Εγκύκλιος «Περί της αποδοχής ή μη από τις Δ.Ο.Υ. εγγράφων πολιτών με ψηφιακή υπογραφή»

Εγκύκλιος «Περί της αποδοχής ή μη από τις Δ.Ο.Υ. εγγράφων πολιτών με ψηφιακή υπογραφή»

Με αφορμή την προσκόμιση, σε έντυπη μορφή, εγγράφων (εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις), τα οποία έχουν υπογραφεί ψηφιακά από τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ., κοινοποιήθηκε το έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε., με αριθμό πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1143392 ΕΞ 2019 και με θέμα «Περί της υποχρέωσης ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών,

1. Η ψηφιακή υπογραφή έχει ισχύ μόνο στο ηλεκτρονικό έγγραφο και όχι στο έντυπο έγγραφο, δεδομένου ότι μόνο σε ηλεκτρονικά έγγραφα μπορεί να επαληθευτεί η εγκυρότητά της.

· Αν εκτυπωθεί ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο, δεν διακρίνεται αν πρόκειται για ψηφιακή υπογραφή (και επομένως επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής) ή για απλή ηλεκτρονική υπογραφή.

2. Όσον αφορά στα χειρόγραφα έγγραφα, απαιτείται ιδιόχειρη υπογραφή και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π.

3. Για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες παραλαμβάνεται, ηλεκτρονικά, από δημόσιες υπηρεσίες, ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό έγγραφο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πληροφοριακού συστήματος, απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής που φέρει αυτό.

Δείτε το σύνολο του με αρ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1143392 ΕΞ 2019/17.10.2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε. εδώ