Αναστέλλεται έως 22.4.2021 η συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, και της Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης, στην Δ.Ο.Υ. καλαμαριάς

Αναστέλλεται έως 22.4.2021 η συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, και της Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης, στην Δ.Ο.Υ. καλαμαριάς

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ με την οποία αναστέλλεται ως 22.4.2021 η συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης,  στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, και της Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης, στην Δ.Ο.Υ. καλαμαριάς

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει :

1. α) Αναστέλλουμε, έως την 22/04/2021:

αα) τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως, αντίστοιχα,

ββ) την ισχύ των οριζομένων στις διατάξεις των περ. IV και V της υποπαρ. 1 της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207) απόφασης, καθώς και των περ. δ’ και ε’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ της ίδιας απόφασης, ως προς τη διάρθρωση των αναφερόμενων σε αυτές Δ.Ο.Υ.

β) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης του Πίνακα της υποπαρ. 1 της παρ. Β’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/ 05-08-2019 (Β’ 3207) απόφασης, πλην της ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και της Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, ισχύουν από 22/04/2021.

2. Για τις κατωτέρω υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, έως την 22/04/2021, οι οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όπως καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 απόφαση «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 2871), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει:

α) Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων (Α’ ),

β) Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης (Α’ -Β’),

γ) Δ.Ο.Υ Ε’ Θεσσαλονίκης (Α’ ),

δ) Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης (Α’ ),

ε) Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης (Α’ -Β’),

στ) Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης (Α’ -Β’),

ζ) Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (Α’ -Β’),

η) Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά (Α’ -Β’).

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (Β’ 3207) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ 2020/07-02-2020 (Β’ 376) και Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ 2020/04- 03-2020 (Β’ 713) όμοιες.

Β. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη ημερομηνία ισχύος αυτών.

Δείτε την απόφαση εδώ