Εγκύκλιος για την ευθύνη των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Εγκύκλιος για την ευθύνη των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

1042764 ΕΞ 2019
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 σχετικά με την ευθύνη της Διοίκησης, του Εμπειρογνώμονα και του Προσωπικού όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 64 παράγραφοι 1-4 του ν.4603/2019 (Α’ 48)

Αθήνα 21 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Δ 1042764 ΕΞ2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ’-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Δέσποινα Καλπακίδου
Τηλέφωνο : 210 33 75 159 & 161
Fax : 210 33 75 386
E-mail : d.kalpakidou@aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 σχετικά με την ευθύνη της Διοίκησης, του Εμπειρογνώμονα και του Προσωπικού όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 64 παράγραφοι 1-4 του ν.4603/2019 (Α’ 48).

Σε συνέχεια της με αρ. Ε 2025/2019 Εγκυκλίου με την οποία κοινοποιήθηκε η με αρ. Α.1045/2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της Α.Α.Δ.Ε., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33Α του ν. 4389/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 64 παράγ. 1-4 του ν. 4603/2019 (Α’48/14-03-2019) με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 33 του ν.4389/2016 που αναφέρεται στην ευθύνη τόσο της Διοίκησης και του Εμπειρογνώμονα όσο και των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και παράλληλα καταργούνται οι διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 οι οποίες ρύθμιζαν αντίστοιχα θέματα.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσει η επικαιροποίηση της με αρ. ΔΔΑΔ Δ 1101372 ΕΞ 2017/27.6.2017 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, που αναφέρεται στην πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. όπου θα συμπεριληφθούν και οι νέες διατάξεις όπως ισχύουν.

Οι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών παρακαλούνται για την ενημέρωση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, του προσωπικού τους ώστε να λάβουν γνώση των νέων διατάξεων.

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο εκδίδεται σε αντικατάσταση του αρχικά εκδοθέντος με αρ. Ε.2044/2019 εγγράφου στο οποίο, εκ παραδρομής, δόθηκε αριθμός πρωτοκόλλου εγκυκλίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΡΑΣ