Οι νέες ρυθμίσεις για γονείς δημοσίους υπαλλήλους τα τέκνα των οποίων ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Οι νέες ρυθμίσεις για γονείς δημοσίους υπαλλήλους τα τέκνα των οποίων ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή εκτός από τις φορολογικές και τις εργασιακές διατάξεις περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τους γονείς δημοσίους υπαλλήλους

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα (προϋποθέσεις, διαδικασία) σχετικά με τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και λοιπών διευκολύνσεων σε γονείς, τα τέκνα των οποίων ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για τον κορωνοϊό.
Αιτιολογική

Επί του άρθρου 50
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα χορήγησης διευκολύνσεων στους υπαλλήλους του Δημοσίου, τα τέκνα των οποίων ανήκουν τα ίδια σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για τον κορωνοϊό COVID-19 και προβλέπονται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Επίσης, καταργούνται υφιστάμενες διατάξεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις προτεινόμενες με το παρόν ρυθμίσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού.
Σχέδιο διάταξης

Άρθρο 50
Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους

1. Στην από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
1. Υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 5 και έχουν τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, για τις οποίες η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοίού COVID-19 έχει συστήσει μακροχρόνια αποχή από το σχολείο και χρήση τηλεεκπαίδευσης, δύνανται με την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών δομών να κάνουν χρήση των εξής διευκολύνσεων, εκτός των παγίων διαστημάτων σχολικών διακοπών και σχολικών αργιών:
α) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος,
β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,
γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5.
δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 5. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης, με εξαίρεση την αναρρωτική.

2. Για τη δικαιολόγηση χορήγησης των διευκολύνσεων, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Προσωπικού, όπου υπάγονται, βεβαίωση από την οικεία εκπαιδευτική δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους παρακολουθεί μαθήματα με τηλεεκπαίδευση δυνάμει της ιατρικής βεβαίωσης που έχει υποβληθεί αρμοδίως στην εκπαιδευτική δομή. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3. Οι διευκολύνσεις της παρ. 1 χορηγούνται, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση μίας εκ των προβλεπόμενων διευκολύνσεων, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης των διευκολύνσεων εκ περιτροπής. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.
β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σε οποιαδήποτε απασχόληση, για τη χορήγηση των διευκολύνσεων της παρ. 1 απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης όμοιων διευκολύνσεων και σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη, όπου αυτό είναι δυνατό.
γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 5 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 1. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.
δ) Τις διευκολύνσεις της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων».

2. Η παρ. 8 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), καταργείται.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 19 της υπ’ αρ. ΔΙα/Γ.Π./οικ.53080/28.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3611) καταργείται.