Επιτροπές για την αξιολόγηση καταγγελιών συστήνει η ΑΑΔΕ

Επιτροπές για την αξιολόγηση καταγγελιών συστήνει η ΑΑΔΕ
laptop, cup and diary on table in office

Οι επιτροπές θα συγκροτηθούν στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και σε κάθε Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως, με απόφαση του διοικητού της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Τριμελείς επιτροπές σε κάθε Ελεγκτικό Κέντρο και σε κάθε Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως, με σκοπό την αξιολόγηση, καταγραφή και ελεγκτική αξιοποίηση των πληροφοριακών δελτίων (καταγγελιών ή πληροφοριών για φοροδιαφυγή) συστήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα, με απόφαση του Διοικητού της Α.Α.Δ.Ε. κυρίου Γιώργου Πιτσιλή:

1) Στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και σε κάθε Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως συστήνονται τριμελείς επιτροπές για την αξιολόγηση και την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόσο των υφιστάμενων, όσο και αυτών που εισάγονται, στις ανωτέρω Υπηρεσίες, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίηση αυτών.

2) Σε κάθε Επιτροπή θα πρέπει να οριστεί ως Πρόεδρος ο εκάστοτε Προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας και ως μέλη ο εκάστοτε Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης και ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου/Ελέγχων, κατά περίπτωση.

3) Ο Προϊστάμενος κάθε φοροελεγκτικής υπηρεσίας και Πρόεδρος της Επιτροπής, πριν από τη συνεδρίασή της, οφείλει να:

α) μεριμνά για τη συγκέντρωση των πληροφοριακών δελτίων που θα αξιολογηθούν σε αυτήν και για την κλήση των μελών/αξιολογητών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β) ελέγχει, κατά το δυνατόν, εάν μεταξύ των πληροφοριακών δελτίων που θα εξετασθούν, υφίστανται πληροφοριακά δελτία διαφορετικής ελεγκτικής αρμοδιότητας και, στην περίπτωση αυτή, τα διαβιβάζει αμέσως στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς αξιολόγηση και καταχώριση αυτών στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.).

4) Οι ανωτέρω Επιτροπές θα πρέπει να μεριμνούν για την καταχώρηση σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Δ.ΗΛΕ.Δ. των υφιστάμενων εκκρεμών Πληροφοριακών Δελτίων, όσο και αυτών που εισέρχονται στην κάθε φοροελεγκτική υπηρεσία.

Ειδικότερα, ως προς το ενδιαφέρον τίθενται οι παρακάτω αντίστοιχες τιμές βαθμών αξιολόγησης:

Αξιολόγηση ως προς το ενδιαφέρον

Βαθμός αξιολόγησης

Άνευ ενδιαφέροντος: 0

Απλό – Μικρού ενδιαφέροντος: 1

Ενδιαφέρον – Σημαντικό: 2

Άμεση/ Ταχεία επέμβαση: 3

5) Τα υφιστάμενα εκκρεμή πληροφοριακά δελτία ανά Υπηρεσία, θα πρέπει να αξιολογούνται και να καταχωρούνται σε σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, κατά τα ανωτέρω, αρχής γενομένης από τα πιο πρόσφατα και κατά φθίνουσα σειρά παλαιότητας, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στις περί παραγραφής διατάξεις.

6) Στο σώμα εκάστου πληροφοριακού δελτίου τίθεται επισημείωση με την ημερομηνία αξιολόγησης, τον βαθμό αξιολόγησης κάθε μέλους και τον αυτοτελή αύξοντα αριθμό αυτού, κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της ίδιας ημερομηνίας, η οποία μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον Αναπληρωτή του, αντίστοιχα και τον Γραμματέα αυτής.

7) Ως τελικός βαθμός αξιολόγησης του πληροφοριακού δελτίου, ο οποίος αναγράφεται διακριτά επί του σώματος αυτού, θεωρείται ο βαθμός που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών της Επιτροπής και σε περίπτωση διαφωνίας των μελών ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος αυτής.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ