Τα νέα έντυπα της ΑΑΔΕ που υποβάλλονται από «Τα αιτήματά μου»

Τα νέα έντυπα της ΑΑΔΕ που υποβάλλονται από «Τα αιτήματά μου»

Α. Γενική Αίτηση και έντυπα Μητρώου:

• Α010 Αίτηση
• Α110 Αίτηση Μητρώου
• Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων
• Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης
• Δ213 Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ

α. Το έντυπο Μ0 αντικαθίσταται με το έντυπο «Α110 Αίτηση Μητρώου». Το έντυπο Α110 συμπληρώνεται από φυσικά πρόσωπα που θέλουν να λάβουν επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή να υποβάλλουν οποιοδήποτε άλλο αίτημα, καθώς και σε μη φυσικά πρόσωπα (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που θέλουν να λάβουν επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή να υποβάλλουν οποιοδήποτε άλλο αίτημα για θέματα μητρώου.

β. Το έντυπο «Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων», αντικαθίσταται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας. Το έντυπο Δ210 απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που θέλουν να αποκτήσουν ΑΦΜ ή να μεταβάλλουν τα ατομικά τους στοιχεία.

γ. Το έντυπο «Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης»
, αντικαθίσταται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας. Το έντυπο Δ211 απευθύνεται σε φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) και σε υπό ίδρυση επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν έναρξη, μεταβολή ή διακοπή εργασιών.

δ. Το έντυπο Μ13 αντικαθίσταται με το έντυπο «Δ213 Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ».
Το έντυπο Δ213 απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν παραπάνω από έναν Α.Φ.Μ.

Β. Έντυπα ΦΠΑ:

• ΦΠΑ 300 Αίτηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα
• ΦΠΑ 301 Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ή ανάκλησή της
• ΦΠΑ 302 Αίτηση διαγραφής – επιστροφής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ
• ΦΠΑ 303 Αίτηση έγκρισης απαλλαγής από το ΦΠΑ με χρήση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής και χορήγησης ορίου απαλλαγής
• ΦΠΑ 304 Δήλωση – Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
• ΦΠΑ 305 Ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής
• ΦΠΑ 306 Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής

α. Το υπόδειγμα Ι της υπό στοιχεία Α.1012/2020 απόφασης αντικαθίσταται με το έντυπο «ΦΠΑ 300 Αίτηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα». Σε περίπτωση που ο πίνακας 4 δεν επαρκεί συμπληρώνεται η «Συμπληρωματική κατάσταση αδιάθετων ακινήτων».

β. Τα υποδείγματα Ι και ΙΙ της υπό στοιχεία Α.1104/2020 απόφασης ενοποιούνται και αντικαθίστανται με το έντυπο «ΦΠΑ 301 Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ή ανάκλησή της».

γ. Το υπόδειγμα ΙΙΙ της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1104/2015 απόφασης αντικαθίσταται με το έντυπο «ΦΠΑ 302 Αίτηση διαγραφής – επιστροφής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ».

δ. Τα υποδείγματα 1, 2, 3 και 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1167/2015 απόφασης ενοποιούνται και αντικαθίστανται με το έντυπο «ΦΠΑ 303 Αίτηση έγκρισης απαλλαγής από το ΦΠΑ με χρήση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής και χορήγησης ορίου απαλλαγής».

ε. Το έντυπο Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται με το έντυπο «ΦΠΑ 304 Δήλωση – Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ».

στ. Το παράρτημα Α της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1048/2006 απόφασης αντικαθίσταται με το έντυπο «ΦΠΑ 305 Ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ζ. Το Παράρτημα της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1105/2006 απόφασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ» αντικαθίσταται με το έντυπο «ΦΠΑ 306 Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής».


Γ. Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος:

• Ε411 Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια)

«Ε411 Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια)», ως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.


Δ. Έντυπα Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου:

• Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ
• Α501 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ
• Α502 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ

α. Τα υποδείγματα 1, 1Α, 2, 3 και 6 της υπό στοιχεία Α.1272/2019 απόφασης ενοποιούνται και αντικαθίστανται με το έντυπο «Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ».

β. Το υπόδειγμα 3, 6 και 9 της υπό στοιχεία Α.1106/2021 απόφασης ενοποιούνται και αντικαθίστανται με το έντυπο «Α501 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ».

γ. Τα υποδείγματα 1 και 2 της υπό στοιχεία Α.1206/2020 απόφασης ενοποιούνται και αντικαθίστανται με το έντυπο «Α502 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ».

Ε. Έντυπα Ειδικών Φορολογιών:

• Α200 Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου
• Δ600 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
• Δ601 Δήλωση απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων
• Δ602 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας
• Δ603 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων
• Δ604 Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
• Δ605 Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση
• Δ606 Δήλωση απογραφής ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών
• Δ620 Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
• Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής
• Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους

α. «Δ600 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων». Με το έντυπο Δ600 συνυποβάλλεται το κατά τον νόμο, διαπιστωτικό της αύξησης του κεφαλαίου οικείο έγγραφο ή η σχετική εγγραφή στα επίσημα βιβλία των υπόχρεων προσώπων, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται έγγραφο. Όπου από τον νόμο προβλέπεται δημοσίευση της πράξης αυτής, η δήλωση υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευση.

β. «Δ601 Δήλωση απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων». Με το έντυπο Δ601 συνυποβάλλονται οι συνοδευτικές καταστάσεις αναλυτικών στοιχείων, ανά τύπο παιγνίων, των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της υπό στοιχεία Α. 1122/2019 (Β’ 1379) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

γ. «Δ602 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας».

δ. «Δ603 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων».

ε. «Δ604 Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας.

στ. «Δ605 Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση».

ζ. «Δ606 Δήλωση απογραφής ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών». Το έντυπο Δ606 συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία αναγράφεται ότι στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής διεξάγονται μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.

η. «Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής».

θ. «Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους».

Οι δηλώσεις των περ. α έως ζ  θα υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης ειδικότερης εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή τους.

Μετά την έναρξη υποβολής τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η δήλωση θα υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, μόνο σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ή εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή της αρχικής δήλωσής τους.

Οι δηλώσεις των περ. η και θ της υποβάλλονται, ως τροποποιητικές ή εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή της αρχικής δήλωσής τους.

Λοιπά

α. «Α200 Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου»,

β. «Δ620 Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας»,

ως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Τρόπος υποβολής των εντύπων

1. Τα ανωτέρω έντυπα, με εξαίρεση το έντυπο της αίτησης Α010, υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade.gov.gr), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1054/21-04-2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 2154), με αποστολή μέσω της ίδιας εφαρμογής και των απαιτούμενων ανά περίπτωση δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται υπογραφή των ανωτέρω εντύπων όταν αυτά υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής, καθόσον οι φορολογούμενοι ή οι εκπρόσωποι τους έχουν ήδη ταυτοποιηθεί κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή.

2. Εναλλακτικά του ως άνω τρόπου υποβολής, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα προσέλευσης των φορολογουμένων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για αυτοπρόσωπη υποβολή αιτημάτων ή/και δηλώσεων μετά των δικαιολογητικών τους, καθώς και η αποστολή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προϋποθέσεων διεκπεραίωσης διαδικασιών μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται φυσική υπογραφή επί του εντύπου.

3. Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων οι εξής περιπτώσεις:

α. Το έντυπο «Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων» υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ με αυτοπρόσωπη παρουσία του φυσικού προσώπου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν τρίτου προσώπου, για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται την εγγραφή τους στο Φορολογικό Μητρώο.

β. Το έντυπο «Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης» υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ με αυτοπρόσωπη παρουσία του νομίμου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν τρίτου προσώπου, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που αιτούνται την εγγραφή τους στο Φορολογικό Μητρώο.

Έναρξη ισχύος – Μεταβατικές διατάξεις

Τα ως άνω έντυπα ισχύουν και υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ  (7.11.2022)  και είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην ενότητα «Κατάλογος εντύπων».

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης

α. Παύουν να ισχύουν τα προγενέστερα έντυπα (υποδείγματα αιτήσεων και δηλώσεων), τα οποία αντικαθίστανται από τα υποδείγματα της παρούσας απόφασης.

β. Καταργείται η υπό στοιχεία Α.1221/27.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Δ210 για την απόδοση ΑΦΜ και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων και της δήλωσης Δ211 για την έναρξη, μεταβολή, διακοπή εργασιών επιχείρησης» (Β’ 4572).