Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ για το Βαθμολογίο, την Κατάταξη και την Κινητικότητα σε ΠΘΕ

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ για το Βαθμολογίο, την Κινητικότητα και την Κατάταξη σε ΠΘΕ

Δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω αποφάσεις της ΑΑΔΕ για το Βαθμολογίο, την Κατάταξη και την Κινητικότητα σε ΠΘΕ:

  1. Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021
    Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)
  2. Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021
    Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016(Α’ 94).
  3. Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 (Β΄ 5401) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επικαιροποίηση – καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».