Εγκύκλιος για είσοδο στις εφορίες και τις φορολογικές υπηρεσίες

Εγκύκλιος για είσοδο στις εφορίες και τις φορολογικές υπηρεσίες

ΔΔΑΔ Α 1098829 ΕΞ 10-11-2021
Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της και της υποδοχής του συναλλασσόμενου κοινού – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 105 62, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ράλλη
: Κ. Χρίτη
: Μ. Παπαδάκη
Τηλέφωνο: 210-3375 555
: 210-3375 135
: 210-3375 356
E-Mail : m.ralli@aade.gr
k.chriti@aade.gr
m.papadaki4@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της και της υποδοχής του συναλλασσόμενου κοινού – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ. 21100/08-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)» και στην παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινίσεων.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις στις υπηρεσίες, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Εγκύκλιος εφαρμόζεται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιοδήποτε άλλη ιδιότητα, όπως πρακτική άσκηση και οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας, καθώς και από το συναλλασσόμενο κοινό.

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1078411 ΕΞ 2021/16-09-2021 Εγκυκλίου του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19», καθώς και του υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1087534 ΕΞ 2021/08.10.2021 εγγράφου μας σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται για τον έλεγχο που διενεργείται από την υπηρεσία, μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, κοινοποιείται η ως άνω εγκύκλιος (66η) του Υπουργείου Εσωτερικών και επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.2021 ΚΥΑ (Β’ 5138) με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο των ακολούθων:
α. πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
β. πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
γ. βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID- 19 από δημόσια ή ιδιωτική δομή (PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test τελευταίου εικοσιτετραώρου), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ.

Κατά την επίδειξη των ως άνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πριν την είσοδο στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διενεργείται έλεγχος εγκυρότητας των ως άνω βεβαιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4820/2021 μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://covidfree.gov.gr/, όπου και παρέχονται οδηγίες για τη χρήση της.

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας μεριμνά μέσω του αρμόδιου διατάκτη για την προμήθεια της βέλτιστης τεχνικής λύσης για την υλοποίηση των ανωτέρω, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος. Ενδεικτικά προμήθεια κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου με δεδομένα, ή συσκευής Wi-Fi εφόσον στο χώρο της εισόδου της υπηρεσίας υπάρχει τηλεφωνική γραμμή.

Επισημαίνεται ότι κατά την επίδειξη των ως άνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πριν την είσοδο στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, πρέπει να γίνεται και έλεγχος ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι κάθε Υπηρεσία υποχρεούται προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας να ορίζει και το προσωπικό που θα αναλάβει την εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προσωπικό φύλαξης (security) και να πραγματοποιείται απαρέγκλιτα ο ανωτέρω έλεγχος, ώστε το κοινό να εισέρχεται στις υπηρεσίες κατόπιν επίδειξης των ως άνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ