Δείτε το νέο έντυπο Ε1 για το 2019 και όλες τις αλλαγές (A. 1070/2020)

Δείτε το νέο έντυπο Ε1 για το 2019 και όλες τις αλλαγές (A. 1070/2020)

Επισημαίνουμε παρακάτω τις αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 που δόθηκε στη δημοσιότητα με την απόφαση Α.1070/2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Στον πίνακα 2 του εντύπου:

1.Τροποποιήθηκε το λεκτικό από «Πληροφοριακά Στοιχεία» σε «Πληροφοριακά Στοιχεία Εκκαθάρισης».

2. Άλλαξε το λεκτικό των κωδικών 013-014 από «Είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε μέχρι 31/12/1953» σε «Είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε μέχρι 31/12/1954»

3. Άλλαξε το λεκτικό των κωδικών 017-018 από «Έχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1/7/2016 και μετά;» σε «Έχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1/7/2017 και μετά;».

4. Άλλαξε το λεκτικό των κωδικών 027-028 από «Ασκείτε επιχειρ. Δραστηρ. με ιδιότητα εμπορική και γεννηθήκατε μέχρι την 31-12-2016;» σε «Ασκείτε επιχειρ. Δραστηρ. με ιδιότητα εμπορική και γεννηθήκατε μέχρι την 31-12-2017;»

5. Άλλαξε το λεκτικό των κωδικών 029-030 από «Έχετε περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις, κλπ.) στην αλλοδαπή;» σε «Έχετε εισοδήματα ή/και περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κ.λπ.) στην αλλοδαπή;».

6. Προστέθηκαν οι κωδικοί 039-040 «Έχετε υπαχθεί στο καθεστώς του άρθρου 5Α του Ν.4172/2013;».

Προστίθενται νέοι κωδικοί 039-040 οι οποίοι συμπληρώνονται -από όσους φορολογούμενους έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, αναφορικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα Για φορολογούμενους που πραγματοποίησαν επενδύσεις, από την 12/12/2019 και μετά, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση της ένταξής τους στο καθεστώς του άρθρου 5Α του ΚΦΕ δεν απαιτείται δικαιολόγηση του συναλλάγματος που εισάγεται κατά τα οριζόμενα στην υποπ. δδ’ της περιπτ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε.

Υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 5Α του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. αναφέρεται στην «Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Όπως το άρθρο 5Α προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12-12-2019) και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 66 ισχύει από 12/12/2019 και μετά.). Στο φορολογικό μας δίκαιο με το άρθρο 2 του ν. 4646/2019 εισάγεται η διακριτή έννοια του ειδικού φορολογικού κατοίκου (από την έννοια του φορολογικού κατοίκου), με τις νέες διατάξεις του άρθρου 5 Α του ΚΦΕ, με σκοπό την προσέλκυση αλλοδαπών φορολογικών κατοίκων υψηλών εισοδημάτων που μέσω της διεθνούς δραστηριότητας τους ουσιαστικά είναι μετακινούμενοι σε πολλές χώρες και τα οικονομικά και κοινωνικά τους συμφέροντα δεν βρίσκονται σε μία μόνο χώρα. Οι ειδικοί φορολογικοί κάτοικοι φορολογούνται κανονικά όπως και οι άλλοι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας για τα εισοδήματα από κάθε πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα. Το διαφορετικό της φορολογίας τους έγκειται στο ότι για τα εισοδήματα του εξωτερικού καταβάλλουν ένα εφάπαξ ποσό (100.000 ευρώ) και δεν απαιτείται να δηλώσουν στην Ελλάδα τα ποσά του εξωτερικού και βεβαίως δεν τους χορηγείται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που κατέβαλαν στο εξωτερικό. Για τα φυσικά πρόσωπα αυτά δεν τίθεται από την Ελλάδα συγκεκριμένος χρόνος παραμονής στη χώρα, δηλαδή δεν εξετάζεται η προϋπόθεση της κατοικίας των 183 ημερών στην χώρα.

Ο πίνακας στο έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2019 έχει ως εξής:

Στον πίνακα 4Β του εντύπου:

1. Άλλαξε το λεκτικό των κωδικών 263-264 από «Καθαρό ποσό αποδοχών για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή (σε ευρώ)» σε «Καθαρό ποσό αποδοχών αλλοδαπής προέλευσης (σε ευρώ)».

2. Το λεκτικό των κωδικών 267 – 268 από «Καθαρές αποδοχές κατωτ. πληρώματος που την ίδια χρήση έχει και την ιδιοτ. Αξιωματικού εμπορ. Ναυτικού για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή» σε «Καθαρό ποσό αποδοχών αλλοδαπής προέλευσης κατωτ. πληρώματος που την ίδια χρήση έχει και την ιδιοτ. Αξιωματικού εμπορ. Ναυτικού (σε ευρώ)».

Ο πίνακας στο έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2019 έχει ως εξής:

Στον πίνακα 4Γ2 του εντύπου:

1. Άλλαξε το λεκτικό των κωδικών 403 – 404 από «Ακαθάριστα έσοδα από την απόκτηση εισοδήματος επιχειρ. Δραστηριότητας (χωρίς έναρξη δραστηριότητας)» σε «Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη».

2. Άλλαξε το λεκτικό των κωδικών 409 – 410 από «Ακαθάριστα έσοδα από απόκτηση εισοδήματος επιχειρ. Δραστηριότητας χωρίς ηλεκτρ. Πληροφ. (χωρίς έναρξη δραστηριότητας)» σε Εισόδημα από επιχειρ. Δραστηρ. χωρίς ηλεκτρ. Πληροφ. και χωρίς έναρξη».

Ο πίνακας στο έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2019 έχει ως εξής:

Στον πίνακα 6 του εντύπου:

1. Άλλαξε το λεκτικό των κωδικών 659 – 660 από «Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2018, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση» σε «Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2019, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση».

2. Άλλαξε το λεκτικό των κωδικών 619 – 620 από Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2018, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο» σε Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2019, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο».

Ο πίνακας στο έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2019 έχει ως εξής:

Στον πίνακα 7 του εντύπου:

1. Διαγράφηκαν οι κωδικοί 075 – 076 «Δωρεές χρημ. Ποσών στο λογ/σμο αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του Δημοσιόυ Χρέους».

2. Προστέθηκαν οι κωδικοί 623 – 624 «Ποσό επένδυσης για απαλλαγή καταβολής φόρου ν.3908/2011 και ν.4399/2016».

Οι κωδικοί 623-624 συμπληρώνονται με την πραγματοποιηθείσα παραγωγική επένδυση από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων, προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το τρέχον φορολογικό έτος στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) (φορολογική απαλλαγή ν. 3908/2011) και του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) (φορολογική απαλλαγή ν. 4399/2016), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4605/2019. Με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4399/2016, στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του υπόψη νόμου παρέχεται το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ως κέρδη που προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, νοούνται τα φορολογητέα κέρδη, μετά την αφαίρεση των φορολογικών ζημιών παρελθουσών ετών. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το ποσό της φορολογικής απαλλαγής που υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3908/2011. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Ο πίνακας στο έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2019 έχει ως εξής:

Στον πίνακα 8 του εντύπου:

1. Άλλαξε το λεκτικό στο μέρος 1 του πίνακα από «Άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2018. Άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/1993 ….» σε «Άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/2001 μέχρι 31/12/2019. Άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/1994 ….».

Ο πίνακας στο έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2019 έχει ως εξής:

Τέλος, ο Πίνακας 10 (Αν προκύψει επιστρεφόμενο ποσό να κατατεθεί στον ακόλουθο λογαριασμό μου) για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2019 και εξής καταργείται.

Στις περιπτώσεις που με βάση τη δήλωση προσδιορίζεται πιστωτικό υπόλοιπο και συνεπώς εκδίδεται πράξη με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται απαίτηση του υπόχρεου και του/της συζύγου/ΜΣΣ για επιστροφή φόρου, εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει για την υποχρέωση γνωστοποίησης του λογαριασμού πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση (του αριθμού ΙΒΑΝ), η οποία πραγματοποιείται με υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στην διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στο περιβάλλον TAXISnet, σύμφωνα με την Α. 1019/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Κατά την υποβολή της δήλωσης, μέσω υπερσύνδεσμου, δίνεται η δυνατότητα στον υπόχρεο να μεταβεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ ο/η σύζυγος/ΜΣΣ στην περίπτωση που με βάση την εκκαθάριση της κοινής τους δήλωσης δικαιούται επιστροφή φόρου, θα εισέλθει σε αυτήν, με τους δικούς του/ης κωδικούς πρόσβασης. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού αυτός δύναται να δηλώνεται από έως δύο δικαιούχους.