Δημόσιο: Άδειες ανατροφής τέκνων – Διευκρινίσεις ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δημόσιο: Άδειες ανατροφής τέκνων - Διευκρινίσεις ΥΠ. ΕΣ.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/213/οικ.13594/26.08.2022 παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις από το Υπ. Εσωτερικών:

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ/Η ΥΠΑΛΛΗΛΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) την ανάγκη ισότιμης μεταχείρισης των υπαλλήλων που αποκτούν τέκνο μετά το διορισμό τους και όσων διορίζονται έχοντας ήδη τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών
β) την αριθ. 2367/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), σύμφωνα με το σκεπτικό της οποίας, «…Επειδή, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 του ν. 2721/1999, γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται να λάβει για την ανατροφή του τέκνου του τις προβλεπόμενες για τον σκοπό αυτό διευκολύνσεις, δηλαδή μειωμένο διδακτικό ωράριο και απαλλαγή από πρόσθετες υπηρεσίες, ή, εναλλακτικώς, την κατ’ άρθρο 35 παρ. 2 του ν. 3528/2007 ειδική άδεια ανατροφής με αποδοχές, χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών (και, πάντως, μέχρι να συμπληρώσει το τέκνο το απώτατο ηλικιακό όριο των τεσσάρων ετών). Για τη χορήγηση, εξάλλου, της άδειας αυτής τίθενται ως μόνες προϋποθέσεις αφενός ότι το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει, κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, το τέταρτο έτος της ηλικίας του και αφετέρου ότι δεν έχει γίνει χρήση, για την ανατροφή του ίδιου τέκνου, των εναλλακτικώς προβλεπόμενων διευκολύνσεων. Επομένως, εκπαιδευτικός με τέκνο μικρότερο των δύο ετών κατά τον διορισμό του μπορεί να επιλέξει, βάσει των ιδιαίτερων οικογενειακών αναγκών του, είτε την παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο μέχρι να συμπληρώσει το τέκνο του την ηλικία των δύο ετών είτε τη λήψη εννεάμηνης άδειας ανατροφής. Αντιστοίχως, εκπαιδευτικός με τέκνο μεγαλύτερο των δύο ετών κατά τον χρόνο του διορισμού δεν δικαιούται μεν μειωμένο ωράριο για την ανατροφή του, μπορεί, όμως, να λάβει, για τον ίδιο σκοπό, ειδική άδεια διάρκειας εννέα (9) μηνών (ή μέχρι τη συμπλήρωση από το τέκνο της ηλικίας των τεσσάρων ετών, αν υπολείπεται των εννέα μηνών ο χρόνος που απομένει μέχρι το ηλικιακό αυτό όριο)…», διευκρινίζονται τα εξής:

• Σε περίπτωση διορισμού ή πρόσληψης υπαλλήλων που έχουν ήδη κατά το χρόνο του διορισμού ή της πρόσληψης τους τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, είναι επιτρεπτή η χορήγηση ολόκληρης της συνεχόμενης άδειας για ανατροφή τέκνου διάρκειας εννέα (9) μηνών, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση την ηλικία του τέκνου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση ολόκληρης της 9μηνης άδειας λόγω του ότι το τέκνο συμπληρώνει τα τέσσερα (4) έτη νωρίτερα, χορηγείται άδεια τόσης διάρκειας όση υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών του τέκνου.

• Υπενθυμίζεται ότι για τη διαπίστωση συνδρομής της προϋπόθεσης της ηλικίας του τέκνου (4 έτη), η ηλικία υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία γέννησής του.

• Επισημαίνεται ότι όσοι νεοδιόριστοι υπάλληλοι έλαβαν αναλογία της 9μηνης άδειας ανατροφής κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στην αριθ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29.5.2008 εγκύκλιο και στην αριθ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και το τέκνο τους δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα τέσσερα (4) έτη, δικαιούνται να λάβουν το υπόλοιπο της 9μηνης άδειας ανατροφής που δεν τους είχε χορηγηθεί, εφόσον υπολείπεται επαρκές διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών του τέκνου.

• Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι πριν τον διορισμό ή την πρόσληψή τους έχουν λάβει ήδη διευκολύνσεις για την ανατροφή του ίδιου τέκνου και ειδικότερα εάν έχουν λάβει την άδεια φροντίδας τέκνου, όπως αυτή προβλέπεται στην εργατική νομοθεσία (πλέον άρθρο 37 του ν.4808/2021) ή μέρος ή ολόκληρη την 9μηνη άδεια ανατροφής δυνάμει του άρθρου 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα ή της αντίστοιχης διάταξης του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (άρθρο 60 παρ. 2 του ν.3584/2007) ή την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, ως ισχύει, οι διευκολύνσεις αυτές αφαιρούνται από το δικαίωμα της 9μηνης άδειας ανατροφής στην νέα υπηρεσία και στον/ στην υπάλληλο χορηγείται το υπόλοιπο.

• Σε κάθε περίπτωση ισχύει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα του/της ενός συζύγου για τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για την ανατροφή του τέκνου συναρτάται και με τυχόν όμοιες διευκολύνσεις που έχει ήδη λάβει ο/η σύζυγος του/της νεοδιοριζόμενου/ης υπαλλήλου. Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης ως όμοιες διευκολύνσεις θεωρούνται ιδίως η χορήγηση διευκόλυνσης για ανατροφή τέκνου είτε με τη μορφή μειωμένου ωραρίου είτε ως συνεχόμενη άδεια (άρθρο 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα και άρθρο 60 παρ. 2 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), η άδεια φροντίδας τέκνου (δυνάμει του άρθρου 37 του ν.4808/2021 ή των σχετικών προϊσχυουσών νομοθετικών διατάξεων και διατάξεων των ΕΓΣΣΕ) και η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας (άρθρου 142 του ν. 3655/2008), καθώς και κάθε άλλη όμοια διευκόλυνση, η οποία χορηγείται δυνάμει ειδικών διατάξεων.

• Εξακολουθεί σε κάθε περίπτωση να είναι δυνατή η χορήγηση της διευκόλυνσης για την ανατροφή του τέκνου με τη μορφή μειωμένου ωραρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) με βάση και την ηλικία του τέκνου.

Κατόπιν των ανωτέρω τυχόν οδηγίες με διαφορετικό περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στις αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29.5.2008, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 51/οικ. 34813/27.12.2013 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/213/οικ.13594/26.08.2022 εγκυκλίους για το ανωτέρω ζήτημα παύουν να ισχύουν.

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ

Όσον αφορά τον πίνακα με τα παραδείγματα που περιλαμβάνεται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/213/οικ.13594/26.08.2022 εγκύκλιο και δεδομένου ότι εκ παραδρομής δεν συμπληρώθηκαν τα δικαιώματα των υπαλλήλων για το 4ο τέκνο στο τελευταίο παράδειγμα του πίνακα, το εν λόγω παράδειγμα του πίνακα διορθώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ/ ΠΑΡΟΧΕΣ 1ο ΤΕΚΝΟ 2ο ΤΕΚΝΟ 3ο ΤΕΚΝΟ 4ο ΤΕΚΝΟ
Μονογονέας υπάλληλος με τρίδυμα τέκνα Χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας 8 μήνες 8 μήνες 4 μήνες 4 μήνες
Αποδοχές (το διάστημα καταβολής αποδοχών συμπεριλαμβάνεται στον χρόνο πραγμ. δημ. υπηρ.) 4 μήνες ελάχιστο νομοθετημένο μισθό 4 μήνες ελάχιστο νομοθετημένο μισθό 3 μήνες καταβολή πλήρων αποδοχών 3 μήνες καταβολή πλήρων αποδοχών

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο