ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2017

to epixeirisiako sxedio ths AADE gia to 2017

18/05/2017

to epixeirisiako sxedio ths AADE gia to 2017

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1661/15.5.2017 (τεύχος δεύτερο) και μεαριθμό Απόφασης Δ.Σ.Σ. Α 1067278 ΕΞ 2017 το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2017.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. περιλαμβάνει πληθώρα στόχων, δράσεων και υποχρεώσεων που η αρχή καλείται να επιτύχει. Η δομή του στηρίζεται στους εξής πέντε στρατηγικούς στόχους:

  • Δίνεται προτεραιότητα στη βελτίωση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων και σε δράσεις διασφάλισης της έγκαιρης εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, μέσω της κατάρτισης σχεδίου ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης. Με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, θέτει ως προτεραιότητες, μέσω στοχευμένων δράσεων, τη βελτίωση των μεθόδων αναγκαστικής είσπραξης και την ενίσχυση της δυναμικότητας των εισπράξεων, τα οποία αναπτύσσονται αναλυτικά στο υπό κατάρτιση ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής είσπραξης.
  • Καθώς η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο παραμένουν σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, η καταπολέμηση τους αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη, μέσω του εκσυγχρονισμού των μεθόδων και των μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού και της υιοθέτησης σημαντικών έργων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Α.Α.Δ.Ε. Ενδεικτικά αναφέρονται το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και ο εκσυγχρονισμός των Φορολογικών και Τελωνειακών Υπηρεσιών. Στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στοχεύουμε, μεταξύ άλλων, στην εντατικοποίηση των προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, στην ενδυνάμωση συνεργασιών, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελεγκτικού έργου, καθώς και στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και των πληροφοριακών μας συστημάτων.
  • Έχοντας ως γνώμονα τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το επιχειρείν στην εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της χώρας, υιοθετείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διευκόλυνσης του εμπορίου και θέτει στόχους και δράσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας ως προτεραιότητες την ενίσχυση και συστηματοποίηση της συνεργασίας με τρίτους φορείς και την απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017 περιλαμβάνονται, επίσης, στόχοι και δράσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Διοίκησης, με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, προλαμβάνοντας και καταπολεμώντας κρούσματα διαφθοράς, επενδύοντας ταυτόχρονα στο ανθρώπινο δυναμικό και στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Για την επίτευξη των παραπάνω, αναπτύσσονται, σε ένα ευρύ φάσμα, μεσοπρόθεσμα μεταρρυθμιστικά έργα που περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των φορολογικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη σχεδίου Στρατηγικής Πληροφορικής και την αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού. Η σύσταση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας και η λειτουργία της εντός του 2017 υποστηρίζει έμπρακτα την πρόθεση για συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων μας και την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Οργανισμού, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας του.
  • Οι αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., μέσω του εργαστηριακού και εποπτικού τους έργου, αλλά και την ανάπτυξη πλήθους ερευνητικών και ενημερωτικών δράσεων όπως περιγράφονται στο παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο, αποσκοπούν στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, το οποίο αποτελεί μείζονος σημασίας προτεραιότητα για τη Δημόσια Διοίκηση.

Σημειώνεται ότι οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις προγραμματισμού του έργου τους κάθε έτους, οι οποίες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

pinakas epixeirisiako sxedioy AADE 2017

Δείτε το σύνολο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. για το 2017 εδώ.