ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για τον “Οργανισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)”

aade 1

30/03/2017

aade 1

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1046499 ΕΞ 2017
Γνωστοποίηση του ΦΕΚ 968, τεύχος Β’/22-03-2017, στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

Αθήνα , 24 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1046499 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

aade

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σοφία Σωμαρακάκη
Ευαγγελία Καινούργιου
Τηλέφωνο : 213-2112912
210-3222386
Fax : 210-3230829
E-Mail : ypoikd6a.sofs@1988.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Γνωστοποίηση του ΦΕΚ 968, τεύχος Β’/22-03-2017, στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Α. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ αριθ. 968, τεύχος Β’/22-03-2017, δημοσιεύτηκε η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με αριθμό ανάρτησης ΑΔΑ:6ΟΡΔΗ-ΟΓΓ

Β. 1.- Στις διατάξεις της ως άνω απόφασης καθορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), η οργάνωση και η εσωτερική διάρθρωση όλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., οι αρμοδιότητές τους, οι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού της Αρχής, τα προσόντα διορισμού σε αυτούς/τές, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτής, το σύνολο των οργανικών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, καθώς και η κατανομή τους κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Η απόφαση αποτελείται από εβδομήντα (70) άρθρα, χωρισμένα σε δύο (2) Μέρη.

Ειδικότερα, στο Μέρος Α΄ αυτής καθορίζονται:

α) στα άρθρα 1 και 2, η αποστολή και τα όργανα Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και

β) στα άρθρα 3 έως και 55, η συνοπτική διάρθρωση της Αρχής, η διάρθρωση των υπηρεσιών της, η περιγραφή των αρμοδιοτήτων τους και λοιπές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την άσκηση αυτών.

Στο Μέρος Β΄ περιλαμβάνονται τα άρθρα από 56 έως και 70, στα οποία καθορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με έμμισθη εντολή, η κατανομή τους κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, τα κατά κλάδο και ειδικότητα, τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε.. Επίσης, προβλέπονται τα Γενικά Καθήκοντα των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, καθώς και οι κλάδοι προσωπικού από τους οποίους επιλέγονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και οι Υπεύθυνοι των Αυτοτελών Γραφείων αυτής. Στη συνέχεια καθορίζονται οι θέσεις της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για μία πλήρη θητεία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4389/2016. Στο τελευταίο άρθρο 70 περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες μεταβατικές διατάξεις.

2.- Οι διατάξεις του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ισχύουν από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 απόφασης του Διοικητή αυτής (22-03-2017), εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της ίδιας απόφασης. Επίσης, από την ημερομηνία ισχύος της ως άνω απόφασης, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της, παύουν να ισχύουν:

α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 70 αυτής:
αα) η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», η οποία ενσωματώθηκε αυτούσια στις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178), τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και αποτελούσε ουσιαστικά τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).
ββ) κάθε απόφαση που αντίκειται σε αυτήν και
β) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), οι διατάξεις του Π.Δ. 111/2014, κατά το μέρος που αφορούν στη Γ.Γ.Δ.Ε., στις υπηρεσίες της και στο προσωπικό αυτής. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., στο εξής, στο προοίμιο των υπό έκδοση διοικητικών πράξεων αντί για την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και για το Π.Δ. 111/2014, που παύουν να ισχύουν, θα πρέπει να αναγράφουν την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3.- α) Από 03/04/2017, τα Γραφεία Εσόδων Αυτοκινήτων και Εξόδων των Τμημάτων Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως, πλην του Γραφείου Εξόδων της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, παύουν να λειτουργούν και, μέχρι την ημερομηνία παύσης της λειτουργίας τους, εξακολουθούν να λειτουργούν με τις υφιστάμενες, κατά την 22/03/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποιούμενης απόφασης, αρμοδιότητες.

β) Τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις των Γραφείων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως, των οποίων παύει η λειτουργία, τακτοποιούνται και ολοκληρώνονται από το Τμήμα Εσόδων, στο οποίο υπάγονταν αυτά πριν από την παύση λειτουργίας τους.

4.- Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας θα καθορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και μέχρι την ημερομηνία αυτή το Τμήμα Ε΄- Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο προβλέπεται στην αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με τις ίδιες αρμοδιότητες που ορίζονται με την προαναφερθείσα απόφαση και με τον τίτλο Τμήμα ΣΤ΄ – Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, το οποίο θα παύσει να λειτουργεί από την ίδια ημερομηνία.

5.- Η 03/04/2017 καθορίζεται ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Γραφείου Κινητής Ομάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) του Τελωνείου Ηρακλείου.

6.- Από την 22/03/2017, ημερομηνία δημοσιεύσεως της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 απόφασης:

α) Παύει να λειτουργεί η Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και οι αρμοδιότητές της θα ασκούνται ως εξής:
αα) στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού μεταφέρεται η αρμοδιότητα για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε δεύτερο επίπεδο, έτσι ώστε η Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. να υποδέχεται και να εξυπηρετεί τα αιτήματα των πολιτών και συναλλασσομένων με την Α.Α.Δ.Ε., τόσο σε πρώτο, όσο και σε δεύτερο επίπεδο, σε εξειδικευμένα επιχειρησιακά θέματα. Μόνο τα αιτήματα που άπτονται ιδιαίτερα εξειδικευμένων θεμάτων (τρίτο επίπεδο) εξυπηρετούνται από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
ββ) η πλειοψηφία των λοιπών αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών μεταφέρεται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία συνιστώνται δύο (2) Υποδιευθύνσεις, από τις οποίες η μία (1), η οποία φέρει τον τίτλο «Υποδιεύθυνση Β΄- Επιχειρησιακών Απαιτήσεων Εφαρμογών Φορολογίας και Ελέγχου», αποτελείται από τέσσερα (4) Τμήματα και θα ασκεί το σύνολο, σχεδόν, των εν λόγω αρμοδιοτήτων.

β) Συνιστάται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υποδιεύθυνση Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων, με δύο (2) Τμήματα «Γ΄ − Συντονισμού, Παρακολούθησης και Συγχρηματοδότησης Έργων» και «Δ΄- Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων», η οποία είναι αρμόδια για τον συντονισμό των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της διαχείρισης και υλοποίησης των έργων και των δράσεων αυτής, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

γ) Παύει να λειτουργεί το «Γραφείο Υποστήριξης» του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και συστήνεται «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης», υπαγόμενο στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης.

7.- Με την κοινοποιούμενη απόφαση προβλέφθηκε ότι:
α) από τις Φορολογικές Περιφέρειες και τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ), για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και για τα Τελωνεία, αντίστοιχα, που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητά τους, διενεργείται ο τακτικός και έκτακτος οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων και ο καταλογισμός των ευθυνομένων, ενώ από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργείται ο στοχευμένος ως άνω έλεγχος και
β) από το Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας ασκούνται και οι αρμοδιότητες, που ασκούνται από τα Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) των Υπουργείων, αντίστοιχα για τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

8.- Τέλος, με τις διατάξεις του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., εκτός από τα συνοπτικώς αναφερθέντα στις προηγούμενες υποπαραγράφους της παρούσας παραγράφου, έγιναν μικρές παρεμβάσεις στη δομή και αναδιατυπώθηκαν ορισμένες αρμοδιότητες υπηρεσιών αυτής, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Γ.- Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στις απαιτούμενες, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειες, για την υλοποίηση και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ειδικότερα:
(α) Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. να επιβλέψουν τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους για την υλοποίηση και την ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.
(β) Οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών και Τελωνειακών Περιφερειών να δώσουν σαφείς οδηγίες στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, αντίστοιχα, που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητά τους και να επιβλέψουν για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού.
(γ) Οι Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. οφείλουν να μελετήσουν τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης και να προβούν, ΑΜΕΣΩΣ, στην ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών που προΐστανται, στη χορήγηση των απαιτούμενων οδηγιών και στην παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής αυτών.
(δ) Η Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την παύση λειτουργίας του Γραφείου Εσόδων Αυτοκινήτων και του Γραφείου Εξόδων (πλην του Γραφείου Εξόδων της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών) των Τμημάτων Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως και να δώσει σχετικές οδηγίες για την ομαλή μετάβαση και για την τακτοποίηση και ολοκλήρωση των εκκρεμών υποθέσεων αυτών.
(ε) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού να προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητάς της που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Αρχής.

Δ. Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τις κατωτέρω υπηρεσίες, για θέματα που αφορούν:
(α) στην τακτοποίηση και στην ολοκλήρωση των εκκρεμών υποθέσεων των Γραφείων Εσόδων Αυτοκινήτων και Εξόδων των Τμημάτων Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως, που θα παύσουν να λειτουργούν, με τη Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(β) στους Προϊσταμένους και στο προσωπικό των υπηρεσιών, με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
(γ) σε πιστώσεις/δαπάνες και εν γένει σε θέματα οικονομικού περιεχομένου, με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Αρχής.
(δ) σε προμήθειες, πάγια, εξοπλισμό κάθε είδους, κτιριακές και λοιπές υποδομές, με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Αρχής.
(ε) στο περιεχόμενο των διατάξεων της απόφασης, με το Τμήμα Α΄-Διοικητικής Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης.
(στ) στις προμετωπίδες εγγράφων ή στις σφραγίδες των υπηρεσιών, με το Τμήμα Δ΄ – Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης.
(ζ) στην ασφάλεια των εφαρμογών και των δεδομένων και σε θέματα Π.Σ.Ε.Α., με το Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας.

Ε. Τέλος, επισημαίνεται ότι η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που κοινοποιείται με το παρόν, θα είναι διαθέσιμη, ως έγγραφο, στις ιστοσελίδες ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://sites.diavgeia.gov.gr/minfin) και www.publicrevenue.gr και, ως ΦΕΚ, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Επίσης, η απόφαση και το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ α/α
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ

 

 

Διαβάστε επίσης

 – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εδώ

 – Το στρατηγικό σχέδιο 2017-2020 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εδώ