμέσως προηγούμενα άρθρα.

54Η Με το άρθρο 54Η κωδικοποιείται το άρθρο 54Η του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 173 του ν. 4972/2022, με την επισήμανση ότι η αναφορά σε «υπόχρεη οντότητα» στην παρ. 1 του κωδικοποιούμενου άρθρου αντικαθίσταται από αναφορά σε «υπόχρεο» για λόγους ενιαίας ορολογίας στον Κώδικα.

55 Με το άρθρο 55 κωδικοποιούνται οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 και αναριθμούνται αυτές σε παρ. 1 και 2, ενώ προσαρμόζεται ο τίτλος του κωδικοποιητικού άρθρου, ώστε να αποδίδει το ουσιαστικό περιεχόμενό του, καθώς, μετά την κατάργηση των παρ. 1, 2 και 3 του κωδικοποιούμενου άρθρου, ο τίτλος του («Παραβάσεις φοροδιαφυγής») δεν αντικρίζει το ουσιαστικό περιεχόμενο των διατάξεων που απομένουν. Σημειώνεται ότι:
α) η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 καταργήθηκε με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 από 1.2.2016, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 7 του νόμου αυτού, β) η παρ. 2 καταργήθηκε με την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου και την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4472/2017 και γ) η παρ. 3 καταργήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4745/2020.

55Α Με το άρθρο 55Α κωδικοποιείται το άρθρο 55Α του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 4764/2020.

56 Με το άρθρο 56 κωδικοποιείται το άρθρο 56 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, με την επισήμανση ότι η αναφορά σε «πρόστιμο», στον τίτλο του άρθρου, μεταφέρεται στον πληθυντικό και γίνεται «πρόστιμα» για λόγους εναρμόνισης με το περιεχόμενο του άρθρου και τους τίτλους των λοιπών άρθρων του Τμήματος Χ του Κώδικα.

56Α Με το άρθρο 56Α κωδικοποιείται το άρθρο 56Α του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4714/2020.

57 Το άρθρο 57 του ν. 4174/2013 δεν κωδικοποιείται, καθώς καταργήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4321/2015 για τις οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη δημοσίευση του ν. 4321/2015, δηλαδή, από την 21η.3.2015 και εφεξής.

58 Με το άρθρο 58 κωδικοποιείται το άρθρο 58 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις περ. α και β της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4646/2019, με την επισήμανση ότι η λέξη πρόστιμο στον τίτλο του άρθρου μεταφέρεται στον πληθυντικό, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 56 ανωτέρω.

58Α Με το άρθρο 58Α κωδικοποιείται το άρθρο 58Α του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4410/2016, με τις επισημάνσεις ότι γίνεται συμπλήρωση, ώστε να καθίσταται σαφές ότι η αναφορά στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και στην παρ. 4 του εν λόγω άρθρου σε φορολογικά στοιχεία αφορά στα παραστατικά πωλήσεων που αναφέρονται στον ν. 4308/2014, προς εναρμόνιση της ορολογίας, και απαλείφεται η εκ παραδρομής επανάληψη της φράσης «υποβολή δηλώσεων» στην παρ. 2.

59 Με το άρθρο 59 κωδικοποιείται το άρθρο 59 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015.

60 Με το άρθρο 60 κωδικοποιείται το άρθρο 60 του ν. 4174/2013.

61 Με το άρθρο 61 κωδικοποιείται το άρθρο 61 του ν. 4174/2013.

62 Με το άρθρο 62 κωδικοποιείται το άρθρο 62 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 48 του ν. 4223/2013 και τροποποιήθηκε με τις περ. 12 και 13 της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 και την παρ. 7 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020. Με τις κωδικοποιητικές διατάξεις τίθεται τίτλος στο εν λόγω άρθρο, ο οποίος, ενώ είχε τεθεί αρχικά, παραλείφθηκε κατά την αντικατάσταση όλου του άρθρου με το άρθρο 48 παρ. 16 του ν. 4223/2015 και επιπλέον:
α) στην παρ. 4 απαλείφεται ο εκτιμώμενος προσδιορισμός του φόρου μεταξύ των περιπτώσεων για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο, για λόγους συμβατότητας της ρύθμισης αυτής με όσα ρυθμίζει η μεταγενέστερη χρονικά παρ. 8 του ιδίου άρθρου, η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 και προβλέπει ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση του εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου,
β) στην παρ. 5 διαγράφεται η φράση «με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 57 και 59», η οποία είχε προστεθεί με την αντικατάσταση του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 με το άρθρο 48 του ν. 4223/2013, και με την οποία οριζόταν διαφορετικός χρόνος καταβολής για τα πρόστιμα 57 και 59 του ν. 4174/2013, τα οποία, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πρόστιμα του δέκατου κεφαλαίου του ν. 4174/2013, ήταν πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Η διαγραφή παρίσταται αναγκαία, καθώς το μεν πρόστιμο του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 καταργήθηκε ήδη από τις 21.3.2015 και εφεξής, όπως προαναφέρθηκε (άρθρο 19 του ν. 4321/2015), το δε πρόστιμο του άρθρου 59 του ν. 4174/2013, μετά την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου με την παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, δεν είναι πλέον πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής αλλά επιβάλλεται κατόπιν ελέγχου.

Στο Τμήμα XI, που φέρει τον τίτλο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 63 έως 65A του ν. 4174/2013

63 Με το άρθρο 63 κωδικοποιείται το άρθρο 63 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 49 του ν. 4223/2013, την περ. 14, την περ. 15 α και β και την περ. 16 της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, τις περ. Α και Β της παρ. 1β του άρθρου 232 του ν. 4281/2014, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 91 του ν. 4316/2014, την παρ. 3α του άρθρου 47 του ν. 4331/2015, την παρ. 16 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016, την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4446/2016 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του ν. 4587/2018. Με τις κωδικοποιητικές διατάξεις: α) όπου στο κωδικοποιούμενο άρθρο αναφέρεται ο όρος «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης», αυτός αντικαθίσταται, όπως και στο άρθρο 45, από τον όρο «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών», σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4389/2016 υπό στοιχεία ΔΟΡΓ 1125859/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», β) στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 διορθώνεται εσφαλμένη παραπομπή,
γ) στην παρ. 5 δεν κωδικοποιείται το ενδέκατο εδάφιο, λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού του περιεχομένου και δ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6, η φράση «πράξης προσδιορισμού φόρου» αντικαθίσταται από τη φράση «πράξης της φορολογικής αρχής», για λόγους εναρμόνισης με την παρ. 1, η οποία αναφέρεται σε πράξη της φορολογικής αρχής, προκειμένου να περιλαμβάνει και τις πράξεις επιβολής προστίμου.

63Α Με το άρθρο 63Α κωδικοποιείται το άρθρο 63Α του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4438/2016.

63Β Με το άρθρο 63Β κωδικοποιείται το άρθρο 63Β του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4701/2020.

64 Με το άρθρο 64 κωδικοποιείται το άρθρο 64 του ν. 4174/2013.

65 Με το άρθρο 65 κωδικοποιείται το άρθρο 65 του ν. 4174/2013.

65Α Με το άρθρο 65Α κωδικοποιείται το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και τελικώς αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4646/2019, με την επισήμανση ότι:
α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 των κωδικοποιούμενων διατάξεων προστίθεται η φράση «λογιστικά αρχεία» και οι λέξεις «βιβλία και στοιχεία» τίθενται εντός παρενθέσεως, για λόγους διασύνδεσης του εν λόγω άρθρου και εναρμόνισης της ορολογίας του με την ορολογία του ν. 4308/2014, όπως στα προηγούμενα άρθρα του Κώδικα και
β) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 διευκρινίζεται ότι η λήψη υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων λόγω διαπίστωσης ή μη στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας αφορά στο άρθρο 26 του Κώδικα.

Στο Τμήμα XII, που φέρει τον τίτλο «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 66 έως 69 του ν. 4174/2013

Με το άρθρο 66 κωδικοποιείται το άρθρο 66 του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε ως νέο άρθρο 66 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 και το προϋφιστάμενο άρθρο 66 αναριθμήθηκε σε άρθρο 72, με τις εξής επισημάνσεις. Στην περ. β της παρ. 5 η αναγραφόμενη σχετικά ποινή κάθειρξης έως δέκα (10) έτη που επιβάλλεται λόγω έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων, αντικαθίσταται από την ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους ή της κάθειρξης έως έξι (6) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Τούτο, διότι στην παρ. 3 του άρθρου 463 του νέου Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/2019 και ισχύει από 1ης.7.2019, έχει προβλεφθεί ότι «Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται κάθειρξη έως 10 έτη, επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83 περίπτωση δ. Η πράξη διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα της». Συνεπώς, η ανωτέρω αναγραφόμενη στην ως άνω ειδική ποινική μεταχείριση του άρθρου 66 έχει ήδη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 463 και την περ. δ του άρθρου 83 του νέου Π.Κ., αντικατασταθεί από τη φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή την κάθειρξη έως έξι (6) έτη, και, επομένως, συντρέχει λόγος προσαρμογής του άρθρου 66 στο νεότερο πλαίσιο που έχει προσδιορίσει ο νέος Π.Κ., με την επισήμανση ότι η πράξη διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα της.
Τα ανωτέρω ήδη εφαρμόζονται και από τη νομολογία του Αρείου Πάγου και, μάλιστα, και για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί σε χρόνο προ της ενάρξεως ισχύος του νέου Π.Κ. και, κατ’ αρχήν, υπάγονταν στο πλαίσιο ποινής του άρθρου 66 του ν. 4174/2013.

Συγκεκριμένα γίνεται δεκτό ότι «κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ισχύοντος από 1.7.2019, νέου Π.Κ., που κυρώθηκε με τον ν. 4619/2019, αν από την τέλεση της πράξης ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου». Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ως επιεικέστερος νόμος θεωρείται εκείνος που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, δηλαδή εκείνος, ο οποίος με την εφαρμογή του, βάσει των προβλεπόμενων στη συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέσεων, επιφέρει την ευνοϊκότερη για τον κατηγορούμενο ποινική μεταχείριση. Προς τούτο γίνεται σύγκριση των περισσότερων σχετικών διατάξεων στο σύνολο των προϋποθέσεων που προβλέπει καθεμιά από αυτές. Αν από τη σύγκριση προκύψει ότι ο κατηγορούμενος, όπως κατηγορείται, επιβαρύνεται το ίδιο από όλους τους νόμους, τότε εφαρμοστέος είναι ο νόμος που ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, διαφορετικά εφαρμόζεται ο νεότερος επιεικέστερος νόμος. Ειδικότερα, επιεικέστερος είναι ο νόμος που προβλέπει το χαμηλότερο ανώτατο όριο του είδους της ποινής, αν δε το ανώτατο όριο είναι το ίδιο, επιεικέστερος είναι αυτός που προβλέπει το μικρότερο κατώτατο όριο. Για τον χαρακτηρισμό ενός νόμου ως επιεικέστερου ή μη λαμβάνεται κατ” αρχήν υπόψη το ύψος των απειλούμενων ποινών κάθειρξης ή φυλάκισης, ενώ θεωρείται η πρώτη βαρύτερη της δεύτερης, επί ίσων δε στερητικών της ελευθερίας ποινών, λαμβάνεται υπόψη και η χρηματική ποινή, η οποία, σε κάθε περίπτωση, είναι ελαφρύτερη της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Περαιτέρω, με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 463 του νέου Π.Κ. ορίζεται ότι «όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται κάθειρξη έως δέκα έτη, επιβάλλεται ποινή μειωμένη. Η πράξη διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα της».
Με το τελευταίο δε αυτό άρθρο ορίζεται ότι, αντί για την ποινή της κάθειρξης έως δέκα (10) έτη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως έξι (6) έτη. Έτσι, η ποινή που προβλέπεται πλέον για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, είναι φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως έξι (6) έτη (ΑΠ Ποιν 736/2020, 653/2020). Τέλος, σε κάθε μία από τις περιπτώσεις: α) της παρ. 3, που προβλέπει τιμωρία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών για το έγκλημα φοροδιαφυγής, β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 που προβλέπει την τιμωρία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών για την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και για την αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή τη νόθευση αυτών, καθώς και γ) του δευτέρου εδαφίου της περ. α της παρ. 5 που προβλέπει την τιμωρία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους στην περίπτωση που η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, προστίθεται στις αναγραφόμενες ποινές φυλάκισης διαζευκτικά και χρηματική ποινή, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Π.Κ.. Τούτο, διότι στην παρ. 2 του άρθρου 463 του νέου Π.Κ., ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/2019 και ισχύει από 1ης.7.2019, έχει προβλεφθεί ότι «Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή φυλάκισης, προστίθεται διαζευκτικά και η χρηματική ποινή, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 57 του παρόντος Κώδικα.». Συνεπώς, οι προβλεπόμενες ποινές φυλάκισης του άρθρου 66 του Κώδικα έχουν ήδη, σύμφωνα με τα άρθρα 463 παρ. 2 και 57 του νέου Π.Κ., τροποποιηθεί και θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νεότερο πλαίσιο που έχει προσδιορίσει ο νέος Π.Κ., με την προσθήκη σε κάθε μία περίπτωση που προβλέπεται ποινή φυλάκισης της φράσης «ή χρηματική ποινή, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Π.Κ.».

67 Με το άρθρο 67 κωδικοποιείται το άρθρο 67 του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε ως νέο άρθρο 67 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 και το προϋφιστάμενο άρθρο 67 αναριθμήθηκε σε άρθρο 73.

68 Με το άρθρο 68 κωδικοποιείται το άρθρο 68 του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε ως νέο άρθρο 68 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 και το προϋφιστάμενο άρθρο 68 αναριθμήθηκε σε άρθρο 74, τροποποιήθηκε δε με την παρ. 4 του άρθρου 32 και το άρθρο 92 του ν. 4745/2020. Επί του συγκεκριμένου άρθρου γίνονται οι εξής επισημάνσεις:

α) τίθεται στο συγκεκριμένο άρθρο τίτλος,
β) δεν κωδικοποιείται η παρ. 2 του κωδικοποιούμενου άρθρου, λόγω κατάργησής της με το άρθρο 92 του ν. 4745/2020 και αναριθμούνται οι παρ. 3, 4, 5, 6, 7 του κωδικοποιούμενου άρθρου σε παρ. 2, 3, 4, 5, 6, αντίστοιχα, στο κωδικοποιητικό άρθρο,
γ) στην παρ. 4 του κωδικοποιούμενου άρθρου, η οποία προβλέπει ως καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση των ποινικών αδικημάτων το Μονομελές και το Τριμελές Πλημμελειοδικείο και το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων της έδρας της αρμόδιας για τη φορολόγηση Δ.Ο.Υ.,
δ) απαλείφεται στη νέα κωδικοποιητική παρ. 3 η αναφορά στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια, καθ’ όσον τα σχετικά ζητήματα ήδη ρυθμίζονται από τον νέο Κ.Π.Δ. (ν. 4620/2019), στον οποίο έχει προβλεφθεί ότι τα κακουργήματα του ν. 4174/2013 εκδικάζονται από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων (βλ. παρ. 5 άρθρου 111 νέου Κ.Π.Δ.) και τα αντίστοιχα πλημμελήματα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο (βλ. περ. ζ παρ. 2 άρθρου 115 νέου Κ.Π.Δ.), ενώ, πέραν τούτου, η περ. ι του άρθρου 586 του νέου Κ.Π.Δ. προβλέπει ότι «καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η οποία αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζει ο νέος Κ.Π.Δ.». Επομένως, η πρόβλεψη όσον αφορά στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα θα πρέπει να απαλειφθεί, ενώ δεν έχει θιγεί από την εισαγωγή του νέου Κ.Π.Δ. η σχετική τοπική αρμοδιότητα που συνδέεται με την αρμόδια για τη φορολόγηση Δ.Ο.Υ.,
ε) στην κωδικοποιούμενη παρ. 5 η σχετική πρόβλεψη ότι το Δημόσιο μπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για τις αξιώσεις του που απορρέουν από τα εγκλήματα του ν. 4174/2013, αντικαθίσταται από την πρόβλεψη στην κωδικοποιητική παρ. 4 ότι το Δημόσιο μπορεί να παρίσταται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για τα εγκλήματα του Κώδικα προς υποστήριξη της κατηγορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Π.Δ.. Τούτο, διότι με βάση το άρθρο 588 του νέου Κ.Π.Δ. (ν. 4620/2019) έχει προβλεφθεί ότι, όπου σε ειδικούς νόμους προβλέπεται δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής, οι δικαιούμενοι παρίστανται μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 63 επ. του Κώδικα, ενώ αστικές αξιώσεις που έχουν εισαχθεί σε ποινικά δικαστήρια παραπέμπονται υποχρεωτικά ως ανεκκαθάριστες στα πολιτικά δικαστήρια, εκτός αν έχουν επιδικαστεί, οπότε ως προς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του προγενέστερου (καταργηθέντος) Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επομένως, το Δημόσιο, με βάση τις ανωτέρω νεότερες διατάξεις, σε συνδυασμό με την ήδη αναφερθείσα περ. ι του άρθρου 586 του νέου Κ.Π.Δ., παρίσταται πλέον στο ποινικό δικαστήριο μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας και όχι για την προβολή χρηματικών αξιώσεων. Περαιτέρω, η παραπομπή του δευτέρου εδαφίου της κωδικοποιούμενης παρ. 5 στο άρθρο 5 του ν.δ. 2711/1953, που αφορά στη δυνατότητα του Δημοσίου να προβάλλει τις χρηματικές του αξιώσεις το πρώτον στον ακροατήριο χωρίς τήρηση κάποιας προδικασίας και να γνωστοποιεί τα ονόματα των εξεταστέων μαρτύρων του προς απόδειξη της αξιώσεώς του άμα τη εκφωνήσει της υποθέσεως άνευ εγγράφου προδικασίας, απαλείφεται ως καταργηθείσα, αφενός μεν δυνάμει του ήδη αναφερθέντος άρθρου 588 του νέου Κ.Π.Δ., αφετέρου, δυνάμει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 326 του νέου Κ.Π.Δ. που προβλέπουν ότι ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας επιδίδει κατάλογο των μαρτύρων που κλητεύει ο ίδιος τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη δημόσια συνεδρίαση, σε συνδυασμό με την περ. ι του άρθρου 586 του νέου Κ.Π.Δ..

69 Με το άρθρο 69 κωδικοποιείται το άρθρο 69 του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε ως νέο άρθρο 69 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 και με το οποίο το προϋφιστάμενο άρθρο 69 αναριθμήθηκε σε άρθρο 75. Με τις κωδικοποιητικές διατάξεις τίθεται τίτλος στο άρθρο και απαλείφονται από τις κωδικοποιητικές διατάξεις η πρόβλεψη περί της μετατροπής της ποινής σε χρηματική, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, καθώς και τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της κωδικοποιούμενης διάταξης, με το δεδομένο ότι στον Π.Κ. δεν έχει περιληφθεί και δεν προβλέπεται πλέον μετατροπή της ποινής σε χρηματική, όπως συνέβαινε με το άρθρο 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ.. Αυτονόητα η κωδικοποίηση δεν υπεισέρχεται και δεν θίγει θέματα που αφορούν στη μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία κατά το άρθρο 104Α του νέου Π.Κ.

Στο Τμήμα ΧΙΙΙ, που φέρει τον τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», υπάγονται οι διατάξεις των κωδικοποιούμενων άρθρων 70, 71, 72 και 73 του ν. 4174/2013, οι οποίες περιλαμβάνονται στα άρθρα 70 και 71.

70 Με το άρθρο 70 κωδικοποιούνται:
α) η παρ. 1 και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 70, του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015,
β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015,
γ) το άρθρο 72 του ν. 4174/2013, το οποίο αναριθμήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 από άρθρο 66 σε άρθρο 72, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου έβδομου του ν. 4183/2013, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013, την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4239/2014, τις υποπερ. α και β της περ. 18 και τις περ. 19 έως και 23 της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014, την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4281/2014, την παρ. 4 του άρθρου 91 του ν. 4316/2014, την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, την παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 4410/2016, το άρθρο 98 του ν. 4446/2016, τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, το άρθρο 116 του ν. 4514/2018, την παρ. 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018, την παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4520/2018, το άρθρο 104 του ν. 4670/2020, το άρθρο 5 του ν. 4690/2020, την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4701/2020, το άρθρο 19 του ν. 4714/2020, το άρθρο 78 του ν. 4764/2020 και την παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4916/2022 και δ) το άρθρο 73 του ν. 4174/2013. Ειδικότερα :

Με την παρ. 1 κωδικοποιείται η παρ. 1 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

Με την παρ. 2 κωδικοποιείται η παρ. 2 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

Με την παρ. 3 κωδικοποιείται η παρ. 3 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 και τροποποιήθηκε με την περ. 18 α της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014. Με την παρ. 4 κωδικοποιείται η παρ. 4 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

Με την παρ. 5 κωδικοποιείται η παρ. 5 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

Με την παρ. 6 κωδικοποιείται η παρ. 6 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

Με την παρ. 7 κωδικοποιείται η παρ. 7 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

Με την παρ. 8 κωδικοποιείται η παρ. 8 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

Η παρ. 9 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013, δεν κωδικοποιείται λόγω εξάντλησης της ρυθμιστικού της περιεχομένου. Με την παρ. 9 κωδικοποιείται η παρ. 10 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013, με την επισήμανση ότι ο όρος «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης» αντικαθίσταται από τον όρο «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών», όπως στα άρθρα 45 και 63 του Κώδικα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Με την παρ. 10 κωδικοποιούνται το πρώτο, το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 11 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 και τροποποιήθηκε με την υποπερ. β της περ. 18 της υποπαρ. Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014. Δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11, διότι ελλείπει η εισαγωγική προϋπόθεση εφαρμογής του, λόγω της αντικατάστασης της παρ. 3 του άρθρου 36 με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4646/2019. Το σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται αυτοτελώς στην περ. α της παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, η οποία έχει ως έξης: «Οι διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 36 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του παρόντος καταλαμβάνει φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2018 και μετά. Ειδικά για τις χρήσεις 2012 και 2013 και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, μπορεί να εκδοθεί εντός δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.».

Η παρ. 12 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 116 του ν. 4514/2018, δεν κωδικοποιείται λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού της περιεχομένου. Με την παρ. 11 κωδικοποιείται η παρ. 13 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία τροποποιήθηκε με τις παρ. 10 έως 14 του άρθρου 47 του ν. 4223/2013.

Με την παρ. 12 κωδικοποιείται η παρ. 14 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.
Η παρ. 15 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4514/2018, δεν κωδικοποιείται λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού της περιεχομένου.

Με την παρ. 13 κωδικοποιείται η παρ. 16 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

Με την παρ. 14 κωδικοποιείται η παρ. 17 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017.

Με την παρ. 15 κωδικοποιείται η παρ. 18 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 και την παρ. 1 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018. Στην κωδικοποιούμενη διάταξη επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) γίνεται προσαρμογή των εσωτερικών παραπομπών στο άρθρο 70 λόγω της γενόμενης αναρίθμησης των παραγράφων του κωδικοποιούμενου άρθρου 72,
β) στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο διορθώνονται εσφαλμένες παραπομπές και
γ) στο πέμπτο εδάφιο η φράση «παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών» αντικαθίσταται με τη φράση «παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις» για λόγους ορολογικής συνάφειας με τον Κ.Φ.Ε., όπως σε προηγούμενα άρθρα του Κώδικα.

Με την παρ. 16 κωδικοποιείται η παρ. 19 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 και αντικαταστάθηκε με την περ. 19 της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014. Με την παρ. 17 κωδικοποιείται η παρ. 20 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

Με την παρ. 18 κωδικοποιείται η παρ. 21 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 και η φράση «του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τον νόμο αναφοράς.

Με την παρ. 19 κωδικοποιείται η παρ. 22 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

Με την παρ. 20 κωδικοποιείται η παρ. 23 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.
Οι παρ. 24, 25 και 26 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013, δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού τους περιεχομένου.

Η παρ. 27 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4281/2014 και την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού της περιεχομένου. Με την παρ. 21 κωδικοποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 28 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 28 δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση, καθώς έχει εξαντλήσει το ρυθμιστικό του περιεχόμενο.

Με την παρ. 22 κωδικοποιούνται το άρθρο 73 του ν. 4174/2013 καθώς και η παρ. 29 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013. Η παρ. 30 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 από παρ. 2 σε παρ. 30, δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού της περιεχομένου.

Η παρ. 31 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 από παρ. 3 σε παρ.
31, δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση, λόγω αφενός εξάντλησης ρυθμιστικού περιεχομένου και αφετέρου, εν τω μεταξύ, αντικατάστασης του συνόλου του άρθρου το οποίο αφορά η παραπομπή.

Η παρ. 32 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 από παρ. 4 σε παρ. 32 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου έβδομου του ν. 4183/2013, δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού της περιεχομένου. Η παρ. 33 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 από παρ. 5 σε παρ. 33, δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού της περιεχομένου.
Η παρ. 34 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 από παρ. 6 σε παρ. 34 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου έβδομου του ν. 4183/2015, δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού της περιεχομένου. Η παρ. 35 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013, από παρ. 7 σε παρ. 35, δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού της περιεχομένου.
Η παρ. 36 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013, από παρ. 8 σε παρ. 36, δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού της περιεχομένου. Η παρ. 37 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 από παρ. 9 σε παρ. 37, δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού της περιεχομένου. Η παρ. 38 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 από παρ. 10 σε παρ. 38, δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση λόγω εξάντλησης του ρυθμιστικού της περιεχομένου. Με την παρ. 23 κωδικοποιείται η παρ. 40 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 40, αντί του ορθού παρ. 39, με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013, αντικαταστάθηκε με τη περ. 20 της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 4410/20016.

Με την παρ. 24 κωδικοποιείται η παρ. 41 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 41, αντί του ορθού παρ. 40, με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4239/2014. Με την παρ. 25 κωδικοποιείται η παρ. 43 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 43, αντί του ορθού παρ. 41, με την περ. 21 της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.
Με την παρ. 26 κωδικοποιείται η παρ. 44 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 44, αντί του ορθού παρ. 42, με την περ. 21 της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δε του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.

Η παρ. 47 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 47, αντί του ορθού παρ. 43, με την περ. 22 της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 91 του ν. 4316/2014, δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση λόγω του ότι έχει εξαντλήσει το ρυθμιστικό περιεχόμενό της.

Με την παρ. 27 κωδικοποιείται η παρ. 48 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 48, αντί του ορθού παρ. 44, με την περ. 23 της υποπαρ. Δ.2. της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014. Στην κωδικοποιητική διάταξη παραλείπονται στο πρώτο εδάφιο οι αναφορές στα άρθρα 5 και 6 του ν. 2523/1997 καθώς και το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της κωδικοποιούμενης διάταξης. Τούτο διότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015, το πρόστιμο του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, που εφαρμοζόταν για παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων 54 και 55 του ν. 4174/2013, καταργήθηκε από 17.10.2015 (δημοσίευση του ν. 4337/2015), και επιβάλλονται αντί αυτού τα πρόστιμα της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4472/2017, «για παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 (ΑΊ79) και της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 (ΑΊ70), για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4472/2017 δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των προαναφερομένων διατάξεων, αλλά επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα εάν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή».
Με την παρ. 28 κωδικοποιείται η παρ. 49 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 49, αντί του ορθού παρ. 45, με το άρθρο 98 του ν. 4446/2016 και αντικαθίσταται η λέξη «παρόντος» με τον νόμο αναφοράς «ν. 4446/2016 (Α’240)», προς διόρθωση εσφαλμένης παραπομπής.
Με την παρ. 29 κωδικοποιείται η παρ. 50 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 50, αντί του ορθού παρ. 46, με την παρ. 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4520/2018. Στην κωδικοποιητική διάταξη, όπου αναφέρεται η φράση «της παρούσας παραγράφου», αντικαθίσταται από τον νόμο αναφοράς και η παραπομπή στην παρ. 17 αντικαθίσταται από την παρ. 14 λόγω της γενομένης αναρίθμησης.

Με την παρ. 30 κωδικοποιείται η παρ. 51 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 51, αντί του ορθού παρ. 47, με το άρθρο 104 του ν. 4670/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4690/2020.

Με την παρ. 31 κωδικοποιείται η παρ. 52 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε, ως παρ. 52, αντί του ορθού παρ. 48, με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4701/2020. Με την παρ. 32 κωδικοποιείται η παρ. 53 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 53, αντί του ορθού παρ. 49, με την παρ. 5 του άρθρου 30, με την επισήμανση ότι στην περ. γ τίθεται ο νόμος αναφοράς.

Με την παρ. 33 κωδικοποιείται η παρ. 54 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 54, αντί του ορθού παρ. 50, με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4701/2020, και γίνεται προσαρμογή των εσωτερικών παραπομπών στις διατάξεις του κωδικοποιητικού άρθρου 70, λόγω αναρίθμησης. Με την παρ. 34 κωδικοποιείται η παρ. 55 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 55, αντί του ορθού παρ. 51, με το άρθρο 19 του ν. 4714/2020 και γίνεται προσαρμογή των εσωτερικών παραπομπών στις διατάξεις του κωδικοποιητικού άρθρου λόγω αναρίθμησης.

Με την παρ. 35 κωδικοποιείται η παρ. 56 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 56, αντί του ορθού παρ. 52, με το άρθρο 19 του ν. 4714/2020.

Με την παρ. 36 κωδικοποιείται η παρ. 57 του κωδικοποιούμενου άρθρου 72, η οποία προστέθηκε ως παρ. 57, αντί του ορθού παρ. 53, με την παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4916/2022.

Με την παρ. 37 κωδικοποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε ως νέο άρθρο 71 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015, καθώς πρόκειται για μεταβατικού χαρακτήρα ρύθμιση για τη μετάβαση από διατάξεις του ν. 2523/1997 στον ν. 4174/2013 και τον παρόντα Κώδικα.

Με την παρ. 38 κωδικοποιούνται το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο του κωδικοποιούμενου άρθρου 71 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε ως νέο άρθρο 71 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015, τα οποία ρυθμίζουν μεταβατικά ζητήματα ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών και παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για είσπραξη απαιτήσεών του.

Με την παρ. 39 κωδικοποιείται η μεταβατικού χαρακτήρα ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4174/2013, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015.

Με την παρ. 40 κωδικοποιείται η μεταβατικού χαρακτήρα ρύθμιση το τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015. Επισημαίνεται ότι το άρθρο 70 του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 και με το οποίο το προϋφιστάμενο άρθρο 70 αναριθμήθηκε σε άρθρο 76, κωδικοποιείται μερικώς στο κωδικοποιητικό άρθρο 70, καθ’ όσον αποτελείται από μεταβατικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, η παρ. 1 κωδικοποιείται στην παρ. 39 του άρθρου 70 και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 κωδικοποιείται στην παρ. 40 του άρθρου 70. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση, καθ’ όσον αφορούν στην επίλυση ζητημάτων μετάβασης από τον ν. 2523/1997 στον ν. 4337/2015 και οι σχετικές προβλέψεις έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους.

Με το άρθρο 71 ρυθμίζονται θέματα ισχύος διατάξεων, κανονιστικών και λοιπών πράξεων και καταργούνται οι νυν ισχύουσες κωδικοποιούμενες διατάξεις του ν. 4174/2013. Επισημαίνεται ότι το άρθρο 71 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε ως νέο άρθρο 71 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 (Α’129) και με το οποίο το προϋφιστάμενο άρθρο 71 αναριθμήθηκε σε άρθρο 77, κωδικοποιείται μερικώς στο κωδικοποιητικό άρθρο 70, καθώς πρόκειται και στην περίπτωση αυτή για μεταβατικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 κωδικοποιείται στην παρ. 37 του άρθρου 70 και το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 κωδικοποιούνται στην παρ. 38 του άρθρου 70. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση, καθ’ όσον πρόκειται για μεταβατικές διατάξεις που έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Με το Παράρτημα κωδικοποιείται το Παράρτημα του ν. 4174/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, την παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4346/2015, το άρθρο 113 του ν. 4387/2016, την παρ. 3 του άρθρου 53, την παρ. 3 του άρθρου 54 και την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4389/2016, την παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4537/2018, το άρθρο 56 του ν. 4583/2018, την περ. ζ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020, την παρ. 4 του άρθρου 79, και την περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4819/2021.

άρθρο δεύτερο

Με το άρθρο δεύτερο ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο οποίος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/61333/oi-allages-ston-kfd-ana-aroro