Νομική υπεράσπιση και κάλυψη δικαστικών εξόδων για το Προσωπικό της ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ: Νομική υπεράσπιση & Δικαστικά έξοδα

Α.1045/2019
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016 (Α’94) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α’139)

Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: Α.1045/4-2-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ’- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Καλπακίδου
Τηλέφωνο : 210 33 75 159
Fax : 210 33 75 386
E-mail : d.kalpakidou@aade.gr

II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23- 25
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πληροφορίες : Ι. Κοράκη, Θ. Σαπουνά
Τηλέφωνο : 213 1624 264
Fax : 213 1624 249
E-mail : i.koraki@aade.gr
t.sapouna@aade.gr
Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Πληροφορίες : Α. Παπαϊωάννου, Χ. Καούνη
Τηλέφωνο : 213 1624 206, 211
Fax : 213 1624 213
E-mail : x kaouni@aade.gr
a.papaioannou2@aade.gr

Α 1045/2019

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016 (Α’94) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α’139).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 33Α του Κεφαλαίου Α’ περί «Σύστασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016(Α’ 94), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α’ 139/30-07-2018).

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» όπως ισχύει.

3. To ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»

4. To Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 9 αυτού.

5. To Π.Δ.54/2018 (Α’ 103/13-6-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.»

6. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθ. πρωτ. 2/58493/ΔΠΓΚ (Β’ 3240/7-8- 2018) με θέμα: Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αποφάσεις Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθ. πρωτ. οικ.2/65280/ΔΠΓΚ/5-9-2018 με ΑΔΑ: 6ΜΨ4Η-Κ4Ψ και με αριθ. πρωτ. οικ.2/84018/ΔΠΓΚ/15-11-2018 και ΑΔΑ: ΩΛΙΠΗ-Ξ1Φ.

7. Την αριθ. 1 της 20-01-2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α’ εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του λογαριασμού 2420901001 για το έτος 2019 και εφεξής, του τακτικού προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2019-2022, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς και εκ των προτέρων, καθώς βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων για νομική υπεράσπιση δια ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου.

9. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής νομικής υπεράσπισης, καθώς και των δικαιολογητικών κάλυψης των εξόδων.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις και την διαδικασία βάσει των οποίων παρέχεται νομική υπεράσπιση στο Διοικητή, στον Πρόεδρο, στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, στον Εμπειρογνώμονα και στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελέσαντες, κατ’ εφαρμογή της παραγρ. 7 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ’ αφορμής αυτών, ως ακολούθως:

Α. Νομική εκπροσώπηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)

1. Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος ή διωκόμενος ή εναγόμενος, επιλέξει να παρασταθεί και εκπροσωπηθεί ενώπιον των πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), υποβάλλει γραπτώς σχετική αίτηση προς το Τμήμα Δ’- Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από θετική εισήγηση. Η εν λόγω θετική εισήγηση συντάσσεται από:
– Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετεί ο αιτών,
– Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή του Αυτοτελούς Τμήματος ή του Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου στις περιπτώσεις που ο αιτών υπηρετεί σε υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή,
– Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ στις περιπτώσεις που ο αιτών είναι ο Διευθυντής του Γραφείου του Διοικητή, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και
– Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου στην περίπτωση που ο αιτών είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ.

2. Ακολούθως ο Διοικητής της ΑΑΔΕ διαβιβάζει το σχετικό αίτημα με τη θετική εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να εκδοθεί από τον Πρόεδρο αυτού η σχετική απόφαση περί χορήγησης νομικής υπεράσπισης στον αιτούντα.

3. Στην περίπτωση που το αίτημα για εκπροσώπηση από μέλος του ΝΣΚ αφορά τον Διοικητή, τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και τον Εμπειρογνώμονα, αρκεί η υποβολή του αιτήματός τους προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

4. Η εκπροσώπηση του αιτούντος από μέλος του ΝΣΚ, δεν αποκλείει την εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του σε οποιοδήποτε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας. Στην περίπτωση, όμως, που επιλέξει την εκπροσώπηση από πληρεξούσιο δικηγόρο, δε συνεχίζει η εκπροσώπηση από μέλος του ΝΣΚ.

Β. Νομική Εκπροσώπηση από πληρεξούσιο δικηγόρο

Κατά την έναρξη του οικείου οικονομικού έτους εκδίδεται οίκοθεν από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών συγκεντρωτική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως προαπαιτούμενο για την οποιαδήποτε περαιτέρω κάλυψη των σχετικών εξόδων.

Β.1. Κάλυψη εξόδων κατόπιν θετικής εισήγησης

1. Στην περίπτωση που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης επιλέξει να εκπροσωπηθεί κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή εφόσον είναι κατηγορούμενος, εναγόμενος ή πολιτικώς ενάγων από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του και όχι από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απαιτείται η υποβολή εγγράφου αιτήματος προς το Τμήμα Δ’-Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από θετική εισήγηση, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για κάλυψη των εξόδων μέχρι του προβλεπομένου στο νόμο ανώτατου ορίου.
Η θετική εισήγηση συντάσσεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω Α παράγραφο.
Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα, όπως αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016, καταβάλλονται με την έκδοση τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕ), ακόμα και πριν την έκδοση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ), είναι τα εξής:
i. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (για την οποία ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 80/2016).
ii. Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη. Αρμόδιος διατάκτης για τις ανάγκες της παρούσας ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης στον οποίο υπάγεται το τμήμα Δ’ – Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
iii. Αντίγραφο Απόφασης Διοικητή για κάλυψη εξόδων.
iv. Αντίγραφο της θετικής εισήγησης.
v. Αίτηση της παρ. 3 της παρούσας απόφασης του δικαιούχου για την εξόφληση των εξόδων.
vi. Πρωτότυπο Τιμολόγιο – Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή της νομικής υποστήριξης.
vii.Νόμιμα παραστατικά που να αποδεικνύουν τα δικαστικά έξοδα.
viii. Πίνακας πραγματοποιηθεισών δαπανών από το δικηγόρο, που θα απεικονίζει και το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς, θα καταβάλλεται μόνο το τριπλάσιο.
ix. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα βεβαιώνει ότι ο πίνακας δικηγόρου που συνοδεύει τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται για πρώτη φορά, ότι δεν του έχουν καταβληθεί στο παρελθόν τα εν λόγω έξοδα και σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ.6 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016 θα επιστρέψει στην Α.Α.Δ.Ε. τις δαπάνες αυτές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
x. Σε περίπτωση που έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, επικυρωμένο αντίγραφο αυτών.
xi. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. β του άρθρου 3 της με αριθμ. 2/107929/0026/1.12.2013 υπουργικής απόφασης, για τις περιπτώσεις συνταξιούχων ή ιδιωτών.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητή περί κάλυψης των εξόδων, ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης υποβάλλει αίτημα στο Τμήμα Δ’-Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την εξόφληση των εξόδων του, συνοδευόμενο από τα με αριθμ. (vi) έως (xi) δικαιολογητικά της παρ. 2. Ακολούθως το Τμήμα Δ’-Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού συντάσσει την Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης και διαβιβάζει τα με αριθμ. (i) έως (xi) δικαιολογητικά της παρ. 2 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ για έλεγχο, εκκαθάριση και εξόφληση της δαπάνης.

4. Τα ως άνω ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης δεν είναι εν ενεργεία υπάλληλος.

5. Στην περίπτωση που δικαιούμενος νομικής υπεράσπισης είναι ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ή ο Εμπειρογνώμονας, εν ενεργεία και διατελέσαντες, δεν απαιτείται η προσκόμιση των με αριθμ. (iii) και (iv) δικαιολογητικών.

6. Σχετικά με την παραγραφή του δικαιώματος για την κάλυψη των εξόδων όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 επ. του ν. 4270/2014 περί παραγραφής. Ειδικότερα, η διετής παραγραφή άρχεται από την υποβολή του αιτήματος για την εξόφληση των εξόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 της παρούσας.

Β.2. Κάλυψη εξόδων στην περίπτωση που δεν υπάρχει θετική εισήγηση

1. Στην περίπτωση που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης επιλέξει να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του και όχι από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δεν υπάρχει η προβλεπόμενη θετική εισήγηση, τα έξοδα στα οποία έχει προβεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καταβάλλονται μετά την εκδίκαση της υπόθεσης στα δικαστήρια, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων (ΧΕ), εφόσον προσκομίζονται τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά. Ειδικότερα:
i. Εφόσον ο αιτών φέρει την ιδιότητα είτε του εξεταζομένου στην προκαταρκτική διαδικασία είτε του κατηγορουμένου για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εξ’ αφορμής αυτών, θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί για αυτόν τελεσίδικη αθωωτική ή απαλλακτική ποινική απόφαση ή να έχει εκδοθεί τελεσίδικο βούλευμα με το οποίο παύει οριστικά η σε βάρος του ποινική δίωξη ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.
ii. Εφόσον ο αιτών είναι πολιτικώς ενάγων, σε δίκες για τη διάπραξη σε βάρος του εγκλήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών, να έχει δημοσιευτεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος του εγκλήματος.
iii. Εφόσον ο αιτών είναι εναγόμενος, να έχει δημοσιευτεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση με την οποία απορρίπτεται η σε βάρος του ασκηθείσα αγωγή.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ), είναι τα εξής:
i. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (για την οποία ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 80/2016).
ii. Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη. Αρμόδιος διατάκτης για τις ανάγκες της παρούσας ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης στον οποίο υπάγεται το τμήμα Δ’ – Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
iii. Βεβαίωση από το Τμήμα Δ’-Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016, προσδιορίζοντας σε ποια από τις περιπτώσεις της παρ. 1 της ενότητας Β.2. της απόφασης εμπίπτει ο δικαιούχος.
iv. Αίτηση της παρ. 3 της παρούσας απόφασης του δικαιούχου για την εξόφληση των εξόδων.
v. Επικυρωμένα αντίγραφα των κατά περίπτωση δικαστικών αποφάσεων.
vi. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων.
vii.Πρωτότυπο Τιμολόγιο – Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή της νομικής υποστήριξης.
viii. Νόμιμα παραστατικά που να αποδεικνύουν τα δικαστικά έξοδα.
ix. Πίνακας πραγματοποιηθεισών δαπανών από το δικηγόρο, που θα απεικονίζει και το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς, θα καταβάλλεται μόνο το τριπλάσιο.
x. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα βεβαιώνει ότι ο πίνακας δικηγόρου που συνοδεύει τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται για πρώτη φορά και ότι δεν του έχουν καταβληθεί στο παρελθόν τα εν λόγω έξοδα.
xi. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. β του άρθρου 3 της με αριθμ. 2/107929/0026/1.12.2013 υπουργικής απόφασης, για τις περιπτώσεις συνταξιούχων ή ιδιωτών.

3. Ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης υποβάλλει αίτημα στο Τμήμα Δ’- Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την εξόφληση των εξόδων του, συνοδευόμενο από τα με αριθμ. (v) έως (xi) δικαιολογητικά της ως άνω παρ. 2. Ακολούθως το Τμήμα Δ’- Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, συντάσσει την Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης και διαβιβάζει τα με αριθμ. (i) έως (xi) δικαιολογητικά της παρ. 2 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ για έλεγχο, εκκαθάριση και εξόφληση της δαπάνης.

4. Τα ως άνω ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης δεν είναι εν ενεργεία υπάλληλος.

5. Σχετικά με την παραγραφή του δικαιώματος για την κάλυψη των εξόδων όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 επ. του ν. 4270/2014 περί παραγραφής. Ειδικότερα, η διετής παραγραφή άρχεται από την υποβολή του αιτήματος για την εξόφληση των εξόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 της παρούσας.

Γ. Επιστροφή καταβληθεισών δαπανών στην ΑΑΔΕ

Σε περίπτωση που ο δικαιούμενος της ως άνω νομικής υπεράσπισης, στον οποίο καταβλήθηκαν εκ των προτέρων οι δικαστικές δαπάνες και η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, καταδικαστεί αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή η ασκηθείσα εναντίον του αγωγή ή στην ποινική δίκη που παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων εκδοθεί για τον καθ’ ού αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση, υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα τα ως άνω ποσά στην ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό, η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ, αφού λάβει αντίγραφα των σχετικών δικαστικών αποφάσεων από το Τμήμα Δ’- Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με έγγραφη βεβαίωση για το αμετάκλητο αυτών, καλεί εγγράφως τον υπόχρεο να καταβάλει τα σχετικά ποσά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αποστέλλοντάς τον αναλυτικό κατάλογο με τις διενεργηθείσες καταβολές. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δε συμμορφωθεί, το συνολικό ποσό θα καταλογίζεται σε βάρος του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δ. Κάλυψη νομικών εξόδων στις εκκρεμείς υποθέσεις

Τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από 01-01-2018 και μετά, εφόσον προσκομισθούν προς πληρωμή τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί ανωτέρω στις παραγράφους Β.1. και Β.2. της παρούσας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ