ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Στην παρούσα έκδοση, με τρόπο απλό και κατανοητό, υπό μορφή ερώτησης και απάντησης, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τα Ηλεκτρονικά Έγγραφα, καθώς και την υπενθύμιση των διατάξεων για την Κατάργηση της Υποχρέωσης Υποβολής Επικυρωμένων Αντιγράφων σε υπηρεσίες και φορείς και τη Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής, σύμφωνα με τις επελθούσες μεταβολές της νομοθεσίας. Η εν λόγω έκδοση συμπληρώνει ως προς τη θεματολογία το Εγχειρίδιο, που είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2021 και αφορούσε την πρόσβαση σε έγγραφα, τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων και την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές.

Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, που αφορούν τις προαναφερθείσες διοικητικές διαδικασίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και όσων έχουν δοθεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των τέως Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης είναι πολύ σημαντική.

Για εξειδικευμένα ερωτήματα σε θέματα φορολογικής, τελωνειακής και χημικής νομοθεσίας, τα οποία προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, για την παροχή των απαραίτητων οδηγιών.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή: http://elib.aade.gr/elib/navigation?thematic=dioikd έχουν καταχωρηθεί όλες οι εγκύκλιοι και όλα τα έγγραφα που μνημονεύονται στο “Κεφάλαιο 3ο: Πηγές” του Εγχειριδίου.

Δείτε και κατεβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ