Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Αναλυτικές οδηγίες προς υπαλλήλους για τα μέτρα και τις ρυθμίσεις κατά του COVID-19

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Αναλυτικές οδηγίες προς υπαλλήλους για τα μέτρα και τις ρυθμίσεις κατά του COVID-19

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., κοινοποιείται η
ανωτέρω αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 124/OIK.15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-
ΝΟΒ) σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και επισημαίνονται τα
ακόλουθα προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών
δεδομένων:

Α. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Σε όλες τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., στις οποίες υπάρχει συναλλαγή με το κοινό,
επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μάσκας προστασίας (μη ιατρικής μάσκας) στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19. Η υποχρέωση υφίσταται τόσο για το προσωπικό των
υπηρεσιών όσο και για το συναλλασσόμενο κοινό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθ. 1 της ανωτέρω υπ’ αριθ. 5
σχετικής κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α., σε περίπτωση της μη τήρησης της υποχρέωσης
χρήσης μάσκας προστασίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
ευρώ (150) ευρώ, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 5 του
ίδιου άρθρου.

2. Με ευθύνη του αρμόδιου Προϊσταμένου εκάστης υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.,
αναρτάται σε εμφανές για το κοινό σημείο ανακοίνωση περί της υποχρεωτικής
χρήσης μάσκας προστασίας για τους συναλλασσόμενους και τους
εργαζομένους κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, καθώς και ότι σε περίπτωση
της μη τήρησης της υποχρέωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν
πενήντα (150) ευρώ, με αναγραφή και της σχετικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3131).

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21 της ανωτέρω υπ’ αρ. 4 σχετικής ΚΥΑ υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.47421/25.7.2020 (ΦΕΚ Β’3099), οι συναλλασσόμενοι πρέπει να τηρούν
μεταξύ τους απόσταση 1,5 μέτρου με ευθύνη του Προϊσταμένου εκάστης υπηρεσίας.

4. Κατά τα λοιπά η εξυπηρέτηση του κοινού διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ’ αριθ. 2 ως άνω σχετικής απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπ’ αριθ. ΔΔΑΔ Α
1037653 ΕΞ 2020/13-3-2020 (ΦΕΚ Β΄ 858), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπ’ αριθ. ΔΔΑΔΑ 1064006 ΕΞ 2020/9.6.2020 όμοια (ΦΕΚ Β’2227 και Β’ 2344
Διόρθωση Σφάλματος). Υπενθυμίζεται ότι οι καρτέλες εισόδου με τον αριθμό
προτεραιότητας είναι κοινές για τους συναλλασσόμενους με προγραμματισμένες
συναντήσεις και για αυτούς που προσέρχονται χωρίς ραντεβού. Απόλυτη
προτεραιότητα δίνεται στους συναλλασσόμενους που έχουν προγραμματισμένο
ραντεβού. Ειδικά για τις υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της
Α.Α.Δ.Ε., η είσοδος στο κοινό επιτρέπεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης
συνάντησης, εξαιρουμένης της κατάθεσης εγγράφων ή αιτήσεων στο κεντρικό
πρωτόκολλο της υπηρεσίας, η οποία επιτρέπεται ακόμα και χωρίς
προγραμματισμένη συνάντηση, κατά τις καθορισμένες ώρες εισόδου του κοινού.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι επιβάλλεται η επιτήρηση των μέτρων από τον
Προϊστάμενο εκάστης υπηρεσίας.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

I. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/
124/OIK.15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) σχετική εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, επανέρχεται αποκλειστικά έως 31/08/2020 η ειδική άδεια
απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου, εφόσον το αιτηθούν, υπό τις κατωτέρω
προϋποθέσεις και παραμέτρους ως εξής:

α) Ειδική άδεια απουσίας χορηγείται μόνο στους υπαλλήλους που ανήκουν στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου των οποίων τα καθήκοντα δύναται να παρέχονται εξ
αποστάσεως, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους το επιτρέπει και δεν απαιτείται η
αυτοπρόσωπη παρουσίας του στην υπηρεσία. Για τη χορήγηση της ανωτέρω ειδικής
άδειας, πρέπει να έχει πρώτα εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να
εργαστούν σε θέση back office ή σε χώρο που δεν έρχεται σε επαφή με το κοινό ή
δεν δύναται να εξασφαλιστεί η ικανή και απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των
εργαζομένων. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη και η παράμετρος του τρόπου
μετάβασης και επιστροφής στο χώρο εργασίας.

β) Η χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία, είτε
στους υπαλλήλους που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία είτε όχι,
μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά και αιτιολογείται πλήρως στην γνωμάτευση του
θεράποντος ιατρού. Συγκεκριμένα στο προσκομισθέν ιατρικό δικαιολογητικό πρέπει
να αναφέρεται ότι απαιτείται για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας η
παραμονή του υπαλλήλου κατ΄οίκον, επειδή ανήκει στις ομάδες αυξημένου κινδύνου,
έστω και εάν είναι δυνατή η απασχόλησή του σε υπηρεσίες back office και εάν ακόμη
τηρούνται όλες οι υγειονομικές συνθήκες προστασίας και διασποράς από τον
κορωνοϊό στον χώρο εργασίας του.

ΙΙ. Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν έκδοσης της ως άνω υπ’ αρ. 8 σχετικής ΚΥΑ υπ’ αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου
για σοβαρή λοίμωξη COVID-19», (ΦΕΚ Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2), ως
ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 ορίζονται πλέον από
15.5.2020 συνολικά οι κάτωθι:

1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του ατόμου.

2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα,
που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς
κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή
ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό
πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι
μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής
πάθησης.

3. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.

4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου
προς σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας
συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος,
παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με
ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις
κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη
οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις ή και ισάξιας βαρύτητας
συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.

5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με
αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες:
HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις
τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας
βαρύτητας συμπτωματολογία.

6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις.

7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε
εξωνεφρική κάθαρση.

8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).

9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40).

10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη)
σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2
ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4≤200/μL.

11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που
βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και
πολυμεταγγιζόμενα άτομα.

13. Γυναίκες που κυοφορούν.

ΙΙΙ. Η ειδική άδεια απουσίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις προαναφερόμενες
ομάδες αυξημένου κινδύνου χορηγείται από την Υπηρεσία του υπαλλήλου κατόπιν
αίτησής του και βάσει των προσκομιζόμενων ιατρικών δικαιολογητικών, εφόσον δεν
απουσιάζει ήδη δικαιολογημένα από την Υπηρεσία λόγω της πάθησής του ή
με άλλου είδους άδεια (κανονική, αναρρωτική, άνευ αποδοχών κ.α.).

Η συνδρομή των ανωτέρω παθήσεων ή ισάξιας βαρύτητας παθήσεων ως προς την
ευπάθεια στον κορωνοϊό, προκύπτει από βεβαιώσεις ειδικευμένων ιατρών της
αντίστοιχης ειδικότητας της πάθησης, με πιστοποίηση της βαρύτητάς τους και της
ένταξής τους σε κάποια εκ των ανωτέρω κατηγοριών.

V. Οι υπάλληλοι που δεν ανήκουν οι ίδιοι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά
ανήκουν σε αυτές άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος μετά των
οποίων συνοικούν, θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την
προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των οικείων τους καθώς δεν
προβλέπεται αλλά και μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικής
άδειας απουσίας για αυτούς.

Γ. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Ι. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.03.2020
ΠΝΠ προβλέπεται ότι σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται
στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό,
λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που
του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή
από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, θα πρέπει να ενημερώσει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ.,
και να απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού
σκοπού και αποκλειστικά έως 31/08/2020, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνημμένη Εγκύκλιο.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειδικά για τους υπαλλήλους που επιστρέφουν μετά από χρήση κανονικής άδειας
στην εργασία τους, υπενθυμίζεται η σύσταση για επταήμερη κατ΄ οίκον παραμονή με
αιτιολογημένη άδεια απουσίας, αποκλειστικά και μόνο για όσους έχουν μεταβεί για
διακοπές στην διάρκεια των οποίων ήρθαν αποδεδειγμένα σε επαφή με άτομα που
έχουν επιβεβαιωθεί ως κρούσματα. Οι λοιποί υπάλληλοι που επιστρέφουν από την
θερινή τους άδεια, επανέρχονται στην υπηρεσία και υποχρεούνται για επτά (7)
ημέρες να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στην υπηρεσία.

Ε. ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID-19

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, κρίνεται σκόπιμη η επαναφορά του κλιμακωτού ωραρίου
προσέλευσης και αντίστοιχης διακύμανσης στην ώρα αποχώρησης των υπαλλήλων
σε τρία διακριτά ωράρια (7:00, 8:00 και 9:00 – 15:00, 16:00 και 17:00 αντίστοιχα),
τηρουμένης της ισοκατανομής του προσωπικού, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο
σκοπός του μέτρου.

2. Διατηρείται η υποχρέωση συμπλήρωσης εκ μέρους των υπηρεσιών του
παρουσιολογίου COVID-19 μόνο εφόσον υφίσταται περίπτωση αναρρωτικής άδειας
ειδικού σκοπού ή ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες
οδηγίες και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, οι
υπηρεσίες οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση
των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων υποδοχής, προκειμένου για την προστασία
της δημόσιας υγείας.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καλούνται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο της υπέρτατης
υποχρέωσης για προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της ατομικής ευθύνης
τους για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των συναδέλφων τους, να
προβαίνουν κατά την παραμονή τους στην υπηρεσία στην τήρηση των ατομικών
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται, προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων οι εκάστοτε υπηρεσίες
της Α.Α.Δ.Ε. λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου
και πολίτη, αντισηπτικά, απολυμάνσεις κλπ).

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις και άδειες που κατ’
εξαίρεση προβλέπονται για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19,
αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών, καθώς και την
ανάγκη για διασφάλιση της κατά το δυνατό εύρυθμης λειτουργίας των
υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., υπενθυμίζεται η αναγκαιότητα τήρησης της αρχής της
νομιμότητας, στο πλαίσιο της οποίας καθίσταται επιτακτικός ο ενδελεχής
έλεγχος της χορήγησης των ανωτέρω διευκολύνσεων. Σε κάθε περίπτωση ο
υπάλληλος που θα κάνει χρήση των εν λόγω αδειών και διευκολύνσεων, φέρει
και την ευθύνη για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/OIK.15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ)
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Βάσει της Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1091904 ΕΞ 2020/31.07.2020 Απόφασης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Διαβάστε αναλυτικά και εκτυπώστε την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ εδώ