ΕΝΤΥΠΟ Ν: Πλήρης Οδηγός συμπλήρωσης δηλώσεων νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2019

Δυνάμει της Α. 1101/2020 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β’ 1753/07-05-2020), ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν 4172/2013.

Σε συνέχεια των παραπάνω, με την Ε 2065/2020 δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019.

Για την πληρέστερη κατανόηση του εντύπου και την διευκόλυνση των φορολογούμενων παρέχονται από την ΑΑΔΕ διευκρινίσεις για την συμπλήρωση αυτού μέσω ενός εγχειριδίου Οδηγό συμπλήρωσης δήλωσης Ν φορολογικού έτους 2019.

Δείτε τον Οδηγό συμπλήρωσης δήλωσης Ν φορολογικού έτους 2019 εδώ.