Κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος σε περιπτώσεις μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου

Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων από γνωστό νυχτερινό κέντρο αποκάλυψε η ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Α.1413/4.11.2019 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4061/07.11.2019) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού)»:

  • Σε περίπτωση που, κατά τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων για την διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εκδίδεται από τον Προϊστάμενο, της αρμόδιας Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντολή μερικού φορολογικού ελέγχου, τηρούμενης της διαδικασίας του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 .
  • Στην εντολή φορολογικού ελέγχου που εκδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω γίνεται αναφορά ότι αυτή εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.
  • Οι εντολές φορολογικού ελέγχου εκδίδονται για τη φορολογία εισοδήματος και Φ.Π.Α., αμελλητί μετά τη λήξη της προβλεπόμενης, από τις κατά περίπτωση διατάξεις, προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων της κάθε μιας από τις φορολογίες αυτές,
  • Οι εντολές φορολογικού ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοσή τους.
  • Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
  • Στην έκθεση ελέγχου, που συντάσσεται στο πλαίσιο διενέργειας των προαναφερόμενων μερικών ελέγχων γραφείου, διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να επανέλθει, σε επόμενο χρόνο, με άλλη εντολή, που εμπεριέχει τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, για να διενεργήσει άλλο μερικό ή πλήρη έλεγχο.

Δείτε το σύνολο της Απόφασης Α.1413/4.11.2019 στην εδώ