Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων του 1ου και 2ου ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης

Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων του 1ου και 2ου ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης

ΘEMA: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου
Αυτοτελούς Τμήματος και Τμήματος των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.)
Θεσσαλονίκης, Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.»

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων των
Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης, Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ), ως ακολούθως:

1. Τον υπάλληλο Αθανασιάδη Βασίλειο του Θεοχάρη, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του
Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.)
Θεσσαλονίκης

2. Τον υπάλληλο Μανομενίδη Ευστράτιο του Γεωργίου ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄- Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

3. Την υπάλληλο Μαστοροπούλου Πετρούλα του Γεωργίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄- Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

4. Τον υπάλληλο Κουλουρίδα Στέφανο του Χρήστου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του
Τμήματος Γ΄- Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

5. Την υπάλληλο Περτσινίδου Θεοδώρα του Βασιλείου, ΤΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄- Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

6. Τον υπάλληλο Ιωαννίδη Ιωάννη του Δημητρίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του
Τμήματος Ε΄- Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

7. Τον υπάλληλο Κουνόπουλο Σωτήριο του Ευαγγέλου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος ΣΤ΄- Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

8. Την υπάλληλο Μήττα Χρυσούλα του Βασιλείου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του
Τμήματος Ζ΄- Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

9. Τον υπάλληλο Παπαγεωργίου Βασίλειο του Γεωργίου, ΤΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Η΄- Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

10. Τον υπάλληλο Καραμαγκιώλη Στέφανο του Αθανασίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Θ΄- Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

11. Την υπάλληλο Γκαλίνα Αικατερίνη του Βασιλείου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.)
Θεσσαλονίκης

12. Τον υπάλληλο Σιβάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄- Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

13. Την υπάλληλο Χαϊτά Ευθυμία του Συμεών, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄- Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

14. Τον υπάλληλο Σαλαμωτά Ευάγγελο του Αναστασίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Γ΄- Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

15. Τον υπάλληλο Τσοτρίδη Δημήτριο του Ιωάννη, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του
Τμήματος Δ΄- Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

16. Τον υπάλληλο Ευθυμιάδη Βασίλειο του Πρόδρομου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄- Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

17. Την υπάλληλο Σχοινά Ζωγραφα του Χρήστου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του
Τμήματος ΣΤ΄- Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

18. Τον υπάλληλο Μαργαριτίδη Θωμά του Μαργαρίτη, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ζ΄- Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

19. Την υπάλληλο Πασσά Ευαγγελία του Οδυσσέα, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του
Τμήματος Η΄- Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

20. Τον υπάλληλο Νταγκονίκο Στέφανο του Δημητρίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Θ΄- Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων του 1ου και 2ου ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης