Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων της Α.Α.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020
Δ.Σ.Σ. Α 1135683 ΕΞ 2020
Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016

 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Σ.Σ Α 1135683 ΕΞ 2020

(ΦΕΚ Β’ 5242/2020)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 23, την παρ. 1 του άρθρου 2, των περ. ε΄, ζ΄ και ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περ. β΄ της παρ. 2, της περ. ββ΄ της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 21 και 22 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2417), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689).

5. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/ 6-12-2017 (Β΄ 4284) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1169466 ΕΞ 2018/ 15-11-2018 (Β΄ 5238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

7. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτό διαμορφώνεται κατ’ έτος.

8. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, η οποία συμβάλλει στην αντικειμενική αξιολόγηση των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την εφαρμογή κριτηρίων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, με σκοπό τη βράβευση αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο συνολικό έργο της Αρχής, όπως αυτό αποτυπώνεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στους εκάστοτε στρατηγικούς της στόχους.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

Τη διαδικασία Αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 για τα έτη 2018 και 2019, βάσει κριτηρίων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, με σκοπό τη βράβευση αυτών.

Άρθρο 1
Ορισμοί

α) Οργανικές Μονάδες, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, είναι οι Μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, Αυτοτελούς τμήματος, Γραφείου ή Αυτοτελούς Γραφείου της Α.Α.Δ.Ε. που υφίστανται στο τέλος του έτους αξιολόγησης.

β) Αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο κάθε Οργανική Μονάδα επιτυγχάνει τους στόχους της, βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής.

γ) Αποδοτικότητα είναι ο βαθμός επίτευξης του αποτελέσματος της Οργανικής Μονάδας, σε συνάρτηση με τους πόρους αυτής και ιδίως το ανθρώπινο δυναμικό της.

δ) Στόχοι είναι οι ποσοτικοί, οι μη ποσοτικοί και οι υποχρεώσεις κάθε Οργανικής Μονάδας (που λογίζονται ως στόχοι), όπως αυτοί αναγράφονται στο εκάστοτε επιχειρησιακό σχέδιο. Οι μη ποσοτικοί στόχοι και υποχρεώσεις, για την εφαρμογή της παρούσας, αξιολογούνται με βάση το ποσοστό υλοποίησής τους κατά την 31/12. ε) Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι η διαδικασία επιμερισμού των στρατηγικών στόχων της Αρχής σε ετήσιους στόχους, δράσεις και έργα.

στ) Στόχοι Εσόδων είναι οι ποσοτικοί στόχοι, όπως προσδιορίζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό (φορολογικά και τελωνειακά έσοδα) και αναγράφονται στο εκάστοτε επιχειρησιακό σχέδιο.

Άρθρο 2
Σκοπός της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των Οργανικών Μονάδων της Αρχής, με σκοπό τη βράβευση αυτών, αποβλέπει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αυτών βάσει της συνεισφοράς τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, καθώς και στην επιτυχέστερη υλοποίηση του έργου της Αρχής. Επίσης, συμβάλλει στην καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας, στην ενίσχυση της υπευθυνότητας και στην βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας όλων των Οργανικών Μονάδων.

Άρθρο 3
Κριτήρια αξιολόγησης γενικού βραβείου αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Οργανικών Μονάδων της Αρχής

Τα κριτήρια, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6-12-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 4284), με βάση τα οποία αξιολογούνται οι Οργανικές Μονάδες αντιστοιχούν σε βαθμούς αξιολόγησης-μόρια.

Σε περίπτωση που η Οργανική Μονάδα μπορεί να αξιολογηθεί με περισσότερα του ενός κριτήρια, τα συνολικά μόριά της προκύπτουν από το άθροισμα των μορίων των επί μέρους κριτηρίων αξιολόγησης.

Ειδικότερα, για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

3.1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:

Αποδοτικότητα στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής.

3.1.1. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας κάθε Οργανικής Μονάδας, ως προς τους τιθέμενους στόχους της, προσδιορίζεται από τον βαθμό (ποσοστό) επίτευξης των στόχων, βάσει του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου και υπολογίζεται ως ακολούθως:

3.1.1.α. Για τις Οργανικές Μονάδες με ποσοτικούς στόχους, ως ο μέσος όρος των επιμέρους ποσοστών επίτευξης των ποσοτικών στόχων.

3.1.1.β. Για τις Οργανικές Μονάδες με μη ποσοτικούς στόχους ή/και υποχρεώσεις, ως ο μέσος όρος των επιμέρους ποσοστών επίτευξης των μη ποσοτικών στόχων ή/και υποχρεώσεων.

3.1.1. γ. Για τις Οργανικές Μονάδες με ποσοτικούς και μη ποσοτικούς στόχους ή/και υποχρεώσεις, ως ο μέσος όρος των επιμέρους ποσοστών επίτευξης των ποσοτικών στόχων και του μέσου όρου των ποσοστών επίτευξης του συνόλου των μη ποσοτικών στόχων ή/και υποχρεώσεων.

3.1.2. Ποσοτικοί στόχοι που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερους επιμέρους στόχους, αξιολογούνται ως διακριτοί στόχοι. Τα ποσοστά επίτευξης των ποσοτικών στόχων, σε περιπτώσεις υπέρβασής τους, περιορίζονται στο 100%.

3.1.3. Στόχοι (ποσοτικοί, μη ποσοτικοί ή υποχρεώσεις), δύναται να εξαιρούνται από τη διαδικασία αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων, κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης των ιεραρχικά Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων. Λόγοι εξαίρεσης αποτελούν ενδεικτικά η μη υλοποίηση στόχου λόγω εξωγενών παραγόντων και η αδυναμία περαιτέρω κατανομής στόχου σε Οργανικές Μονάδες.

3.1.4. Η επίτευξη των ετήσιων ποσοτικών στόχων εσόδων της Αρχής (έσοδα και επιστροφές), όπως αυτοί καθορίζονται με την προβλεπόμενη στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4389/2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της αποδοτικότητας για το Γραφείο του Διοικητή.

3.1.5. Ο βαθμός αποδοτικότητας κάθε Οργανικής Μονάδας, ως προς τους τιθέμενους στόχους της, προσδιορίζεται από το γινόμενο (α) του βαθμού αποτελεσματικότητας, (β) του συντελεστή στελέχωσης και (γ) του Συντελεστή Μεταβολής Στελέχωσης.

3.1.5.α. Ο Συντελεστής Στελέχωσης αφορά στο ποσοστό στελέχωσης της Οργανικής Μονάδας στο τέλος του έτους (το πηλίκο του πλήθους των πραγματικά υπηρετούντων στο τέλος έτους προς το πλήθος των Οργανικών θέσεων στο τέλος του έτους) και διαβαθμίζεται ως εξής:

-Επί ποσοστού στελέχωσης μικρότερο ή ίσο του 50%
Συντελεστής Στελέχωσης 1,4

-Επί ποσοστού στελέχωσης μικρότερο ή ίσο του 60% και μεγαλύτερο του 50%
Συντελεστής Στελέχωσης 1,3

-Επί ποσοστού στελέχωσης μικρότερο ή ίσο του 70% και μεγαλύτερο του 60%
Συντελεστής Στελέχωσης 1,2

-Επί ποσοστού στελέχωσης μικρότερο ή ίσο του 80% και μεγαλύτερο του 70%
Συντελεστής Στελέχωσης 1,1.

3.1.5. β. Ο Συντελεστής Μεταβολής Στελέχωσης αφορά στο ποσοστό μεταβολής του προσωπικού της Οργανικής Μονάδας (μείωση) εντός του υπό αξιολόγηση έτους, σε σχέση με το συνολικό προσωπικό της στην αρχή του έτους (το πηλίκο της απόλυτης τιμής της διαφοράς «προσωπικό στο τέλος έτους μείον προσωπικό στην αρχή έτους» προς το συνολικό προσωπικό στην αρχή του έτους) και διαβαθμίζεται ως εξής:

-Επί ποσοστού μεταβολής προσωπικού μεγαλύτερο ή ίσο του 20%
Συντελεστής Μεταβολής Στελέχωσης 1,2

-Επί ποσοστού μεταβολής προσωπικού μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20%
Συντελεστής Μεταβολής Στελέχωσης 1,1.

3.1.6. Σε περίπτωση συγχώνευσης Οργανικών Μονάδων εντός του έτους αξιολόγησης, ως προσωπικό στην αρχή του έτους λαμβάνεται το άθροισμα του προσωπικού των συγχωνευθεισών υπηρεσιών στην αρχή του έτους και ως προσωπικό στο τέλος του έτους λαμβάνεται το προσωπικό της νέας υπηρεσίας που προέκυψε κατόπιν της συγχώνευσης, στο τέλος του έτους. Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης υπηρεσιών με κατάργηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων Οργανικών Μονάδων, ως πραγματικά υπηρετούντες στην αρχή του έτους, ορίζονται οι πραγματικά υπηρετούντες κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της νέας υπηρεσίας.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω 3.1.5.α, 3.1.5.β και 3.1.6, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα που διατίθενται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

3.1.7. Τα σύμφωνα με τα ανωτέρω επιτευχθέντα ποσοστά αποδοτικότητας των Οργανικών Μονάδων της Αρχής, στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

3.1.8. Η μοριοδότηση του κριτηρίου 1, βάσει των ποσοστών αποδοτικότητας, για τις Οργανικές Μονάδες της Α.Α.Δ.Ε. έχει ως ακολούθως:

3.1.8.α. Των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (πλην των αναφερόμενων στις επόμενες παρ. 1.8.β και 1.8.γ) της Α.Α.Δ.Ε. και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑ
Α Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 17
Β Μεγαλύτερο ή ίσο του 98% και μικρότερο του 100% 11
Γ Μεγαλύτερο ή ίσο του 95% και μικρότερο του 98% 8

3.1.8.β. Των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (i) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, (ii) Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, (iii) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (i) Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων και (ii) Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑ
Α Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 15
Β Μεγαλύτερο ή ίσο του 98% και μικρότερο του 100% 10
Γ Μεγαλύτερο ή ίσο του 95% και μικρότερο του 98% 8

3.1.8.γ. Των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (i) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, (ii) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, (iii) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής και (iv) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑ
Α Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 22
Β Μεγαλύτερο ή ίσο του 98% και μικρότερο του 100% 15
Γ Μεγαλύτερο ή ίσο του 95% και μικρότερο του 98% 11

3.1.8.δ. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.: (i) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), πλην των Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών και (ii) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.).

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑ Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ τάξης ΜΟΡΙΑ Δ.Ο.Υ. Α-Β΄ και Β΄ τάξης ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Β΄ και Γ΄ τάξης
Α Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 7 5
Β Μεγαλύτερο ή ίσο του 98% και μικρότερο του 100% 4 3
Γ Μεγαλύτερο ή ίσο του 95% και μικρότερο του 98% 3 2

3.2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:

Αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων Εσόδων του επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής.

3.2.1. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των Οργανικών Μονάδων Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ., ΤΕΛΩΝΕΙΑ και Δ.Δ.Δ.Υ. ως προς τα έσοδα, προσδιορίζεται από τον βαθμό (ποσοστό) επίτευξης του στόχου των εσόδων, ως έχει κατανεμηθεί σε κάθε μία από αυτές.

3.2.2. Οργανικές Μονάδες, στις οποίες δεν έχει κατανεμηθεί στόχος εσόδων και έχουν επιτύχει έσοδα, αντιμετωπίζονται όπως οι Οργανικές Μονάδες με επιτευχθέν ποσοστό επί του στόχου εσόδων 100%.

3.2.3. Κλίμακα αξιολόγησης και μόρια κριτηρίου 2.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΟΡΙΑ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ τάξης ΜΟΡΙΑ Δ.Ο.Υ. Α-Β΄ και Β΄ τάξης ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Β΄ και Γ΄ τάξης, Δ.Δ.Δ.Υ.
Α Μεγαλύτερο ή ίσο του 105% 9 6
Β Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% και μικρότερο του 105% 6 4
Γ Μεγαλύτερο ή ίσο του 98% και μικρότερο του 100% 4 3
Δ Μεγαλύτερο ή ίσο του 95% και μικρότερο του 98% 3 2

Για την εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας αξιολόγησης τα επιτευχθέντα ποσοστά των Οργανικών Μονάδων επί του στόχου εσόδων στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο.

3.3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:

Αποτελεσματικότητα στη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων και ελέγχων δίωξης.

3.3.Α.1. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των Δ.Ο.Υ., ως προς τη διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων, βάσει του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, προσδιορίζεται για την κάθε Οργανική Μονάδα:

-από την επίτευξη (ποσοστό 100%) αθροιστικά των στόχων (i) του πλήθους των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων και (ii) εντοπισμού παραβατικότητας ή

-από την επίτευξη (ποσοστό 100%) του στόχου εντοπισμού παραβατικότητας ή

-από την επίτευξη (ποσοστό 100%) του στόχου του πλήθους των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων.

3.3.Α.2. Κλίμακα αξιολόγησης και μόρια κριτηρίου 3 για τις Δ.Ο.Υ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΛΗΘΟΥΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑ Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης ΜΟΡΙΑ Δ.Ο.Υ. Β΄ και Γ΄ τάξης
Α Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 6 6
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥΣΤΟΧΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑΔ.Ο.Υ. Α΄ τάξης ΜΟΡΙΑ Δ.Ο.Υ.Β΄ και Γ΄ τάξης
Β Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 3 3
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥΣΤΟΧΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΟΡΙΑΔ.Ο.Υ. Α΄ τάξης ΜΟΡΙΑ Δ.Ο.Υ.Β΄ και Γ΄ τάξης
Γ Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 2 2

Για την εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας αξιολόγησης τα επιτευχθέντα ποσοστά των Οργανικών Μονάδων επί του πλήθους των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων και εντοπισμού παραβατικότητας στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο.

3.3.Β.1. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, ως προς τη διενέργεια των ελέγχων δίωξης, βάσει του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, προσδιορίζεται για την κάθε Οργανική Μονάδα:

-από την επίτευξη (ποσοστό 100%) αθροιστικά των στόχων (i) του πλήθους των διενεργηθέντων ελέγχων δίωξης και (ii) του πλήθους ελέγχων με παραβάσεις ή

-από την επίτευξη (ποσοστό 100%) του στόχου του πλήθους ελέγχων με παραβάσεις ή

-από την επίτευξη (ποσοστό 100%) του στόχου του πλήθους των διενεργηθέντων ελέγχων δίωξης.

3.3.Β.2. Κλίμακα αξιολόγησης και μόρια κριτηρίου 3 για τα τελωνεία.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ τάξης ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Β΄ και Γ΄ τάξης
Α Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 6 6
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥΣΤΟΧΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝΑ΄ τάξης ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝΒ΄ και Γ΄ τάξης
Β Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 3 3
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝΑ΄ τάξης ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝΒ΄ και Γ΄ τάξης
Γ Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 2 2

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κλιμάκων αξιολόγησης τα επιτευχθέντα ποσοστά των Οργανικών Μονάδων επί των στόχων του πλήθους των διενεργηθέντων ελέγχων δίωξης και του πλήθους ελέγχων με παραβάσεις στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο.

3.3.Γ.1. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., βάσει του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, προσδιορίζεται για την κάθε Οργανική Μονάδα:

-από την επίτευξη (ποσοστό 100%) αθροιστικά των στόχων (i) του πλήθους των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων και (ii) εντοπισμού παραβατικότητας ή
-από την επίτευξη (ποσοστό 100%) του στόχου εντοπισμού παραβατικότητας ή
-από την επίτευξη (ποσοστό 100%) του στόχου του πλήθους των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων.

3.3.Γ.2. Κλίμακα αξιολόγησης και μόρια κριτηρίου 3 για τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΛΗΘΟΥΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑ
Α Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 6
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑ
Β Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 3
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΟΡΙΑ
Γ Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 2

Για την εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας αξιολόγησης τα επιτευχθέντα ποσοστά των Οργανικών Μονάδων επί του πλήθους των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων και εντοπισμού παραβατικότητας στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο.

3.3. Δ. Σε περίπτωση μη κατανομής στις Οργανικές Μονάδες του στόχου του συνολικού πλήθους ελέγχων δίωξης/ μερικών επιτόπιων ελέγχων του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, οι Οργανικές Μονάδες που έχουν επιτύχει το στόχο παραβατικότητας/πλήθους παραβάσεων (σε ποσοστό 100% και άνω), λαμβάνουν τα μόρια της κλίμακας Α του κριτηρίου 3, με την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου ελέγχων δίωξης/μερικών επιτόπιων ελέγχων στην Επικράτεια. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου ελέγχων δίωξης/μερικών επιτόπιων ελέγχων στην Επικράτεια, οι Οργανικές Μονάδες λαμβάνουν τα μόρια της κλίμακας Β του κριτηρίου 3.

Σε περίπτωση μη κατανομής στις Οργανικές Μονάδες του στόχου εντοπισμού παραβατικότητας βάσει του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, για τις ανάγκες της παρούσας, θεωρείται ως στόχος της κάθε Οργανικής Μονάδας, ο ετήσιος στόχος εντοπισμού παραβατικότητας (ποσοστό) του επιχειρησιακού σχεδίου.

3.4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:

Αποτελεσματικότητα ως προς το πλήθος των διενεργηθέντων υποθέσεων ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

3.4.1. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ως προς τη διενέργεια ερευνών, προσδιορίζεται από το βαθμό (ποσοστό) επίτευξης του στόχου του πλήθους των διενεργηθέντων ερευνών της κάθε Οργανικής Μονάδας, βάσει του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου.

3.4.2. Κλίμακα αξιολόγησης και μόρια κριτηρίου 4.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΡΙΑ
Α Μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 3
Β Μεγαλύτερο ή ίσο του 95% και μικρότερο του 100% 2

Για την εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας αξιολόγησης τα επιτευχθέντα ποσοστά των Οργανικών Μονάδων επί του στόχου του πλήθους ερευνών στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο.

Άρθρο 4
Προσαύξηση μορίων υψηλής απόδοσης

Τα συνολικά μόρια του γενικού βραβείου του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης δύναται να προσαυξάνονται έως και τρία (3) μόρια για τις Οργανικές Μονάδες με την υψηλότερη απόδοση. Με την κατ’ έτος απόφαση Βράβευσης Οργανικών Μονάδων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται το όριο υψηλότερης απόδοσης και η αντίστοιχη προσαύξηση σε μόρια, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5
Κριτήρια Αξιολόγησης ειδικών βραβείων Οργανικών Μονάδων της Αρχής

Τα κριτήρια για την απονομή των ειδικών βραβείων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6-12-2017 (Β΄ 4284) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. είναι, ανά κατηγορία βραβείου, τα ακόλουθα:

Α) Ειδικά βραβεία για την υψηλή απόδοση και την ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής και στην εκπλήρωση της αποστολής της ή για την αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 25 μόρια.

2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η υψηλή απόδοση έναντι στόχων και η ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής.

β) Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης πολυπλοκότητας εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων-προθεσμιών, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε ποσοστό άνω του 100%.

γ) Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής.

δ) Η αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με ουσιαστική βαρύτητα στο έργο της Αρχής.

Β) Ειδικά βραβεία για τη συμμετοχή των Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση σημαντικών έργων, ή στην ανταπόκρισή τους σε έκτακτα γεγονότα, εντός και εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου της Αρχής.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 25 μόρια.

2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η επιτυχής υλοποίηση έργων Επιχειρησιακού Σχεδίου, ιδιαίτερης σημαντικότητας και πολυπλοκότητας, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια προθεσμίες, είτε η εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων ή κατ’ ανάθεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων.

Γ) Ειδικά βραβεία για την ανάληψη πρωτοβουλιών Οργανικών Μονάδων, με αποτέλεσμα που προάγει το έργο της Αρχής.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 20 μόρια.

2. Οι πρωτοβουλίες αξιολογούνται σύμφωνα με την πρωτοτυπία της ιδέας και την αποτελεσματικότητά της, σε συνδυασμό με το πολλαπλασιαστικό όφελος που επιφέρουν.

3. Ως πρωτοβουλίες μπορεί να εκλαμβάνονται:

α) Η υλοποίηση ή βελτίωση ηλεκτρονικής εφαρμογής (εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου), η οποία μειώνει σημαντικά το διοικητικό κόστος για τον φορολογούμενο και την Αρχή.

β) Οι καινοτόμες πρακτικές Οργανικής Μονάδας που οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με αυτή.

γ) Η υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης κατόπιν μελέτης, η οποία μπορεί να οδηγεί σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.

δ) Η υποβολή πρότασης-μελέτης, η οποία θα εισηγείται νέο πλαίσιο λειτουργίας σε συγκεκριμένους τομείς, ή μεθόδους προς βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών (ελεγκτικών ή μη) και θα προάγει το έργο της Αρχής.

Δ) Ειδικά βραβεία για τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας ή υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 20 μόρια.

2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε εισπραχθέντα ανά ελεγκτή Οργανικής Μονάδας έσοδα από καταλογισμό φόρων, δασμών ή τελών, κατόπιν ελέγχων).

β) Η επιτυχής λειτουργία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, όπως ενδεικτικά σε συνοριακά (χερσαία) ή απομακρυσμένα σημεία, εκτός ωραρίου λειτουργίας ή εκτός έδρας και με παράλληλη εμπλοκή σε υποθέσεις που ενέχουν κινδύνους για τους υπαλλήλους της Οργανικής Μονάδας.

γ) Η έγκαιρη εκπλήρωση έκτακτου, μη προγραμματισμένου έργου εντός ασφυκτικών χρονικών ορίων, με σκοπό την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Ε) Ειδικά βραβεία κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 15 μόρια.

2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή Οργανικών Μονάδων σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς ή αλληλεγγύης ή σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας, κατόπιν πρωτοβουλίας, και οι οποίες έχουν ιδιαίτερο κοινωνικό αντίκτυπο και ενισχύουν το κοινωνικό πρόσωπο της Αρχής.

β) Η αποδεδειγμένη συνεισφορά Οργανικών Μονάδων σε έκτακτες και επείγουσες δράσεις και ενέργειες, εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού, που συμβάλλουν ιδιαιτέρως στην προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Άρθρο 6
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Τα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσας, με βάση τα οποία αξιολογούνται οι Οργανικές Μονάδες, εφαρμόζονται επί των ετησίων απολογιστικών αποτελεσμάτων κάθε Οργανικής Μονάδας και συγκρίνονται με τα συνολικά αποτελέσματα της Αρχής, όπως αυτά καταγράφονται στην αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομικών, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής, δημοσιοποιείται και υποβάλλεται και συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό της.

2. Κατόπιν αυτών, συντάσσεται από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έγγραφο ανά Γενική Διεύθυνση/ Αυτοτελή Διεύθυνση/Αυτοτελές Τμήμα που περιλαμβάνει πίνακα στόχων (ποσοτικών, μη ποσοτικών και υποχρεώσεων) που έχουν ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των Οργανικών Μονάδων και πίνακα αξιολόγησης με τα αποτελέσματα ανά κριτήριο για κάθε Οργανική Μονάδα.

3. Το ανωτέρω υποβάλλεται από την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή της Αρχής, προς εξέταση αποτελεσμάτων και αποκλίσεων και υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης ως προς το ποσοστό επίτευξης ή και την εξαίρεση αυτών από την αξιολόγηση της Οργανικής Μονάδας, καθώς και προτάσεις για ειδική βράβευση, σύμφωνα με το άρθρο 5, με αναλυτική παράθεση αποτελεσμάτων κατά περίπτωση.
Οι νέοι πίνακες αξιολόγησης όπως διαμορφώνονται κατόπιν των ως άνω εισηγήσεων υποβάλλονται στο Διοικητή για έγκριση και οριστικοποίηση.

4. Μετά την οριστικοποίηση υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού οι πίνακες με τις ως άνω εισηγήσεις και το τεκμηριωτικό υλικό στο Διοικητή και ακολουθεί η έγκριση και η διαδικασία βράβευσης.

5. Σε περίπτωση απονομής χρηματικού βραβείου, σε κάθε μόριο αντιστοιχεί ένα χρηματικό ποσό σε ευρώ, το οποίο καθορίζεται στην κατ’ έτος απόφαση βράβευσης των Οργανικών Μονάδων.

Άρθρο 7
Διαδικασία απονομής μη χρηματικών βραβείων

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον ορισμό των προς βράβευση υπηρεσιών, δύναται να απονέμονται στις διακριθείσες Οργανικές Μονάδες πιστοποιητικά βράβευσης σε ειδική τελετή.

Άρθρο 8
Διαδικασία απονομής χρηματικών βραβείων

1. Το γενικό και τα ειδικά βραβεία λειτουργούν διαζευκτικά για την κάθε Οργανική Μονάδα και σε κάθε περίπτωση η Οργανική Μονάδα λαμβάνει το μεγαλύτερο εκ των δύο (γενικό ή ειδικό).

2. Σε Οργανικές Μονάδες που αξιολογούνται βάσει των άρθρων 3, 4 και 5 της παρούσας και διακρίνονται για τα αποτελέσματά τους, δύνανται να απονέμονται χρηματικά βραβεία.

3. Το συνολικό ποσό του χρηματικού βραβείου κατανέμεται εντός της Οργανικής Μονάδας στο σύνολο των υπηρετούντων και ανάλογα με το κύριο και βοηθητικό προσωπικό αυτής.

4. Τα ειδικά βραβεία του άρθρου 5 δύνανται να απονέμονται και σε επίπεδο Τμήματος ή Γραφείου εντός της ίδιας Οργανικής Μονάδας και όχι οριζόντια σε όλα τα Τμήματα/Γραφεία αυτής, καθώς και στο προσωπικό αυτών, ανάλογα με το έργο που έχουν επιτελέσει, κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων Προϊσταμένων.

5. Ως κύριο προσωπικό ορίζεται το προσωπικό όλων των υπόλοιπων κλάδων πλην του βοηθητικού προσωπικού.

6. Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται το προσωπικό που ανήκει στους κλάδους: επιμελητών, εργατών, προσωπικό καθαριότητας/καθαριστριών, οδηγών, τεχνικών, τυπογράφων, φυλάκων-νυχτοφυλάκων.

7. Το χρηματικό βραβείο κάθε Οργανικής Μονάδας (συνολικό ποσό) προκύπτει από το γινόμενο του πλήθους των υπαλλήλων της επί του αριθμού των μορίων της επί του χρηματικού ποσού ανά μόριο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τους παρακάτω κανόνες κατανομής του χρηματικού βραβείου εντός της Οργανικής Μονάδας.

Α) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού βάσει της ιδιότητας του προσωπικού και της διάκρισής του ως κύριου (100%) ή βοηθητικού (40%).

Β) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος. Ως χρόνος ενεργού άσκησης καθηκόντων λογίζονται και οι ημέρες απουσίας του υπαλλήλου λόγω κανονικής άδειας (άρθρα 48 και 49 ΥΚ), ειδικών αδειών (άρθρο 50 ΥΚ), άδειας διευκόλυνσης οικογενειακών υποχρεώσεων (άρθρο 53, παρ. 6 και 8 ΥΚ), βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας έως 8 ημέρες (άρθρο 55, παρ. 2 ΥΚ), άδειας για συμμετοχή στην εισαγωγική εκπαίδευση και σε προγράμματα υπηρεσιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (άρθρα 47, 58 και 59 ΥΚ) και άδειας λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας.

Γ) Για την εφαρμογή του κανόνα απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος δεν υπολογίζονται τα διαστήματα κατά τα οποία ο υπάλληλος τελεί σε οποιαδήποτε άδεια άνευ αποδοχών, υπηρετεί σε υπηρεσίες εκτός Α.Α.Δ.Ε. ή στο εξωτερικό, ή τελεί σε αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

Δ) Το ως άνω χρηματικό ποσό αποδίδεται και στους υπαλλήλους που τελούν σε άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 52, της παρ. 2 του άρθρου 53, των άρθρων 54 και 56 ΥΚ ή τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου (άρθρο 100 ΥΚ). Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ως χρόνος υπηρεσίας μέσα στο έτος λογίζεται το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του χρόνου ενεργού άσκησης καθηκόντων στην Α.Α.Δ.Ε. και του διαστήματος απουσίας του υπαλλήλου για λόγους που ανάγονται στις περιπτώσεις αυτές, περιοριζόμενο στο χρόνο ενεργού άσκησης καθηκόντων στην Α.Α.Δ.Ε., (όπως αυτός υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω Β και Γ).

Ε) Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που υπηρετούν στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), δεδομένου ότι το γραφείο αυτό συμβάλλει στην εν γένει επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της νομικής συνδρομής των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς σύμφωνα με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 36 του ν. 4389/2016, χειρίζεται τις υποθέσεις της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση της Οργανικής Μονάδας από την οποία αποσπάσθηκαν.

ΣΤ) Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που υπηρετούν στο Συντονιστικό Κέντρο για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (Σ.Ε.Κ.), το οποίο συστάθηκε στην Α.Α.Δ.Ε. (πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) με το άρθρο 6 του ν. 4410/2016, δεδομένου ότι το όργανο αυτό συμβάλλει στην εν γένει επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση της Οργανικής Μονάδας από την οποία αποσπάσθηκαν.

Ζ) Στην περίπτωση που υπάλληλος υπηρέτησε εντός του έτους που αφορά η βράβευση σε περισσότερες από μία Οργανικές Μονάδες, για τον υπολογισμό του χρηματικού βραβείου της Οργανικής Μονάδας και την απόδοση του χρηματικού ποσού στους υπαλλήλους της, λαμβάνεται υπόψη η Οργανική Μονάδα στην οποία ο υπάλληλος διάνυσε τον περισσότερο χρόνο ενεργού υπηρεσίας εντός τους έτους.

Άρθρο 9
Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της διαδικασίας και των κριτηρίων Αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων

Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των άρθρων 3, 4 και 5 της παρούσας, ορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Α.Α.Δ.Ε.

Στην περίπτωση απονομής χρηματικών βραβείων αρμόδιες για την υλοποίηση είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 10

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1169466 ΕΞ 2018/15-11-2018 (Β΄ 5238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ