ΑΑΔΕ: Γνωστοποίηση Εγκυκλίου ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ εντός υπηρεσιών.

apagoreysh kapnismatos

07/02/2018

apagoreysh kapnismatos 

Αριθμ. πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1019192 ΕΞ 2018
Γνωστοποίηση Εγκυκλίου απαγόρευσης καπνίσματος

Αθήνα, 6.2.2018
Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1019192 ΕΞ2018/06-02-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄.

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Βελ. Ράμμος
Τηλέφωνο : 210 3375545
Fax : 2103375004
E-Mail : v.rammos@aade.gr
Url : www . aade.gr

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση Εγκυκλίου απαγόρευσης καπνίσματος».

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. πρωτ. Γ.Π./Δ2β/οικ. 8809/2018 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας (ΕΙ ΑΑΔΕ 1017004/2018).

Σας γνωστοποιούμε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ:6ΙΓΩ465ΦΥΟ-ΚΔΦ), που αφορά «Απαγόρευση καπνίσματος- εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας», και σας παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή της από τους συναδέλφους στο χώρο της Υπηρεσίας σας.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η παράβαση των διατάξεων της σχετικής εγκυκλίου για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς εκτός των άλλων κυρώσεων αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους. Επιπλέον οι υπηρεσίες στους οποίους απευθύνεται η παρούσα, καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων ευθύνης των και του κοινού για την πιστή εφαρμογή τους.

Με ευθύνη του προϊσταμένου της κάθε Υπηρεσίας καλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ