Αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου – Η ΑΑΔΕ θα καλύπτει τα νοσήλια των υπαλλήλων της που έχουν δεχθεί επίθεση.

Αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου - Η ΑΑΔΕ θα καλύπτει τα νοσήλια των υπαλλήλων της που έχουν δεχθεί επίθεση.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή στο σχέδιο νόμου ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών, και συγκεκριμένα με τα άρθρα 6 και 8 προβλέπονται τα εξής :

α) Αυστηροποιείται το πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 13α του ν.2523/1997, σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων αυτών. Ειδικότερα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιβολή ειδικού προστίμου από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στον υπαίτιο των σχετικών παραβατικών πράξεων.

β) Αναλαμβάνει η Α.Α.Δ.Ε., αναδρομικά από την 1.7.2020, στην περίπτωση που υπάλληλοί της υποστούν σωματική κάκωση ή βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος τους κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, την κάλυψη:
-των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας, κατά το ποσό που δεν καλύπτονται από Κύριο ή ιδιωτικό φορέα ασφάλισης,
-των μηνιαίων αποδοχών μέχρι να συμπληρωθεί η απαιτούμενη, για να θεμελιωθεί το δικαίωμα της αναρρωτικής άδειας, πραγματική δημόσια υπηρεσία των έξι (6) μηνών, εφόσον αυτή δεν έχει συμπληρωθεί.

Με κυα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Αναλυτικά η τροπολογία για τα συγκεκριμένα άρθρα προβλέπει:

Αιτιολογική επί του άρθρου 6

Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατα περιστατικά άσκησης σωματικής βίας σε βάρος ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικής βλάβης τους, αλλά και τον επικείμενο κίνδυνο για τη ζωή τους προβλέπεται με τις προτεινόμενες διατάξεις η επιβολή πρόσθετων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων διάπραξης των ανωτέρω πράξεων και των φορολογουμένων, εφόσον αυτοί είναι διαφορετικά πρόσωπα από τον υπαίτιο. Επιπλέον, προτείνονται διατάξεις για την αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης (ενημέρωσης) των λογιστικών βιβλίων, μη διαφύλαξης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση ΦΗΜ, καθώς και έκδοσης στοιχείων από ΦΗΜ, που λειτουργούν είτε χωρίς τις εγκεκριμένες προδιαγραφές είτε κατόπιν παραβίασής τους, με οποιοδήποτε τρόπο, με αποτέλεσμα την απώλεια φορολογικών εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη την παραβατική συμπεριφορά που παρατηρείται από πλήθος οντοτήτων κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 13Α του ν. 2523/1997, ως εξής:

Με την παρ. 1 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου, καθώς διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του. Με την παρ. 2 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων αυτών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία αφορά ο έλεγχος, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ μέχρι ένα (1) μήνα, όπως ίσχυε έως σήμερα. Περαιτέρω, στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου με απειλή χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της ΑΑΔΕ ή ασκείται βία που έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής του υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σωρευτικά διοικητικές κυρώσεις ειδικού χρηματικού προστίμου και αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται τόσο σε βάρος του υπαίτιου διάπραξης των ανωτέρω πράξεων, όσο και του φορολογούμενου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, καθώς και του νομίμου εκπροσώπου αυτών, εάν είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον ως άνω υπαίτιο. Για την επιβολή και επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά και ιδίως οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται βία ή ασκείται απειλή, η τυχόν πρόκληση και η βαρύτητα της σωματικής βλάβης ή η πρόκληση κινδύνου ζωής ή το ενδεχόμενο πρόκλησης αυτών από τον υπαίτιο, η συμπεριφορά του φορολογουμένου, εφόσον αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπαίτιο τέλεσης των πράξεων, και ιδίως η προσπάθειά του να αποτρέψειτην τέλεση των ανωτέρω πράξεων, καθώς και η μετέπειτα συμπεριφορά του υπαίτιου και ιδίως η αυτόβουλη εμφάνισή του στις αρμόδιες αρχές εντός των επομένων σαράντα οκτώ (48) ωρών από την τέλεση των ανωτέρω πράξεων. Οι ως άνω ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να περιοριστούν τα βίαια περιστατικά κατά των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή ακόμη και τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχων και εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τα οποία παρατηρούνται με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, με τις προτεινόμενες διατάξεις της περίπτωσης γ) της παρ. 3 εισάγεται περίπτωση αναστολής της λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ως εξής: ΐ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες, Η) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής του εγκατάστασης από τρεις (3) έως είκοσι (24) μήνες.

Για την επιμέτρηση των κυρώσεων της παρούσας περίπτωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η έκταση των παραβάσεων που διαπιστώνονται, ο τρόπος και οι συνθήκες τέλεσης των παραβάσεων αυτών και η συνεργασία του ελεγχόμενου φορολογούμενου με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την πραγματοποίηση του ελέγχου.

Οι ως άνω ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες στο πλαίσιο επιβολής αυστηρότερων προστίμων στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του νέου άρθρου προβλέπεται ότι οι κυρώσεις της παρ. 3, καθώς και οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 συνιστούν ανεξάρτητες κυρώσεις καί επιβάλλονται αυτοτελώς, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.

Τέλος, ορίζεται ότι για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο επιδίδεται σημείωμα διαπιστώσεων με κλήση προς ακρόαση για την υποβολή απόψεων εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σημειώματος.

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι, τα οριζόμενα στην παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχου που διενεργείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Αναλογικά, με πράξεις του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επιπλέον, ως προς τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται η περίπτωση γ)της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής προστίθεται περίπτωση δ) ενώ, τέλος, αναθεωρείται αντιστοίχως προς τα προαναφερόμενα η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση των διοικητικών πράξεων ελέγχου και επιβολής των μέτρων από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και προστίθεται νέα εξουσιοδότηση για έκδοση των αντίστοιχων πράξεων από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των παραπάνω διατάξεων.

Διάταξη άρθρου

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 –

Συμπλήρωση ρυθμίσεων για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης και ειδικού προστίμου

1. Ο τίτλος του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 (Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης και ειδικού προστίμου».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«3 α) Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων αυτών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία αφορά ο έλεγχος με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι ένα (1) μήνα, β) Στις περιπτώσεις:

βα) απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή

ββ) χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επιβάλλονται σωρευτικά οι κατωτέρω κυρώσεις:

ί) ειδικό πρόστιμο, από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων. Εφόσον αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον φορολογούμενο, φυσικό πρόσωπο, για την καταβολή του ειδικού προστίμου ευθύνεται αλληλέγγυα και ο κατά τα ανωτέρω φορολογούμενος, εκτός εάν αποδείξει ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με τον υπαίτιο και ότι ενήργησε για την αποτροπή τέλεσης των πράξεων αυτών. Εάν ο φορολογούμενος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ευθύνονται αλληλεγγύως με τον υπαίτιο διάπραξης των πράξεων για την καταβολή του ειδικού προστίμου, με τις προϋποθέσεις κατά περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, και το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα, καθώς και τα πρόσωπα, τα οποία κατά τον χρόνο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων είχαν μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Σε περίπτωση επιβολής του ειδικού προστίμου της παρούσας δεν επιβάλλεται το πρόστιμο που προ βλέπεται στη περ. ε’της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 που αφορά στην παράβαση της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του νόμου αυτού. ϋ) αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαίτιου της διάπραξης των ανωτέρω πράξεων, από δύο (2) μήνες έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας από έξι (6) μήνες και έως τρία (3) έτη. Ως υποτροπή νοείται η εκ νέου διάπραξη εντός πέντε (5) ετών οποιοσδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στις υποπερ. βα) και ββ) μετά από την επιβολή της κύρωσης της αναστολής λειτουργίας στο παρόν στοιχείο. Οι κυρώσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος στοιχείου επιβάλλονται και για την εγκατάσταση του ελεγχομένου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, στους οποίους αφορά η εκτέλεση της υπηρεσίας του υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εφόσον ο υπαίτιος διάπραξηςτων ανωτέρω πράξεων είναι διαφορετικό πρόσωπο, εκτός εάν ο ελεγχόμενος αποδείξει ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με τον υπαίτιο και ότι ενήργησε για την αποτροπή τέλεσης των πράξεων αυτών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ μπορεί να καθορίζονται κατηγορίες υπαιτίων και φορολογουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων που εξαιρούνται από την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τέσσερα προηγούμενα εδάφια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας.

Για την επιβολή και επιμέτρηση των κυρώσεων της παρούσας λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά, και ιδίως οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται βία ή ασκείται απειλή, η τυχόν πρόκληση και η βαρύτητα της σωματικής βλάβης ή κινδύνου ζωής ή το ενδεχόμενο πρόκλησης αυτών από τον υπαίτιο, η συμπεριφορά του φορολογουμένου, εφόσον αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπαίτιο τέλεσης των πράξεων, και ιδίως η προσπάθειά του να αποτρέψει την τέλεση των ανωτέρω πράξεων, καθώς και η μετέπείτα συμπεριφορά του υπαίτιου και ιδίως η αυτόβουλη εμφάνισή του στις αρμόδιες αρχές εντός των επομένων σαράντα οκτώ (48) ωρών από την τέλεση των ανωτέρω πράξεων.

Αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης για τη βεβαίωση του ειδικού προστίμου της παρούσας είναι το αρμόδιο όργανο παραλαβής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπαίτιου διάπραξης των ως άνω πράξεων προσώπου και των αλληλεγγύως ευθυνόμενων με αυτόν προσώπων κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος, για την επιβολή του ειδικού προστίμου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013.

γ) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατάοποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών αναστέλλεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, ως εξής:

γα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχο ς-χρ ή στη ς του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες,

γβ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης από τρεις (3) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Για την επιμέτρηση των κυρώσεων της παρούσας περίπτωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η έκταση των παραβάσεων που διαπιστώνονται, ο τρόπος και οι συνθήκες τέλεσης των παραβάσεων αυτών και η συνεργασία του ελεγχόμενου φορολογούμενου με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την πραγματοποίηση του ελέγχου.

δ) Οι κυρώσεις της παρούσας συνιστούν ανεξάρτητες κυρώσεις από αυτές της παρ. 1 και επιβάλλονται αυτοτελώς, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.

ε) Για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα επιδίδεται σημείωμα διαπιστώσεων με κλήση προς ακρόαση, για την υποβολή απόψεων εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σημειώματος.».

3.    Τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 2 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχου που διενεργείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. Όπου στο άρθρο 13Α του ν. 2523/1997 υπάρχει παραπομπή για έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων, νοούνται τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Η περ. γ) της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται, προστίθεται περ. δ) καί η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Σε κατηγορίες υπόχρεων μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οριζομένων ανωτέρω, κατά περίπτωση, ειδική χρηματική κύρωση ως εξής:

α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ,

β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1, από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως πέντε χλιάδες (5.000) ευρώ,

γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 και της περ. α’ της παρ. 3, πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

δ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις της περ. γ’ της παρ. 3, ποσό που ισούταί με το ποσό των προστίμων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 ΣΤ του ν. 4174/2013, προσαυξημένου κατά είκοσιτοις εκατό (20%). Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τις πράξεις επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013.»

5. Η περ. β) της παρ. 13 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται, προστίθεται περ. γ) και η παρ. 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«13. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται ol κατηγορίες των υπόχρεων της παρ. 8.

β) Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προσδιορίζονται το είδος του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλονται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας, το ειδικό πρόστιμο και η ειδική χρηματική κύρωση, καθώς kol ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

γ) Με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών προσδιορίζεται το είδος του ελέγχου από υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλονται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας, το ειδικό πρόστιμο και η ειδική χρηματική κύρωση, καθώς και ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

6. Η οριζόμενη στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997 αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και η ειδική χρηματική κύρωση σε περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν για διαπιστώσεις από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής.

 

Αιτιολογική επί του άρθρου 8

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. Ια του παρόντος άρθρου εξασφαλίζεται από την 1 Ιουλίου 2020 στους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίοι υφίστανται σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας, στο μέτρο που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από ιδιωτικό φορέα ασφάλισης με ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο. Επίσης, με την περ. β) παρέχεται ειδική πρόβλεψη για τους δόκιμους υπαλλήλους, δεδομένου ότι αυτοί δεν δικαιούνται αναρρωτικής άδειας πριντην πάροδο του εξαμήνου από τον διορισμό τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προβλέπεται ότι σε περίπτωση που υποστούν σωματική βλάβη, λόγω επίθεσης σε βάρος τους, κατά τη διάρκεια καί εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, η Αρχή αναλαμβάνει την κάλυψη των μηνιαίων αποδοχών τους μέχρι να συμπληρωθεί η απαιτούμενη πραγματική δημόσια υπηρεσία των έξι (6) μηνών για να θεμελιωθεί το δικαίωμα της αναρρωτικής άδειας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Παράλληλα παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους καθ’ ύλην συναρμόδιους Υπουργούς μετά από εισήγηση του Διοικητή της Αρχής να προσδιορίσουν με απόφασή τους τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης.
Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 8

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4389/2016 (Α’94) – Ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις επιθέσεις σε βάρος υπαλλήλων της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων

1. Μετά το άρθρο 33Α του ν. 4389/2016 (Α’ 94) προστίθεται νέο άρθρο 33Β, ως εξής:

«Άρθρο 33Β
Ειδικές διατάξεις
1. α) Σε περίπτωση που υπάλληλος της Αρχής υποστεί σωματική κάκωση ή βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, η Αρχή αναλαμβάνει την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας αυτού, κατά το ποσό που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο.

β) Ειδικά στην περίπτωση δοκίμου υπαλλήλου που εμπίπτει στην περ. α), ο οποίος δεν δικαιούται αναρρωτικής άδειας, ο υπάλληλος αυτός κατ’ εξαίρεση απουσιάζει δικαιολογημένα λαμβάνοντας τις πλήρεις μηνιαίες τακτικές αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας του για τον λόγο της περ. α) μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για τη θεμελίωση δικαιώματος αναρρωτικής άδειας, οπότε και εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας μετά από εισήγηση του Διοικητή της Αρχής καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος έχουν ισχύ από την 1η Ιουλίου 2020.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/50004/aysthroteres-kyrwseis-se-periptwsh-parempodishs-forologikoy-elegxoy-h-aade-oa-kalyptei-ta-noshlia-twn-ypallhlwn-ths-poy-exoyn-dexoei-epioesh