ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Μεταφορά φορολογικής κατοικίας – Τι άλλαξε και τι καταργήθηκε από το 2017 – Νέα αίτηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις.

katoikoi exwterikoy

27/12/2017

katoikoi exwterikoy 

Μέρος πρώτο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι διατάξεις που αφορούν την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα στην αλλοδαπή επανακαθορίστηκαν σε μερικά σημεία με την ΠΟΛ.1201/2017. Η πολ. αυτή τέθηκε σε ισχύ από την ημέρα που δημοσιεύτηκε δηλαδή στις 13-12-2017 και καταργήθηκε η προηγούμενη ΠΟΛ.1058/18.3.2015

Παρακάτω θα παραθέσουμε τους ορισμούς της νέας εγκυκλίου ΠΟΛ.1201/2017 και θα σημειώσουμε τις παρατηρήσεις μας στα σημαντικά σημεία της (δηλαδή: σημεία νέα ή παλαιά όπως επανακαθορίζονται και συμπληρώνονται ή και καταργούνται.)

Ημερομηνία υποβολής τής αίτησης: η τελευταία εργάσιμη ημέρα του του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου.

Έτος αναχώρησης, έτος υποβολής της αίτησης.  

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από την Ελλάδα στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει αίτηση, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται το επόμενο έτος από το έτος της αναχώρησης, του φορολογουμένου, στο εξωτερικό. (ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 1)

Τι υποβάλλεται μαζί με την παραπάνω αίτηση του Μαρτίου:

Με την αίτηση υποβάλλεται το έντυπο Μ0 με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, και επιπλέον για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην Ελλάδα έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

Έντυπο ΜΟ: To έντυπο αυτό αποτελεί τον κορμό της αιτήσεως για την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας. Συμπληρώνονται σε αυτό τα στοιχεία του αιτούντος-υποχρέου την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας, και τα στοιχεία του εξουσιοδοτουμένου να παραλάβει για λογαριασμό του το  κάθε δικαιολογητικό κλπ. Σε αντίγραφο της αίτησης αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία Πρωτοκόλλου  (βεβαία ημερομηνία) κλπ

Έντυπο M1: Στο έντυπο αυτό  συμπληρώνονται τα στοιχεία του αιτούντος-υποχρέου την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας, και η διεύθυνση του αντικλήτου και η χώρα του εξωτερικού στην οποία ο αιτών ζητά να μεταφερθεί η φορολογική κατοικία του κλπ

Έντυπο M7: Στο έντυπο αυτό συμπληρώνονται στοιχεία του αιτούντος-υποχρέου την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας, και τα στοιχεία του αντίκλητου και ο αριθμός και η ημερομηνίας του πληρεξουσίου της αντιπροσώπευσής του κ.α..  

Αργότερα (μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους) το ίδιο πρόσωπο θα υποβάλλει και άλλα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (δείτε αμέσως παρακάτω).

Ποια άλλα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.

Πρέπει να προσκομισθούν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στη Δ.Ο.Υ.:

(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους.

Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή

(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση της βεβαίωσης φορολογικής κατοικίας κλπ από την αρμόδια φορολογική αρχή (του άλλου κράτους), αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.

(γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α’ ή β’), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος. (ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 2γ΄)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α΄:

Η παραπάνω παράγραφος (γ) στην καταργημένη ΠΟΛ.1058/18.3.2015 ήταν διατυπωμένη ως εξής: «Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β΄:

Από την σύγκριση των δύο κειμένων φαίνεται ότι παρελήφθη η φράση: «θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.» και προσετέθη η φράση:  «θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.»

Θυμίζουμε ότι η φορολογική κατοικία κάθε φυσικού προσώπου συνδέεται με τον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα ζωτικά συμφέροντά του (π.χ. η επαγγελματική δραστηριότητά του, η οικογενειακή του κατάσταση, το σχολείο που πηγαίνει το ανήλικο τέκνο)

Επίσης και τα  φυσικά και τα οικονομικά του συμφέροντα, εκεί που παράγει, που δημιουργεί το εισόδημά του, είναι παράγοντες προσδιορισμού του τόπου της φορολογικής κατοικίας του.

Λογικά θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να μην αναζητούνται κατά τον έλεγχο τα «ζωτικά συμφέροντα» αφού η φράση αυτή διεγράφη και δεν υπάρχει στην ΠΟΛ.1201/2017. Εκτός εάν εκεί στο Υπουργείο εννοούν τα την μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση ως «ζωτικά συμφέροντα» (Μπερδεμένα τα πράγματα είναι πάντα.)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γ΄:

Στην νέα εγκύκλιο ΠΟΛ.1201/2017 ορίζεται ότι η αδυναμία προσκόμισης των  δικαιολογητικών που απαιτούνται «θα πρέπει να οφείλεται αποδεδειγμένα στην αλλοδαπή φορολογική αρχή που (δεν) τα εκδίδει.»  

Πως όμως θα αποδείξει ο πολίτης ότι το άλλο κράτος δεν εκδίδει βεβαιώσεις, εκκαθαρίσεις κλπ. (στην Αίγυπτο , στο Κατάρ δεν γνωρίζουν ούτε που είναι η εφορία…). Νομίζομε ότι η φράση «αποδεδειγμένα» στην εγκύκλιο είναι άστοχη γιατί θα δημιουργούνται αντιρρήσεις και εμπόδια από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. όταν ο πολίτης αδυνατεί να προσκομίσει αυτά τα έγγραφα. Το καλύτερο θα ήταν να ενημερωθεί το Υπουργείο μόνο (μέσω Ο.Ο.Σ.Α. ή Ε.Ε.) για εκείνα τα κράτη τα οποία δεν εκδίδουν τέτοια δικαιολογητικά για να μην δημιουργούνται ταλαιπωρίες και άσκοπες μετακινήσεις των ταλαίπωρων συναδέλφων λογιστών οι οποίοι κάθε φορά αντιμετωπίζουν την αδιαφορία και την ψυχρότητα των αυτόκλητων νομοθετών των διαφόρων Δ.Ο.Υ. που ερμηνεύουν τους νόμους και αυξάνουν την γραφειοκρατία και την πίεση των λογιστών χωρίς λόγο.
 
Άλλα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν

α) Για την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασης: Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα αυτή μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, ήτοι στο προηγούμενο έτος από εκείνο εντός του οποίου γίνεται η αίτηση μεταβολής.
Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι, εναλλακτικά και ενδεικτικά,
– έγγραφα περί ανάληψης μισθωτής εργασίας,
– έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην άλλη χώρα και υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής,
– εγγραφής σε δημοτολόγιο στην άλλη χώρα,
– μίσθωσης κατοικίας, εγγραφής
– ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων στη χώρα αυτή.

Πότε μπορεί να προσκομίσεις πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας δύο ετών

Αντί των πιο πάνω επιπλέον δικαιολογητικών, ο φορολογούμενος δύναται να προσκομίζει πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνει κάτοικος των 2 προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής.
Όταν ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και ο άλλος φορολογικός κάτοικος  Ελλάδος.

β) Για τις χωριστές φορολογικές κατοικίες των δύο συζύγων: Στην περίπτωση που ένας εκ των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης αιτείται τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, πέραν των παραπάνω  δικαιολογητικών (της περίπτωσης α’) θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον και αθροιστικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι ο αιτούμενος τη μεταβολή πράγματι βρίσκεται εκτός Ελλάδος και έχει οργανώσει τη ζωή του στην αλλοδαπή κατά τρόπο μόνιμο ή διαρκή:
– στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή, από τα οποία αποδεικνύεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της απασχόλησης,
– στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή
– στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας του
– και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην αλλοδαπή
– καθώς και στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (πχ ΑΜ κοινωνικής ασφάλισης). (ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 3 (νέο))

Τι πρέπει να κάνει ο υπάλληλος της εφορίας όταν παραλάβει όλα τα  δικαιολογητικά

Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., αφού παραλάβει τα ως άνω έντυπα, οφείλει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τις οδηγίες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε.. (ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 1)

Τα δημόσια προσκομιζόμενα έγγραφα και η νόμιμη επικύρωσή τους

Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1497/1984 (Α’ 188) θα προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση). (ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 
Το άνθρωποι του Υπουργείου που συνέταξαν το κείμενο της παραπάνω παραγράφου έπρεπε να ξεκαθαρίσουν πότε χρησιμοποιείται το apostille και πότε πρέπει να πηγαίνει ο φορολογούμενος στο Προξενείο για να επικυρώνει τα έγγραφά του πριν να τα προσκομίσει στις ελληνικές υπηρεσίες, για αποφυγή ταλαιπωριών.

Για διευκόλυνση των συναδέλφων, παραθέτουμε παρακάτω τι είναι η «ΑΠΟΣΤΙΛΛΗ» (apostille) και πότε χρησιμοποιείται:    

Τι είναι η Αποστίλλη (APOSTILLE) και πότε χρησιμοποιείται;

Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, καταργήθηκε η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της Συμβάσεως, ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται: α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή, β) τα διοικητικά έγγραφα, γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται ωστόσο: α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες, β) στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη.
   
Με την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης βεβαιώνεται\η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχομένως η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. Η επισημείωση τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα και οι σχετικές ενδείξεις που φέρει κάθε επισημείωση (ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία επισημείωσης, το όνομα του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε) καταχωρούνται σε βιβλίο ή ευρετήριο το οποίο οφείλει να τηρεί κάθε αρχή που ορίζεται αρμόδια να χορηγεί την επισημείωση (άρθρο 7). Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης, κάθε Κράτος ορίζει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρμοδιότητα να χορηγούν την επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης. (Ν.1497/1984 ΦΕΚ Α’ 188/27.11.1984), «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ποια είναι τα Δημόσια έγγραφα του άρθρου 1 του Ν. 1497/1984:

Δηλαδή τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός άλλου-συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στην Ελλάδα ως δικαιολογητικά για την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στο άλλο κράτος:

Ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται:

(α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή,

(β) τα διοικητικά έγγραφα,

(γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα,
 
(δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.

Δεν είναι δημόσια έγγραφα:

(α) τα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες,

(β) τα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορικές ή τελωνειακές πράξεις.

Οι μεταφράσεις των δημοσίων εγγράφων

Για τις Υπηρεσίες και τα πρόσωπα που δικαιούνται να διενεργούν επίσημες μεταφράσεις ισχύουν τα παρακάτω:

• Επίσημη μετάφραση είναι η έγκυρη, ακριβής και επικυρωμένη μετάφραση ενός κειμένου από τις ξένες γλώσσες στην ελληνική και αντίστροφα που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  νόμου. ν.3712/2008 άρθρο 1

• Η Υπηρεσία και τα πρόσωπα που δικαιούνται να διενεργούν επίσημες μεταφράσεις γίνεται από το Σώμα ορκωτών μεταφραστών οι οποίοι περιλαμβάνονται σε Ειδικό Μητρώο που τηρείται στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και έχουν ως έργο την επίσημη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Κατανέμονται δε στις διοικητικές περιφέρειες και τους νομούς της χώρας και ελέγχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών για την ορθή εκτέλεση του έργου τους, (Η επίσημη μετάφραση για τις ανάγκες όλων των φορέων του δημόσιου τομέα (Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ασφαλιστικών Οργανισμών, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., κ.λπ.), καθώς και για τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα γίνεται από τους παραπάνω Ορκωτούς Μεταφραστές.        
 
ν.3712/2008  άρθρο 1 και άρθρο 16    
ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 4

 

Μέρος δεύτερο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αιτήσεις για την εφαρμογή της Δ.Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α.

Ι. Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 1080620/664/008Α(δις)/ΠΟΛ.1187/5.7.1995 εγγράφου μας, σχετικά με την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος που έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλες χώρες, σας γνωρίζουμε ότι, στην περίπτωση κατά την οποία Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα από τις ΗΠΑ επικαλούνται διατάξεις της Σύμβασης που αναφέρεται στο θέμα, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται τα παρακάτω παραστατικά:

Τα Νομικά Πρόσωπα των ΗΠΑ θα υποβάλουν:
α) “Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ” (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα (επισυνάπτεται).
β) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (έντυπο 6166), το οποίο θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια Φορολογική Αρχή των ΗΠΑ:
«DEPARTMENT OF THE TREASURY INTERNAL REVENUE SERVICE PHILADELPHIA, PA 19255 με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Νομικό Πρόσωπο των ΗΠΑ, δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος:……………..”is a U.S. corporation for the purposes of the Greece – USA Double Taxation Convention” (σχέδιο επισυνάπτεται). δηλαδή, (Μετάφραση): “……είναι εταιρία των ΗΠΑ για τους σκοπούς της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ».

Τα Φυσικά Πρόσωπα θα υποβάλουν:
α) Την “ΑΙΤΗΣΗ” που αναφέρεται στην περ.Ια’ πιο πάνω, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
β) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (έντυπο 6166), το οποίο και θα έχει εκδοθεί από την ίδια ως άνω Φορολογική Αρχή των ΗΠΑ, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Φυσικό Πρόσωπο, δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος “……is a resident of the USA for the purposes of the Greece – USA Double Taxation Convention”.
(Μετάφραση): “……είναι κάτοικος των ΗΠΑ για τους σκοπούς της μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος”.

ΙΙ. Επισημαίνουμε τα εξής:

α) Το έντυπο της “ΑΙΤΗΣΗΣ” εφαρμογής των Συμβάσεων αποτελείται από δύο αντίτυπα : Το ένα αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ στην Ελλάδα, και το άλλο θα παραμένει στην αλλοδαπή Φορολογική Αρχή.

β) Στα ως άνω έντυπα δεν είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.

Αυτό θα υποβάλλεται σε χωριστό έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (Form 6166), το οποίο πρέπει να φέρει το έμβλημα των ΗΠΑ σε υδατογράφημα.
ΠΟΛ.1107/5.4.1999    
(Ν.Δ.2548/1953, ΦΕΚ 231/Α/27.8.1953)
Υπ’ αριθ. 1080620/664/008Α(δις) ΠΟΛ.1187/5.7.1995

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αιτήσεις για την εφαρμογή της Δ.Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας

Για την εφαρμογή της σύμβασης αυτής στην Ελλάδα, οι δύο φορολογικές διοικήσεις συμφώνησαν η Ελληνική πλευρά να δέχεται το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι τουρκικές αρχές καθώς και την αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας η οποία θα είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη μόνο από την Τουρκική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που ζητά την εφαρμογή της Σύμβασης

Σημειώνεται, ότι το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που θα προσκομίζεται, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μετάφραση στα Ελληνικά.

Επίσης, επισημαίνεται ότι τόσο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, όσο και η αίτηση εφαρμογής, θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Φωτοαντίγραφα δεν γίνονται αποδεκτά.
ΠΟΛ.1092/23.6.2005   
Νόμος 3228/2004, Φ.Ε.Κ. 32τΑ/9.2.2004

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αιτήσεις για την εφαρμογή της Δ.Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και Μολδαβίας

Στα πλαίσια εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, οι φορολογικοί κάτοικοι Μολδαβίας που αποκτούν εισόδημα από πηγές Ελλάδας και επικαλούνται τις ευεργετικές διατάξεις της ως άνω διμερούς Σύμβασης, στο εξής θα προσκομίζουν στις ελληνικές φορολογικές αρχές Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας ως επισυναπτόμενο αρχείο στην «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδος και Μολδαβίας» ή στην «Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος.\Πιο συγκεκριμένα, στο έντυπο «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδος και Μολδαβίας» διαγράφεται το πεδίο VII. Πιστοποιητικό της φορολογικής αρχής της χώρας κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος, το οποίο μέχρι σήμερα καλούνταν να υπογράψουν και σφραγίσουν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές της Μολδαβίας για να πιστοποιήσουν τη φορολογική κατοικία του δικαιούχου του εισοδήματος, και αντί αυτού θα επισυνάπτεται το εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές της Μολδαβίας Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας

Παρομοίως, στις περιπτώσεις «Ετήσιας Αίτησης Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος» στο εξής θα επισυνάπτεται το εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές της Μολδαβίας Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας αντί της υπογραφής και σφράγισης από τις φορολογικές αρχές της Μολδαβίας του σχετικού πεδίου των εντύπων που αφορά στην πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος (Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής της χώρας κατοικίας του αιτούντος). 

Επισημαίνεται ότι το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας φορολογικής αρχής της Μολδαβίας.
ΠΟΛ.1210/15.9.2015 
Νόμος 3357/2005, ΦΕΚ Α’ 153/23-6-2006

Έλεγχος πληρότητος από την Δ.Ο.Υ.

Προώθηση των εγγράφων.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο φορολογούμενος.

Τι θα γίνει εάν απορριφθεί η αίτηση. Το παγκόσμιο εισόδημα

Πότε η δήλωση εισοδήματος θεωρείται εκπρόθεσμη

Πότε επιβάλλεται πρόστιμο  

Κατά την εξέταση της αίτησης για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, οι Δ.Ο.Υ. απαιτείται να προβαίνουν σε έλεγχο πληρότητας και επάρκειας του φακέλου που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει τα έντυπα (Μ0-Μ1- Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία κριθούν πλήρη και επαρκή από τη Φορολογική Διοίκηση, θεωρείται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, και τα εν λόγω έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρηθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Ως ημερομηνία μεταβολής καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου, η αναγραφόμενη από τον φορολογούμενο στο έντυπο Μ1. Η βεβαίωση μεταβολής κοινοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. στον φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά δεν κριθούν πλήρη και επαρκή, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό του.

Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (παγκόσμιο εισόδημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που αφορούσε το αίτημα μεταφοράς, χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (παγκόσμιο εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.

Τέλος, εάν ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και προσκομίσει εκπροθέσμως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή, εφόσον είναι υπόχρεος, ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.
ΠΟΛ.1201/2017  παρ. 5   
(Συμπληρώνει την παρ. 3 της ΠΟΛ.1058/18.3.2015)

Μέχρι πότε πρέπει να αποφανθεί η Δ.Ο.Υ. για την επάρκεια του φακέλλου. Προθεσμία 2 μηνών.  
 
Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 της παρούσας. Αιτήσεις που υποβάλλονται και δικαιολογητικά που προσκομίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης παραλαμβάνονται κανονικά χωρίς κυρώσεις και εξετάζονται, ισχύουσας ωστόσο της δυνατότητας της Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών. Αντιθέτως, εάν οι αιτήσεις υποβληθούν ή τα δικαιολογητικά προσκομιστούν μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης, αυτές θα εξετάζονται με τη διαδικασία της  ΠΟΛ.1177/14.7.2014 αλλά με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται παραπάνω.      
ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 6    
(Συμπληρώνει την ΠΟΛ.1058/18.3.2015 παρ. 5)

Φύλαξη των δικαιολογητικών από τον φορολογούμενο

Ο φορολογούμενος οφείλει να διατηρεί όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της φορολογικής του κατοικίας στην αλλοδαπή σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.
ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 7 (Νέα διάταξη)   

Ισχύς των παραπάνω διατάξεων για αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του 2017 και επόμενα

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας που υποβάλλονται εντός του 2017 και επόμενα και αφορούν μεταβολή φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου για τα έτη 2016 και επόμενα, αντίστοιχα.
ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 8 (Νέα διάταξη)   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα αίτηση  για όσες αιτήσεις είχαν υποβληθεί μέσα στο 2017 και είχαν απορριφθεί

Οι φορολογούμενοι των οποίων οι υποβληθείσες εντός του 2017 αιτήσεις απορρίφθηκαν, δύνανται να προβούν σε εκ νέου υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία εξετάζεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον πληρούν τις τιθέμενες στην παρούσα προϋποθέσεις.
ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 8 (Νέα διάταξη)   

Έναρξη ισχύος της ΠΟΛ. 1201/2017

Η ΠΟΛ.1201/2017 ισχύει από τη δημοσίευσή της (δηλαδή από την 13/12/2017) .

ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 9 (Νέα διάταξη)   

Κατάργηση της ΠΟΛ. 1058/18-3-2015

Η ΠΟΛ.1058/18.3.2015 καταργείται από την έναρξη ισχύος της πολ. 1201/2017
ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 9 (Νέα διάταξη)

Πηγή: www.taxheaven.gr