ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΑΔΕ

Δ.Σ.Σ. Α 1111791 ΕΞ 2021
Βράβευση Οργανικών Μονάδων, σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), για τα έτη 2019 και 2020.
Αθήνα, 15/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Σ.Σ. Α 1111791 ΕΞ 2021

Αριθ. ΦΕΚ: 5890 Β’/15-12-2021


1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.Δ.Α.Δ.)
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα
E-Mail: strategicplanning@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Απόφαση βράβευσης Οργανικών Μονάδων, σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) για τα έτη 2019 και 2020»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 2, τις περ. ε’, ζ’ και ια’ της παρ. 2 του άρθρου 2, το άρθρο 7, την περ. β’ της παρ. 2, την περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, την παρ. 5 του άρθρου 19, τα άρθρα 21 και 22 και το άρθρο 41 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/

23- 10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

3. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/ 06-12-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Θέσπιση διαδικασίας βράβευσης των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4284).

5. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1135683 ΕΞ 2020/

24- 11-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016» (Β’ 5242).

6. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1108876 ΕΞ 2021/ 07-12-2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων βράβευσης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) για το έτος 2020» (Β’ 5820).

7. Την υπό στοιχεία 49313 ΕΞ 2019/13-05-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2019» (Β’ 1989).

8. Την υπό στοιχεία Α.1102/20-03-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2019» (Β’ 1110).

9. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1147253 ΕΞ 2020/ 31-12-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2020 – Αρχικός και Αναθεωρημένος επιχειρησιακός σχεδιασμός» (Β’ 5914).

10. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια της Α.Α.Δ.Ε., για τα έτη 2019 και 2020, όπως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα www.aade.gr, της Α.Α.Δ.Ε.

11. Το υπό στοιχεία ΔΣΣ Α 1104909 ΕΞ2021/ 14-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε-διασμού προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τα αποτελέσματα των Οργανικών Μονάδων ως προς τους τεθέντες στόχους (ποσοτικούς και μη), βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019 και το τεκμηριωτικό υλικό για τα έτη 2019 και 2020.

12. Τα υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 196751 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/ 17-11-2021, προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, Δ.Σ.Σ. Α 196717 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/17- 11-2021, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Δ.Σ.Σ. Α 196735 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/17-11-2021, προς τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ.Σ.Σ. Α 196759 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/ 17-11-2021, προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ.Σ.Σ. Α 196742 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/17-11-2021, προς τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Δ.Σ.Σ. Α 196709 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/17-11-2021, προς τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ΔΣΣ Α 196739 ΕΜΠ/17-11-2021, προς τη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, Δ.Σ.Σ. Α 196669 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/17-11-2021, προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, Δ.Σ.Σ. Α 196686 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/17-11-2021, προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, Δ.Σ.Σ. Α 196761 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/17-11-2021, προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Δ.Σ.Σ. Α 196657 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/17-11-2021 προς Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, ΔΣΣ Α 196746 ΕΜΠ/ 17-11-2021, προς τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ΔΣΣ Α 196724 ΕΜΠ/17-11- 2021, προς το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας και ΔΣΣ Α 196727 ΕΜΠ/17-11-2021, προς το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, έγγραφα, με τα αποτελέσματα κάθε Οργανικής Μονάδας για το έτος 2019, ανά κριτήριο αξιολόγησης, για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων τους και για την εκ μέρους τους εισήγηση προτάσεων ειδικής βράβευσης των οργανικών μονάδων για τα έτη 2019 και 2020.

13. Τα υπό στοιχεία ΓΔΗΛΕΔ 1100145 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/26-11-2021, ΑΥΤ.ΤΜ.ΥΠ. 1105367 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/ 29-11-2021 (ΓΔΤ και ΕΦΚ), Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 198900 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/23-11-2021, ΕΜΠ 158 ΕΞ 2021/23-11-2021 (ΓΔΓΧΚ), Α.Τ.Υ. Γ.Δ.Α.Δ.Ο. Α.Α.Δ.Ε. 198317 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/ 23-11-2021, Δ.Ε.Δ. 198702 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/23-11-2021, Δ.ΕΣ.ΥΠ. Γ 198673 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/23-11-2021, Δ.ΕΣ.ΕΛ. Α 198408 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/23-11-2021, ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 199198 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/23-11-2021, ΑΤΣΜΔΕ 05857 ΕΞ2021 ΕΜΠ/ 23-11-2021 έγγραφα, το από 01/12/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της ΓΔΦΔ, το από 22/11/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αναπληρώτριας Προϊστάμενης του ΑΤΥΥΠΔ, το από 23/11/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αναπληρώτριας Προϊστάμενης της ΔΔΟΣ και το από 13/12/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αναπληρώτριας Προϊστάμενης της ΔΝΥ, με παρατηρήσεις και εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Γενικών και Αυτοτελών Διευθύνσεων, σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα των οργανικών μονάδων έτους 2019 και τις προτάσεις τους για ειδική βράβευση για τα έτη 2019 και 2020.

14. Τα από 06/12/2021, 08/12/2021, 14/12/2021 και 15/12/2021 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΓΔΦΔ, τα από 06/12/2021, 07/12/2021, 08/12/2021 και 09/12/2021 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΓΔΤ και ΕΦΚ, τα από 08/12/2021 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΓΔΗΛΕΔ και το από 09/12/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΓΔΓΧΚ, με συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή/και προτάσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

15. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, με σκοπό τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., με την εφαρμογή κριτηρίων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, με γνώμονα την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο συνολικό έργο της Αρχής και την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους σε έκτακτα και επείγοντα γεγονότα.

16. Την υπό στοιχεία ΔΟΔ Α.Α.Δ.Ε. Δ 1143627 ΕΞ 2020/ 18-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από την οποία προκύπτει ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έτους 2021, που δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις στον ΑΛΕ 2120288001 του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. οικ. έτους 2021 (Ειδ. Φορέας 1023-801-00000-00), αποφασίζουμε:

Τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τα έτη 2019 και 2020.

Ειδικότερα,

1. Βραβεύονται με το γενικό βραβείο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1135683 ΕΞ 2020/24-11-2020 (Β’ 5242) απόφασης του Διοικητή, οι κάτωθι Οργανικές μονάδες για το έτος 2019.