ΑΑΔΕ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΥ

ΑΑΔΕ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΥ

Καταργούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔΑ1134388ΕΞ2020/9-11-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων» (Β’ 5102), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΔΑΔΑ 1136232ΕΞ2020/25.11.2020 (Β’ 5282) όμοια.
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατεβάστε και εκτυπώστε την απόφαση εδώ