ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

metataxeis

17/03/2017

metataxeis

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1038438 ΕΞ 2017
Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4456/2016 (ΦΕΚ Α/24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.02.2007)

Αθήνα, 14/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1038438 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
aade

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση :Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Πληροφορίες :Μ.ΠΙΛΑΤΗ
Τηλέφωνο :210 33 75 106
Fax:210 33 75 233

Θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4456/2016 (ΦΕΚ Α/24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.02.2007)»

Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Οι διατάξεις του άρθρου 18 και 15 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/01-03-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

2. Οι διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 1, 3 και 5 και 73 παρ.5 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.02.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22-8-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

4. Οι διατάξεις του άρθρου 118 και 119 του Π.Δ. 111/2014 ΦΕΚ 178/Α/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 14, 18, 21, 25, 26, 27 και 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α/39/75-3-2001) περί «Καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου Τομέα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Την υπ’αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οίκ.25958/15.12.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του ν.4002/2011 και του ν.4024/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις».

II. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες σε διάφορους κλάδους προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις 199 μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι πρόκειται να στελεχώσουν διάφορες Υπηρεσίες ως ακολούθως:
metataxeis pinakas 1

metataxeis pinakas 2
metataxeis pinakas 3

III. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 1,3 και 5, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε αντίστοιχες κενές οργανικές, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης στο αρμόδιο Υπηρεσιακό συμβούλιο και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Δ/νση Προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22-8-2011).

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών.

Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.). (αρθ. 19 παρ. 5 του Ν. 3801/2009)

Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα(ουσιαστικά και πρόσθετα) όπως αυτά προσδιορίζονται ακολούθως.

IV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα για τους προς μετάταξη κλάδους προσδιορίζονται παρακάτω ως εξής:

1. Κλάδοι ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:
Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής (κλάδου ΤΕ ή ΠΕ) ομώνυμο ή ταυτόσημο της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β. Ουσιαστικά Προσόντα:
Γνώση και εμπειρία σε ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων γενικότερα και σε πλατφόρμες επιχειρησιακής νοημοσύνης (business intelligence) ή/και γνώσεις σε όλα τα απαιτούμενα στάδια κύκλου ζωής εφαρμογών(όπως ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη) ή/και γνώσεις στη σχεδίαση και διαχείριση βάσεων δεδομένων ή/και γνώσεις και εμπειρία σε τεχνολογίες για την εξόρυξη δεδομένων(data mining) και την ανάλυση τους ή/και εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων.
• Επισημαίνεται, ότι σε αναφορά και των υπηρεσιακών αναγκών, θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων η Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.

2. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:
Ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β. Πρόσθετα Προσόντα:
Απαιτείται επίσης η γνώση Χειρισμού Η/Υ τουλάχιστον στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
•  Επισημαίνεται, ότι σε συνάρτηση των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και του αντικειμένου των εργασιών των υπό στελέχωση Υπηρεσιών, θα δοθεί προτεραιότητα στις εξής ειδικότητες: Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου. Επίσης 2 θέσεις θα στελεχωθούν από προσωπικό ειδικότητας Μηχανικού Hardware. Επίσης κατά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων θα συνεκτιμηθεί η Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η γνώση Η/Υ.

3. Κλάδος ΠΕ Χημικών

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:
> Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής Χημείας ή Χημικών Μηχανικών περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
>    Καλή γνώση της Αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας.
• Επισημαίνεται, ότι σε αναφορά και των υπηρεσιακών αναγκών, θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων η Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η γνώση Η/Υ.

4. Εκπαιδευτική κατηγορία ΠΕ-Κλάδοι Εφοριακών/Δημοσιονομικών/Τελωνειακών

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:
> Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής:
– Νομικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
– Οικονομικών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Δημόσιων Οικονομικών, Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης.
– Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.
– Μαθηματικών ή Φυσικής ή τα ομώνυμα πτυχία ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ή πτυχία ή δίπλωμα Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης με αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης.
> Καλή γνώση της Αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας.
• Επισημαίνεται, ότι σε αναφορά και των υπηρεσιακών αναγκών, θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων η Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η γνώση Η/Υ.

5. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:
Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Β. Πρόσθετα Προσόντα: Απαιτείται επίσης η γνώση Χειρισμού Η/Υ τουλάχιστον στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Επισημαίνεται, ότι σε συνάρτηση των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και του αντικειμένου των εργασιών των υπό στελέχωση Υπηρεσιών, θα δοθεί προτεραιότητα σε πτυχία σχετικά με τις Οικονομικές Επιστήμες και γνώσεις σε αντίστοιχα θέματα, όπως ιδίως γενικής λογιστικής, δημόσιου λογιστικού ή/και κρατικών προμηθειών, καθώς και Νομικής. Επίσης κατά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων θα συνεκτιμηθεί η Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.

6. Κλάδος ΔΕ Οδηγών

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:
> Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α” ή Β” κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
> Επαγγελματική άδεια οδήγησης

7. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:
Ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα σχολικών μονάδων, τα οποία περιγράφονται ως εξής:
Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες:
α) των τομέων:
Μηχανολογικού ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολογικού ή Κατασκευών, Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών των Τεχνικών – Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων,
β) των κλάδων:
Δομικών έργων ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων,
γ) των τομέων:
Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού ή Δομικού, των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων,
δ) των τμημάτων:
Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού ή Δομικών κατασκευών, των τεχνικών – επαγγελματικών σχολών.
Περιλαμβάνονται, επίσης, αντίστοιχες ειδικότητες των τομέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχες ειδικότητες των σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α), ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η ειδικότητα χειριστών χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων.
• Επισημαίνεται, ότι σε συνάρτηση των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και του αντικειμένου των εργασιών των υπό στελέχωση Υπηρεσιών, θα δοθεί προτεραιότητα ιδίως για την κάλυψη της θέσης στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού στην ειδικότητα του Χειριστή χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων.

8. Εκπαιδευτική Κατηγορία ΔΕ-Κλάδοι Εφοριακού/Τελωνειακού/ Διοικητικού

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

> Δίπλωμα, πτυχίο ή απολυτήριος τίτλος ως ακολούθως:
– Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
– Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
– Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων,
β) Οικονομίας,
γ) Βιβλιοθηκονομίας ή
– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων:
α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,
β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών,
γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
δ) Υπαλλήλων Διοίκησης,
ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή
– Λυκείου Γενικής κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
> Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασία κειμένων
β) υπολογιστικά φύλλα
γ) υπηρεσίες διαδικτύου.
• Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη στην κατηγορία ΔΕ στους κλάδους Εφοριακού/Διοικητικού/Τελωνειακού, πρέπει να δηλώσουν σχετική προτίμηση μεταξύ των τριών κλάδων.

9. Εκπαιδευτική Κατηγορία ΥΕ-Κλάδοι Εργατών και Φυλάκων

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.

Η γνώση τόσο της ξένης γλώσσας όσο και του Χειρισμού Η/Υ αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των αρ.26 και 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α/39/75-3-2001),όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Α. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται, να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα, η οποία θα κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγονται. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.
2. Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και μεταφρασμένα, όπου απαιτείται, πτυχίων καθώς και αποδεικτικά των πρόσθετων προσόντων που διαθέτουν, όπως τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, ξένης γλώσσας, κλπ. (Σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι).
5. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν εκτός των άλλων στοιχείων ειδικότερα:
> Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη
> Ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη
> Ότι έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας των στοιχείων του υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 237)
> Παράλληλα θα πρέπει να αναφέρονται είτε στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών είτε στα σχετικά έγγραφα που θα επισυνάπτονται (π.χ. εκθέσεις αξιολόγησης), η αξιολόγηση του υπαλλήλου από την Υπηρεσία του, κατά την τελευταία δεκαετία.
> Πρόσφατη Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών (προηγούμενου μηνός από την υποβολή της αίτησης).
6. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, όπως προβλέπεται στο ν. 1804/1988 (ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988).
7. Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, απαιτείται η προσκόμισης αυτής.
8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί (π.χ. πιστοποιητικά επιμόρφωσης, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια κλπ.).

Β. Οι σχετικές αιτήσεις θα υποβάλλονται:
• είτε στο πρωτόκολλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Καραγιώργη Σερβίας 8, ΤΚ 105 62, Αθήνα – στο ισόγειο του κτιρίου)
• είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην κατωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση:
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Β’ (Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, ΤΚ 105 62, Αθήνα)

Γ. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 28-04-2017. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Δ. Οι Υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, καλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους των αναφερόμενων κατηγοριών – κλάδων που υπηρετούν σε αυτές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Δείτε και κατεβάστε την αίτηση εδώ