Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

Αθήνα, 10.12.2020
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :105 62, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Μ. Ράλλη
Κ. Χρίτη
Μ. Παπαδάκη
Τηλέφωνο:210-3375 555
210-3375 135
210-3375 356
Fax :210-3375 071
E-Mail: m.ralli@aade.gr
k.chriti@aade.gr
m.papadaki4@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».

Σχετ.: 1. Η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 22-09-2020 Εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ..Ε. – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».
2. Η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1123302 ΕΞ 2020/16.10.2020 Εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ..Ε. – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».
3. Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (Β’ 4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»
4. Η υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 5255) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020»
5. Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
6. Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
7. Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ. 22080/30.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
8. H υπ’ αρ. ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β’ 5102) (ΑΔΑ:6ΖΜΚ46ΜΠ3Ζ-32Ζ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε με θέμα «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων., όπως ισχύει σε συνέχεια της τροποποίησής της με τη με αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1136256 ΕΞ 2020/25-11-2020 (Β’ 5282) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
9. Η υπ’ αρ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:78363/5.12.2020 (ΦΕΚ B’ 5350) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00».
10. Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ. 22414/7.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5Ξ2) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και σε συνέχεια των υπό στοιχείο 1 και 2 Εγκυκλίων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κοινοποιούνται οι υπό στοιχείο 5 6, 7 και 10 σχετικές Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών και επισημαίνονται επιπροσθέτως τα ακόλουθα, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

i. Αναφορικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ο Προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας καλείται να καταρτίσει πλάνο εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων και δη αυτών που δύνανται να εργαστούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, συνεκτιμώντας αφενός τις αρμοδιότητες, την αποστολή λειτουργίας της υπηρεσίας, καθώς και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, αφετέρου τις έκτακτες κάθε φορά υγειονομικές εξελίξεις, την ανάγκη περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού, την προστασία του συνόλου των εργαζομένων και δη των ομάδων αυξημένου κινδύνου. Βάσει των ανωτέρω παραμέτρων και προκειμένου να επιτυγχάνεται ο προβλεπόμενος σκοπός έκαστης υπηρεσίας αλλά και η εκπλήρωση του έργου της, η λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. θα προγραμματίζεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχείο 8 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

ii. Επιπλέον και όσον αφορά τους υπαλλήλους για τους οποίους θα κριθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να προσμετρηθούν στο απολύτως αναγκαίο προσωπικό και των οποίων η φύση των καθηκόντων δεν συνάδει με την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, δεδομένης της πρόβλεψης για το απολύτως αναγκαίο προσωπικό, τότε και μόνο ο επικεφαλής εκάστης υπηρεσίας θα θέσει το προσωπικό αυτό σε εκ περιτροπής εργασία, εφόσον κριθεί ότι δεν δύναται να απασχοληθεί σε άλλα καθήκοντα που προκύπτουν εν προκειμένω προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας συνεπεία της επιδημιολογικής κρίσης, καθήκοντα όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση κοινού, διακανονισμός προγραμματισμένων συναντήσεων, επικουρία του διοικητικού προσωπικού που παρέχει αυτοπρόσωπη εργασία.

Α2. Η εξυπηρέτηση του κοινού διεξάγεται σε επείγουσες περιπτώσεις, υποχρεωτικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Στις περιπτώσεις που προσέρχονται χωρίς ραντεβού, Δικηγόροι, Λογιστές ως εκπρόσωποι των φορολογουμένων πολιτών, καθώς και δικαστικοί επιμελητές, θα εξυπηρετούνται μόνον εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

Α3. Η διενέργεια συναντήσεων εργασίας πραγματοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Μέχρι επτά (7) άτομα
2. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται η αριθ. 429/12-03-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 850) περί τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης.

Α4.
Υπενθυμίζεται η Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας σε όλους τους χώρους των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους πολίτες, καθώς και η τήρηση της ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου. Από τη χρήση μάσκας εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για όσο χρονικό διάστημα είναι μόνοι τους, καθώς και οι υπάλληλοι για τους οποίους η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, με την προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης. Προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων καλούνται οι εκάστοτε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, αντισηπτικά, απολυμάνσεις κ.λπ.).

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων, δεν προβλέπεται ρύθμιση για αναστολή προθεσμιών τόσο για τον πολίτη όσο και για τις ενέργειες της Διοίκησης. Δεδομένου αυτού οι επικεφαλής των δημόσιων υπηρεσιών κατά την κατάρτιση του πλάνου εργασιών της Υπηρεσίας τους, θα πρέπει να λάβουν υπόψη την προαναφερόμενη παράμετρο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια της διοίκησης και των διαδικασιών. Ως εκ τούτου και κατ’ επέκταση σε ό,τι αφορά τον καθορισμό προγραμματισμένων συναντήσεων με πολίτες κατά τα ανωτέρω, σε περίπτωση που η υπόθεση των πολιτών συνδέεται με διεκπεραίωση υπόθεσης για την οποία προβλέπεται προθεσμία, οι υπηρεσίες θα δίνουν υποχρεωτικά προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών αυτών, καθώς οι προθεσμίες για τον πολίτη είναι αποκλειστικές βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (παρ. 1 αρ. 10 του ν. 2690/1999, Α’ 45).

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ- ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όσον αφορά στον περιορισμό κυκλοφορίας για λόγους μείωσης της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, θα εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στις υπό ισχύ ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα που κάθε φορά αυτές θα προσδιορίζουν. Επικουρικά, παραθέτουμε το σύνδεσμο για το Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19 (https://covid19.gov.gr/covid-map/), ο οποίος επικαιροποιείται ανάλογα με τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες που ισχύουν σε κάθε περιοχή της χώρας. Στην περίπτωση άρσης του καθολικού περιορισμού κυκλοφορίας, οι υπηρεσίες δύνανται να παρακολουθούν τη σχετική επικαιροποίηση.

Από τον εκάστοτε περιορισμό κυκλοφορίας εξαιρούνται οι μετακινήσεις των πολιτών μέσα στο πλαίσιο της παροχής εργασίας, και συγκεκριμένα για τη μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια αυτής.

Γ2. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ως άνω συνθήκη είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας καθώς και της βεβαίωσης εργασίας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Βεβαίωσης Κίνησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).

Υπενθυμίζεται ότι η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια ή δύναται να διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εργασίας και δη το πλάνο εργασίας, παρέχεται δε με υπογραφή του εκάστοτε οικείου Προϊσταμένου και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και εργασίας του υπαλλήλου, το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και την τυχόν ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης.

Σχετικό προς την ως άνω περίπτωση είναι και η περ. ιβ’ του ιδίου άρθρου που αφορά την ανάγκη μεταφοράς από και προς τον τόπο εργασίας του υπαλλήλου από τον σύζυγο ή από άλλο συγγενικό του πρόσωπο πρώτου βαθμού. Ομοίως, απαιτείται η σχετική βεβαίωση από τον οικείο Προϊστάμενο που αφορά τη δυνατότητα του συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού να συμβάλλει στη μετακίνηση του υπαλλήλου από και προς την εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Βεβαίωσης Κίνησης Υπαλλήλου από συγγενή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).

Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι λοιπές διευκολύνσεις που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων που ο νόμος επιτάσσει. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι έκαστη Υπηρεσία, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της νομιμότητας, θα πρέπει να ελέγχει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των κατωτέρω διευκολύνσεων στον υπάλληλό της, αλλά και ο ίδιος ο υπάλληλος που αιτείται τις εν λόγω άδειες και διευκολύνσεις φέρει την ευθύνη για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.

Ανακεφαλαιώνοντας οι άδειες που είναι σε ισχύ είναι οι κάτωθι:

Δ1. Η άδεια ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 5 και 5 Α της από 11.03.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020.

Σχετική η υπό στοιχείο 1 εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Κεφάλαιο Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) και η υπό στοιχείο 2 εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Κεφάλαιο Γ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΑΜΕΑ)

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση επιλογής από τον υπάλληλο της χρήσης της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου μέχρι και 25%, όπως η παρ. 4 του άρθ. 5 της ως άνω ΠΝΠ προβλέπει, και εφόσον τελικά ο υπάλληλος δεν επιθυμεί να αναπληρώσει τις ώρες αυτές, τότε κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του υπαλλήλου, οι εκάστοτε υπηρεσίες ενημερώνουν αρμοδίως με έγγραφο τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Α.Α.Δ.Ε. και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Γ’ . Στο έγγραφο θα διευκρινίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα της μείωσης ωρών του υπαλλήλου, τις οποίες δεν αναπλήρωσε με πραγματική εργασία, ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάλογη περικοπή αποδοχών.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού σε γονέα υπάλληλο του Δημοσίου, του οποίου/της οποίας ο/η σύζυγος εργάζεται εξ αποστάσεως διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, ο υπάλληλος του Δημοσίου δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο/η σύζυγος που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα κάνει ο ίδιος χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή εργάζεται εξ αποστάσεως. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου και δεδομένου ότι σκοπός της διάταξης είναι η φροντίδα των τέκνων από έναν εκ των δύο γονέων, διευκρινίζεται ότι και στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος είναι επίσης υπάλληλος του Δημοσίου και αποδεδειγμένα εργάζεται εξ αποστάσεως, δεν είναι δυνατή η χορήγηση στον άλλο γονέα υπάλληλο του Δημοσίου της άδειας ειδικού σκοπού. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εξ αποστάσεως εργασία του συζύγου που απασχολείται στο Δημόσιο πρέπει να παρέχεται σε συγκεκριμένο χρόνο και κατά τρόπο που δεν καθιστά δυνατή τη φροντίδα των τέκνων, που είναι άλλωστε και ο σκοπός χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού, δύνανται οι υπηρεσίες, αφού ζητήσουν όλα τα απαραίτητα προς τούτο δικαιολογητικά, να ικανοποιούν κατ’ εξαίρεση για ειδικές περιπτώσεις αιτήματα χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού σε περιπτώσεις που ο/η σύζυγος που απασχολείται στο Δημόσιο εργάζεται εξ αποστάσεως. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται η πρόβλεψη εναλλακτικής δυνατότητας απασχόλησης με μειωμένο ή ευέλικτο ωράριο {Σχετική ως προς αυτό και η υπ’ αριθμόν ΔΔΑΔ Α 1048751 ΕΞ 2020/30.04.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – II. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ}.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι, κατά την εφαρμογή της άδειας ειδικού σκοπού, τυχόν υπόλοιπο του δικαιώματος που υπάρχει από τη χρήση αυτής κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο που ήταν σε ισχύ ένεκα της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, θα παρακολουθείται σε πλήρη συνέχεια. Επιπλέον, λόγω της συνθήκης της εξάντλησης των λοιπών αδειών (αιμοδοσίας, ειδικές άδειες, σχολικής επίδοσης) των υπαλλήλων στο πέρας του χρόνου, δύναται οι υπηρεσίες να προβαίνουν, με τη σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου, στην κατά προτεραιότητα παροχή εξ αποστάσεως εργασία, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος. Επιπλέον, δύναται ο υπάλληλος να τεθεί στην εκ περιτροπής παροχή εργασίας ή και στην εφαρμογή ωραρίου εργασίας διαφορετικό από το παγίως προβλεπόμενο (π.χ. βάρδιες) εφόσον αυτό συνάδει τόσο με την προστασία των τέκνων όσο και με την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η σχετική πρόβλεψη για την χρήση της άδειας ειδικού σκοπού από τους γονείς που τα τέκνα τους δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακή μονάδα έχει καταργηθεί με την παρ. 2 του αρθ. 68 του ν. 4722/2020.

Δ2. Η άδεια ειδικής δικαιολογημένης απουσίας, για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες).

Σχετική η υπό στοιχείο 1 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. (Κεφάλαιο Α. Α.1. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΥΝΔΥΝΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και Α.2. ΠΑΡΑΠΕΜΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

Κατά τη ρητή πρόβλεψη της υπό στοιχείο 3 ΚΥΑ και της υπό στοιχείο 6 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η προστασία των ομάδων αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό, δεν τελεί πλέον στη διακριτική ευχέρεια του αιτούντος, αλλά αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης για την απομάκρυνσή τους από την αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας, εφόσον από τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία γνωρίζει ότι ο υπάλληλος υπάγεται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σε αυτήν την περίπτωση, καλούνται οι υπηρεσίες να προβούν αυτεπαγγέλτως στη σύνταξη του σχετικού παραπεμπτικού εγγράφου και την επίδοση αυτού στον υπάλληλό τους, προκειμένου αυτός να απουσιάζει από την Υπηρεσία είτε παρέχοντας εξ αποστάσεως εργασία, εφόσον η άσκηση των καθηκόντων τους το επιτρέπει, είτε λαμβάνοντας την ειδική άδεια δικαιολογημένης απουσίας, κατά την οποία θα χρεώνονται για κάθε τρεις ημέρες ειδικής άδειας δικαιολογημένης απουσίας με μία ημέρα κανονικής. Στην εξάντληση του δικαιώματος της κανονικής άδειας θα ενεργοποιείται οποιαδήποτε άλλη άδεια έχει ο υπάλληλος, πλην της αναρρωτικής, χωρίς τη συνδρομή του ελέγχου των προϋποθέσεων χρήσης αυτής. Επίσης, η διακοπή της ειδικής άδειας δικαιολογημένης απουσίας είναι εφικτή μόνο κατόπιν σχετικής αιτήσεως του υπαλλήλου, συνοδευόμενης από απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι εκείνοι που επιτρέπουν την επιστροφή του υπαλλήλου στην υπηρεσία. Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας δικαιολογημένης απουσίας λόγω ευπαθών ομάδων, είτε με την εξ αποστάσεως εργασία είτε με τη χρήση των τριών ημερών απουσίας και μίας ημέρας κανονικής, δεν δύνανται να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην άδεια ειδικού σκοπού.

Δ3. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού (καραντίνα) αφορά στους υπαλλήλους που έχουν λάβει οδηγίες από τον Ε.Ο.Δ.Υ. να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι με θετικό τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού νοσήσουν ή νοσηλευτούν, θα χρεώνονται τις αντίστοιχες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά, ισχύει ό,τι στη σχετική υπό στοιχείο 1 εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. (Κεφάλαιο ΣΤ. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ).

Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID-19

Προκειμένου να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των σχετικών στοιχείων, τόσο προς το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και προς τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε., υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών να ενημερώνουν το παρουσιολόγιο του ERMIS καθημερινά, και πάντως όχι αργότερα από την τελευταία εργάσιμη κάθε εβδομάδας, καθώς και να αποστέλλουν κάθε Δευτέρα συμπληρωμένο το παρουσιολόγιο COVID-19 (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dd2a@aade.gr, ακολουθώντας τις σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες που έ χουν αποσταλεί στις Υπηρεσίες με τα από 20/11/20 και 23/11/20 ηλεκτρονικά μηνύματα.

ΣΤ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΑΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι στο intranet (home.aade.int) υπάρχει ειδική σελίδα, από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό και τις σχετικές δράσεις που αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ζ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΕΟΔΥ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19

Τέλος, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1119137 ΕΞ2020 / 06.10.2020 Έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, καθώς και το από 01.10.2020 Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος του ΕΟΔΥ για τους χώρους των Δημόσιων Υπηρεσιών, επισημαίνεται η υποχρέωση σε κάθε οργανική Μονάδα της Α.Α.Δ.Ε. (Διεύθυνση, Αυτοτελές Τμήμα κ.λπ.) για ορισμό συντονιστή διαχείρισης COVID-19 με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ενεργούν βάσει του ως άνω Πρωτοκόλλου του Ε.Ο.Δ.Υ.. Σύμφωνα και με το ανωτέρω πρωτόκολλο, σε περίπτωση ύπαρξης είτε ύποπτου είτε επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε υπηρεσία, ο συντονιστής επικοινωνεί για οδηγίες με τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ