Μισθολογική εξομοίωση της σειράς 1Κ/2013 – Κατάθεση τροπολογίας σε σχέδιο νόμου.

seira 1k diamartyria

25/11/2015

seira 1k diamartyria

Ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού – Κατάθεση τροπολογίας

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
Τροπολογία στο σχέδιο νόμου “Κύρωση : α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας”» (Α’66), γ) …………………………………….”

Άρθρο για την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού

Αιτιολογική Έκθεση

Η φορολογική διοίκηση αντιμετωπίζει έναν πολύ μεγάλο αριθμό φορολογικών υποθέσεων που πρέπει να ελεγχθούν για μεγάλα ποσά φοροδιαφυγής, ενώ αντίστοιχα διαθέτει πολύ μικρό αριθμό ελεγκτών σε σχέση πάντα με τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (στοιχεία ΟΟΣΑ TAX ADMINISTRATION 2013). Για να γίνει η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για αύξηση των δημόσιων εσόδων κρίνεται σκόπιμη η παρούσα διάταξη για την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού. Η παρούσα διάταξη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της υφιστάμενης συγκυρίας, η οποία απαιτεί την εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σχέδιο διάταξης

Για την κατάταξη στους βαθμούς, στα μισθολογικά κλιμάκια και τον υπολογισμό των όσων προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 1Κ/2013 (ΦΕΚ 2/ΑΣΕΠ/15-03-2013), εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011, χωρίς να είναι δυνατός ο υπολογισμός τυχόν πλασματικού χρόνου για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη και χωρίς να είναι δυνατή η αναδρομική λήψη διαφοράς αποδοχών για το προηγούμενο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας. Η ισχύς παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: www.taxheaven.gr